Проект: „ГРИЖА В СЕМЕЙНА СРЕДА ЗА НЕЗАВИСИМОСТ И ДОСТОЕН ЖИВОТ НА ХОРА С РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ УВРЕЖДАНИЯ И САМОТНО ЖИВЕЕЩИ ХОРА”

24.04.2015

Номер на проекта по ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0154

Партньори:

1.Сдружение „Център за социални и здравни грижи”

Обща цел на проекта: По-висок стандарт на живот на възрастни хора с трайни увреждания и самотно живеещи хора, които са социално изолирани и не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си. Да се осигури социалното им включване и да се предотврати зависимостта им от институционализиран тип грижи.

Основни дейности:

Д1. Изграждане на експертен съвет (бенефициент, партньор, институции);

Д2. Популяризиране на проекта;

Д3. Подбор на Социалните асистенти и Домашните помощници;

Д4. Провеждане на обучение на лица кандидати за СА и за ДП;

Д5. Набиране на бенефициенти;

Д6. Предоставяне на услугите „Домашен помощник“ и „Социален асистент“;

Д7. Социално консултиране и супер визия;

Д8. Мониторинг на предоставянето на услугата;

Д9. Оценка на резултатите от проекта;

Д10. Популяризиране и мултиплициране на проекта

Продължителност: 14 месеца /12.05.2008-12.07.2009/

Стойност на проекта: 67 507,00 лева

Финансиране от община „Марица“: 7 880,00 лева

Общо изплатени средства: 60 866,00 лева