ГОДИШЕН ДОКЛАД НА ОБЩИНА „МАРИЦА“ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИНТЕГРАЦИОННАТА ПОЛИТИКА ЗА 2017Г., СЪГЛАСНО ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА „МАРИЦА” ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ 2014 – 2020Г.

22.02.2018