Търгове

Заповед № РД-09-115/31.01.2018г. - ОТМЕНЕН

Отменен със заповед РД-09-187/14.02.2018 на Кмета на община Марица

 

З А П О В Е Д

№ РД -09- 115

31.01.2018 г., гр. Пловдив

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинска собственост, чл. 24 а, ал.5 и ал. 9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.120, ал.1; чл.145, ал.2; чл.146 и чл.148, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община ”Марица” – област Пловдив

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

І. Откривам процедура по реда на ЗОС и ЗСПЗЗ за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот – частна общинска собственост, като:

  1. В изпълнение на чл. 24а, ал. 9 от ЗСПЗЗ при сключване на договора за наем със спечелилия търга участник за период от датата на сключване на договора до 30.09.2018 г. вкл.:

- не се дължи наемна вноска за части от имота, които не попадат в актуалния към датата на подписване на договора специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ (ДВ, бр. 15 от 2015 г.);

- дължи се наемна цена за частите от имота, които попадат в специализирания слой, наемната цена формиран за месец пропорционално от годишната наемна цена на база резултатите от проведения търг.

  1. За всеки следващ период от договора за наем се дължи годишна наемна цена в размер на определената, съгласно резултатите от проведения търг, а за период от 01.10. за последната година от договора за наем до края на наемния договор, наемна цена формирана за месец пропорционално от годишната наемна цена на база резултатите от проведения търг.

А./ Отдаване под наем за период от 5 /пет/ години на поземлен имот – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” – област Пловдив, представляващ земя за земеделско ползване извън регулацията на населеното място, необлагаема с ДДС сделка, съгласно чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност и предназначен за извършване на земеделска дейност за отглеждане на полски култури, както следва:

А.1.) Поземлен имот с идентификатор  № 66915.17.174 с обща площ от 50.000 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване „Нива“ в местността „Када пара“, при граници и съседи: ПИ № 66915.17.175; ПИ № 66915.17.78 и ПИ № ПИ № 66915.17.75 - частна общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на Скутаре, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед  № РД-18-36 от 06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК,

като в изпълнение на чл. 24а, ал. 9 от ЗСПЗЗ при сключване на договора за наем със спечелилия търга участник за период от датата на сключване на договора до 30.09.2018 г. вкл., не се дължи наемна вноска за 7.406 дка от имота; дължи се наемна цена за 42.594 дка от имота.

Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 1350.00 лева /хиляда триста и петдесет лева/ за 50.000 дка, съобразена с Решение  № 6, взето с протокол  №  1 от 30.01.2018 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив – 27.00 лева на декар.

ІІ. Условия за участие: В търга могат да участват физически лица; физически лица, регистрирани като земеделски производители; кооперации; еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ.

Не се допускат до участие в търга лица, които имат парични задължения към Държавата и данъчни задължения към Община „Марица” и Общината по постоянен адрес на физическото лице, физическото лице, регистрирано като земеделски производител или седалище и адрес на управление на юридическото лице.

ІІІ. Размер на депозита за участие в търга: 10 % от началната тръжна годишна наемна цена.

ІV. Стъпка на наддаване: 10 % от началната тръжна годишна наемна цена.

V. Такса за участие в търга за обявения имот, предназначен за отдаване под наем за земеделско ползване, съгласно Приложение № 5.2, т. 13 към чл.46, ал.1, т.2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община “Марица”– 25,00 лева.

VІ. Условия за плащане на цената, депозита и таксата за участие в търга: След закупуване на тръжна документация заплащането на депозита и таксата за участие в търг е до 16:00 часа на 16.02.2018 г.,  както следва: за депозит в касата на Община „Марица”, гр. Пловдив, бул. “Марица”  № 57 А, етаж 3, стая № 309; такса за участие в търг в касата на Община „Марица“ в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57 А или за депозита по Набирателна сметка на Общината BG 45 SOMB 9130 33 59938800,  /заплащане на депозит за участие в търг/, а за таксата за участие в търг по IBAN сметка BG 34 SOMB 9130 84 59938844, код за вид плащане 44 80 07, BIC код на „Общинска банка“ АД ФЦ Пловдив - SOMB BGSF / такси за административни услуги /.

- Определеният наем за първия период се заплаща от спечелилия търга в касата на Община „Марица“ в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57 А или по IBAN сметка BG 34 SOMB 9130 84 59938844, код за вид плащане 44 42 00, BIC код на „Общинска банка“ АД ФЦ Пловдив - SOMB BGSF /за приходи от наеми земя/ в 14-дневен срок от сключване на договора, а за всеки следващ период определеният наем се заплаща в срок до 10 – то число на месец февруари на текущата година.

VІІ. Вид на търга : явен.

VІІІ. Утвърждавам изготвените тръжни книжа.

ІХ. Тръжна документация:  Получава се в дирекция „Общинска собственост“, стая № 303 в административната сграда  на Община „Марица” до 16:00 часа на 16.02.2018 г., след заплащане в касата на Община „Марица” в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. “Марица” № 57 А. Цена  на 1 брой тръжна документация – 12 (дванадесет) лева с включен ДДС (сума неподлежаща на възстановяване).

Х. Оглед на имота: до 16.02.2018 г. вкл. от 9:00 до 16:00 часа на място. Извършването на огледа от кандидата се удостоверява с подпис и печат от кметството на населеното място върху декларацията за огледа.

ХІ. Заявления за участие, ведно с изискуемите документи от тръжната документация: Подават се до 16.02.2018 г. /вкл./ от всеки кандидат за участие в търга в затворен непрозрачен плик в информационния център на Община „Марица”, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57 А всеки работен ден до 16:00 часа.

 ХІІ. Дата, място и час на провеждане на публичния явен търг: 23.02.2018  г. от 11:30 часа в сградата на Община “Марица” – Област Пловдив със задължително присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.

Заповедта  да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Препис от заповедта да се връчи на Дирекция ОС за организация и контрол по провеждането на търга.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс: по административен ред пред областния управител на гр. Пловдив в 14-дневен срок от публикуването или съдебен ред пред Административен съд гр. Пловдив в 14 -дневен срок от публикуването.  

 

Димитър Иванов

Кмет на Община „Марица”