Декларации по чл.12 от ЗПУКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТЪР ИВАНОВ
   
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТЪР МИНКОВ
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ГЕРГАНА ТИТЮКОВА
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТКО ЧОЧЕВ
   
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА НАДЕЖДА ДИМИТРОВА
   
СЕКРEТАР НА   М К Б П П М Н СТОЯН ТАЧЕВ
   
ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР ДИМИТЪР НИКОЛОВ
   
КМЕТОВЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА
КМЕТСТВО ВОЙВОДИНОВО 
КМЕТ      ДИМИТЪР ТОСЕВ
КМЕТСТВО ГРАФ ИГНАТИЕВО 
КМЕТ      НЕСТОР ЧОЧЕВ
КМЕТСТВО КАЛЕКОВЕЦ 
КМЕТ      ЙОРДАН ЦАКОВ
КМЕТСТВО КОСТИЕВО 
КМЕТ      ИЛИЯ ПОПОВ
КМЕТСТВО МАНОЛЕ 
КМЕТ      АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ
КМЕТСТВО РОГОШ 
КМЕТ      ВЕЛИЧКА ВЕЛИЧКОВА
КМЕТСТВО СКУТАРЕ 
КМЕТ      СТОЯН ДОБРЕВ
КМЕТСТВО СТРОЕВО 
КМЕТ      ДЕСИСЛАВА ДИНГИЛЕВА
КМЕТСТВО ТРУД 
КМЕТ      КРАСИМИР МИНКОВ
КМЕТСТВО ЦАРАЦОВО 
КМЕТ      ДИМИТЪР ПЕТРОВ
КМЕТСТВО БЕНКОВСКИ 
КМЕТ      ИВАНКА ПАЧЕВА
КМЕТСТВО ВОЙСИЛ 
КМЕТ      ЯКО ВИДОЛОВ
КМЕТСТВО ДИНК 
КМЕТ      ЙОСИФ АСЕНОВ
КМЕТСТВО ЖЕЛЯЗНО 
КМЕТ      ЦВЕТАН МАЛЕХУНОВ
КМЕТСТВО КРИСЛОВО 
КМЕТ      ДИМИТЪР АНДРЕЕВ
КМЕТСТВО  МАНОЛСКО  КОНАРЕ 
КМЕТ      ИВАН КУЗЕВ
КМЕТСТВО РАДИНОВО 
КМЕТ      ТРАЙЧО КАРДАШЕВ
КМЕТСТВО ТРИЛИСТНИК 
КМЕТ      МИРЧО ПЕТРОВ
КМЕТСТВО ЯСНО ПОЛЕ 
КМЕТ      ИВАН ИВАНОВ
   
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДИРЕКЦИЯ  "ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ" 
ГЛАВЕН ЮРИСТКОНСУЛТ ЛИЛИЯ ПЕНЕВА
ГЛАВЕН  ЕКСПЕРТ  "ИНФОРМ. ОБСЛ." СТОЯН КОКОВ
МЛ. ЕКСПЕРТ "КМС" ЕМИЛ СПАСОВ
ГЛ. СПЕЦ. "АДМИН. ОБСЛУЖ." ПЛАМЕНА ЦВЕТКОВА
ГЛ. СПЕЦ.-КОНСУЛТ."ТЕХН. УСЛ." ДИЛЯНА ДАУТОВА
СПЕЦИАЛ. - КОНСУЛТ."ОСиГРАО" АТАНАСКА ИВАНОВА
ТЕХН. С-К-ОПЕР. КОМПЮТЪР  КАТЯ СТОИЛОВА
ТЕХН. СЪТР. - ДЕЛОВОДИТЕЛ ЗОРНИЦА ШОПОВА
ТЕХН. СЪТРУДНИК ИЛИЯ РУСЕВ
ТЕХН. СЪТРУДНИК ПЕТЪР СТОИЛОВ
   
