Новини

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! ПРОМЕНИ В ЗСПЗЗ!

Във връзка с изменение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинска служба по земеделие Марица Ви уведомява, че договорите за наем на земеделска земя, сключени до датата на влизането в сила на промените в ЗСПЗЗ, при които не са спазени изискванията на чл.4а и 4б, могат да бъдат потвърдени от собственика с декларация с нотариално удостоверен подпис, придружен с копие на договора в срок до 22.06.2018г. включително.

След тази дата, ако не е подадена декларация, договорът за наем на земеделска земя ще бъде заличен служебно в служба по вписванията и съответната общинска служба по земеделие след изтичане на стопанската година.

Декларацията, придружена с копие на договора се подава в общинската служба по местонахождение на имотите.