Обявления

Заповед № РД-09-1118 от 05.09.2018 г. за прекратяване на отчуждаване, с. Царацово