ДИРЕКЦИЯ  "ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО"
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СЛАВКА КРЪСТЕВА
ОТДЕЛ "ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ"
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ФСД" АНДРИАНА ШОПОВА
СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ ВЕСЕЛА КОЛЕВА
СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ ВИОЛЕТА ТОТЕВА
МЛ. ЕКСПЕРТ "ФСД" РОСИЦА ИЛЧЕВА
МЛ. ЕКСПЕРТ "ФСД" СНЕЖА ГОВЕДАРОВА
ГЛ. СПЕЦ.-СЧЕТОВОДИТЕЛ БОНКА ПАРМАКОВА
ГЛ. СПЕЦ.-СЧЕТОВОДИТЕЛ ГЕНКА ШУМАНОВА
ГЛ. СПЕЦ.-СЧЕТОВОДИТЕЛ СТОЯНКА ДОЙЧЕВА
СТ. СПЕЦ. "КАСОВО ОБСЛ." НИКОЛИНКА ГИНОВА
СТ. СПЕЦИАЛИСТ - ДОМАКИН ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ
СПЕЦИАЛИСТ "КАСОВО ОБСЛУЖВАНЕ" МАРИЯНА АНДОНОВА
ТЕХН. СЪТРУДНИК-АРХИВАР СОФИЯ КАЛИНОВА
   
ОТДЕЛ  "БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "БФЧР" ВАСИЛКА РОГЧЕВА
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ "ФБ" ПАВЛИНА МАДЖАРОВА
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ "ЧР" ПЕТРАНА СТОЕВА
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ "ФБ" ЙОРДАН БАКАЛОВ
   
   
СПЕЦИАЛИЗИРАНА  АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ    "УСТРОЙСТВО НА  ТЕРИТОРИЯТА "
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МАРИЯ ХРИСТОВА
   
ОТДЕЛ "УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ"
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОГНЯН ВЛАХОВ
ГЛАВЕН  ЕКСПЕРТ " У Т " ДИАНА БУКАРЕВА
СТАРШИ  ЕКСПЕРТ " ПУП и ИП" ИВАНКА МАРГАРОВА
МЛ. ЕКСП. "УТ" СОНЯ ЯНКОВА
МЛ. ЕКСП. "УТ" ПЕТЪР ПЕТРОВ
ГЛ.СПЕЦ. "КАДАСТ. И РЕГУЛ." ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА
СПЕЦ. "ИП и ДОКУМЕНТООБ." АНГЕЛИНА ДОБРЕВСКА
ГЛ.СПЕЦ."ПУП и ИП" ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА
   
ОТДЕЛ "СТРОИТЕЛСТВО"
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ДАНИЕЛ ТРЕНДАФИЛОВ
ГЛАВЕН  ЕКСПЕРТ " ОВК " ВАЛЕНТИН РАДЕВ
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ  "В и К" СВЕТЛА ДАЧЕВА-ДОБРЕВА
ГЛАВЕН  ЕКСП. " ЕКОЛ. И ОС" МАРИЯ ТОШЕВА
ГЛ. ЕКСПЕРТ   "Б К С" ДИМИТЪР ВЕНКОВ
ГЛ. ЕКСПЕРТ   "КОНСТРУКЦИИ" ТАНЯ АТАНАСОВА
ГЛ.СПЕЦ. "КОНТР. ПО  СТРОИТ." БОЖАНА ПЕРЧЕВА
   
ДИРЕКЦИЯ   "ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ"
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ЗДРАВКО ДАНАИЛОВ
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ "ПП" ГЕРГАНА СТОЯНОВА
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ "ПП" ГАЛЯ ДОЙЧИНОВА-ДОБРЕВА
РЪКОВОДИТЕЛ ДЕЙНОСТ "ЦИСУ" СТОЯНКА ЦАНКОВА
СТ. ЕКСПЕРТ "ПП" ИВА ЛУКАЙЧЕВА
МЛ. ЕКСПЕРТ "ПП" ПЕТЯ ИВАНОВА
МЛ. ЕКСПЕРТ  "ППСС" НИНА ИВАНОВА
МЛ. ЕКСПЕРТ "ПП" ГРОЗДАН СТАВРЕВ
   
