Новини

ЕТНОФЕСТИВАЛ „ПЕЕМ, ТАНЦУВАМЕ И ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО“ С.ТРУД-8 АПРИЛ


 

Община "Марица"


 

 

На 8 април 2017г в с.Труд по повод международния ден на ромите се проведе общински етнофестивал „Пеем, танцуваме и живеем заедно“, под патронажа на кмета на община Марица г-н Димитър Иванов. На открита сцена на стадиона в с.Труд се изявиха деца от детските градини и самодейните колективи към читалищата от община Марица.

Във фолклорната програма взеха участие сформираните етно клубовете по проект „Заедно ръка за ръка-творим красота“ изпълняван на община Марица по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж /2014-2020/. Децата и техните ръководител подготвиха тези красиви изпълнения в часовете за работа на клубовете и чрез участията си в мероприятията на общината имат възможност да покажат наученото на обществеността - клуб „Етно Бисер“ към ДГ „Бисер“-с.Труд с ръководител г-жа Недялка Киркова, клуб „Танци на народите“ към ДГ „Буратино“-с.Костиево с ръководител г-жа Албена Миланова, клуб „Пеем, свирим и танцуваме заедно“ към ДГ „Пролет“-с.Рогош с ръководител г-жа Любка Илчева.

За отличното представяне на етнофестивала участниците бяха наградени от кмета на общината г-н Димитър Иванов с грамота и плакет.

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проект „Заедно ръка за ръка – творим красота“, рег.№BG05M2OP001-3.001-0075/01.08.2016г., финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.