Проект: „ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ”

24.04.2015

Договор № BG051PO001-4.1.05-0186/09.04.2013г.

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”, по Приоритетна ос 4 “Подобряване на достъпа до образование и обучение”

Партньори:

1.Социална фондация „Инди-Рома 97”, гр.Куклен

2.ЦДГ „Буратино”, с.Костиево

Описание на целевата група:

172 деца от етническите малцинства - от четирите целеви ЦДГ;

24 учители от четирите ЦДГ /с.Костиево, с.Рогош, с.Труд, с.Скутаре/;

50 родители на деца от етнически малцинства от четирите ЦДГ;

231 деца от български произход - допълнително включени за участие.

 

Основна цел: Разработване и реализация на мерки за улесняване на достъпа и засилване на мотивацията за включване в образователния процес на групи в неравностойно положение.

Специфични цели на проекта:

1.Подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение.

2.Засилване на мотивацията за участие в образователния процес.

3.Допълнителни занимания с деца, за които българският език не е майчин.

4.Работа с учители за повишаване на квалификацията за преподавателите, работещи с деца от етнически малцинства и повишаване качеството на обучението и образованието.

5.Работа с родители за допълнителна подкрепа към децата за образователна интеграция.

Дейности:

Д1. Създаване на обществен съвет по проекта;

Д2. Провеждане на информационни срещи;

Д3. Провеждане на процедури за избор на изпълнители;

Д4.Обучение на учителите от ЦДГ;

Д5. Обучение на родители на деца от целевата група;

Д6. Организиране на допълнителни образователни дейности за децата;

Д7. Среща за оценка и дългосрочно планиране;

Д8. Информираност и публичност

Продължителност на проекта: 20 месеца /09.04.2013-09.12.2014/

Стойност на проекта: 94 312,24 лева

Общо изплатени средства: 91 120,00 лева