ДИРЕКЦИЯ   "ОБЩИНСКА  СОБСТВЕНОСТ"
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ДЕСИСЛАВА КЛИНКАНОВА
СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ ВЕЛИСЛАВА КОЛЕВА
СТ. ЕКСПЕРТ "ОБЩ. СОБСВ." ТАНЯ СТАЙКОВСКА
СТ. ЕКСПЕРТ "ОСТТ"  ДИМЧО ЙОРГОВ
МЛ. ЕКСПЕРТ - ЛЕСОВЪД КОСТАДИН ГАГОВ
ГЛ. СПЕЦ . "ОБЩ. СОБСТВЕН." ЖАНЕТА ТОДОРОВА
ГЛ.СПЕЦ. "ЗАЩИТА ПОТРЕБ." ИВАНКА АРАБАДЖИЕВА
МЛ. ЕКСПЕРТ "ОСТТ"  ЙОРДАН БОНЧЕВ
   
ДИРЕКЦИЯ   "МЕСТНИ ПРИХОДИ"
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ГАНЧО ДИМИТРОВ
ГЛАВЕН  ИНСПЕКТОР АНТОАНЕТА ПАВЛОВА
ГЛАВЕН  ИНСПЕКТОР "РКС" ВАСИЛ АНДОНОВ
ГЛАВЕН  ИНСПЕКТОР ВЕСЕЛИН ШУМАНОВ
ИНСПЕКТОР РОСИЦА ДЖУМЕРСКА
ИНСПЕКТОР "РКС" МАРИАНА БОРУКОВА
СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ МАРИЯ ДАСКАЛСКА
СЧЕТОВОДИТЕЛ ЦОНКА ТРИФОНОВА
   
ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ 
РЪКОВ. ЗВЕНО ЗА ВЪТР. ОДИТ ЛЮДМИЛ РЕВОВ
   
ЗВЕНО ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
ЮРИСКОНСУЛТ  ЛЮБОМИРА АНГЕЛОВА
   
ДИРЕКЦИЯ   "ГРАО"
МЛ. ЕКСПЕРТ "ГРАО" ГЕРГАНА МИНКОВА
ГЛ.СПЕЦ. "ГС" - Пловдив АНА ИТОВА
СТ. СПЕЦ. "ГС" - Войводиново СТОЯНКА УГРЕНОВА
СТ. СПЕЦ. "ГС" - Гр. Игнатиево КАРАМФИЛКА ТОДОРИЕВА
ГЛ. СПЕЦ. "ГС" - Калековец ТАНЯ КЪНЧЕВА
ГЛ. СПЕЦ. "ГС" - Костиево НАДЕЖДА КЛЯВКОВА
СТ. СПЕЦ. "ГС" - Маноле ЯНКА КАРАКОЛЕВА
ГЛ. СПЕЦ. "ГС" - Рогош СИЛВИЯ ЧАКЪРОВА
СТ. СПЕЦ. "ГС" - Скутаре ВЕСЕЛА ТОШКОВА
ГЛ. СПЕЦ. "ГС" - Строево ЕМИЛИЯ КОКОВА
СТ. СПЕЦ. "ГС" - Труд СОФИЯ МАРГАРОВА
СТ. СПЕЦ. "ГС" - Царацово СНЕЖАНА АТАНАСОВА
СТ. СПЕЦ. "ГС" - Бенковски ХРИСТИНА КЕРМЕДЧИЕВА
ГЛ. СПЕЦ. "ГС" - Войсил НАТАША ГАНЕВА
ГЛ. СПЕЦ. "ГС" - Динк МЕГЛЕНА ШИКОВА
ГЛ. СПЕЦ. "ГС" - Желязно ВАЛЕНТИНА УЗУНОВА
ГЛ. СПЕЦ. "ГС" - Крислово ЕЛЕНКА ДИНКОВА
СТ. СПЕЦ. "ГС" - М. Конаре СТОЯНКА ЯНКОВА
ГЛ. СПЕЦ. "ГС" - Радиново ЦВЕТАНКА КУРШУМОВА
ГЛ. СПЕЦ. "ГС" - Трилистник МАРИАНА ЮГОВА
СТ. СПЕЦ. "ГС" - Ясно поле ГЕНКА ЗАПРЯНОВА