Новини

Актуализация на „Програма за управление на отпадъците на община Марица”

ОБЯВА

до обществеността и заинтересованите страни

(съгласно Методически  указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците, утвърдени със заповед  № РД-211/30.03.2015 г. на МОСВ)

 

Община Марица

С Ъ О Б Щ А В А

на населението на община Марица, че е направена актуализация на „Програма за управление на отпадъците на община Марица”.

Актуализация е извършена в Приложение № 8.1. Анализи на състоянието на управлението на отпадъците, в част 8.1.2. Анализ на отпадъците - 8.1.2.1 Анализ на битови отпадъци. Извършена е промяна в представените данни, засягащи информацията, представена в Доклад за проведен анализ за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци генерирани  на територията на Община „Марица“.

Извършената актуализация е необходима поради промяна в генераторите на отпадък на територията на Община „Марица“ и отразяване на количествата разделно събран зелен  отпадък от поддръжката на обществени площи.

Актуализираната програма се представя за обществени консултации.

Крайна дата за изразяване на становища: 09.10.2017 г.

Писмени становища и мнения се приемат в Община Марица, гр. Пловдив, бул. „Марица” №57 а или на  е-mail: obshtina@maritsa.org

 

Програма за управление на отпадъците на община Марица

 

Дата: 08.09.2017 г.