Екология

Заповед № РД-09-1135/30.10.2017 г. за границите на районите, видът на предлаганите услуги и честотата на сметоизвозване за 2018 г.

Дата на публикуване: 01.11.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА „МАРИЦА“ 2015-2020

Дата на публикуване: 25.04.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Заповед №РД-09-1255/25..10.2016г. за определяне границите на районите и вида на предлаганите услуги, както и честотата на сметоизвозване през 2017г.

Дата на публикуване: 31.10.2016

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ

Дата на публикуване: 24.08.2016

Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община „Марица”, организирана в сътрудничество с „Екобулпак“ АД, обхваща [...]

Цялата публикация...

Разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и на негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на Община „Марица”

Дата на публикуване: 24.08.2016

Община „Марица” съвместно с организациите по оползотворяване „Екобатери”АД и „Елтехресурс”АД организира системи за разделно събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране [...]

Цялата публикация...

ДОМАШНО КОМПОСТИРАНЕ. ЗАЩО И КАК ДА КОМПОСТИРАМЕ?

Дата на публикуване: 24.08.2016

Преглед на публикацията [...]

Цялата публикация...