Търгове

Заповед № РД-09-1167/06.11.2017г.

З А П О В Е Д

№ РД-09-1167/06.11.2017 г., гр. Пловдив

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.2, ал.1 от ЗОС, при условията на чл. 50, чл. 140 и чл. 145, ал. 1 от НПУРОИ на Община „Марица” и Решение № 291, взето с протокол № 12 от 24.10.2017 г. на Общински съвет „Марица”

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :

І. Откривам процедура по реда на ЗОС за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на самостоятелен обект, част от нежилищна сграда – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, Община “Марица” - област Пловдив, с цел извършване на търговска дейност /фармацевтични услуги - аптека/, както следва:

 

- Самостоятелен обект с идентификатор № 62858.501.174.2.7, с площ от 80,00 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори № 62858.501.174.2.4, № 62858.501.174.2.5, и № 62858.501.174.2.6, под обекта: няма, над обекта: № 62858.501.174.2.9.

Самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор № 62858.501.174.2, построена в поземлен имот с идентификатор № 62858.501.174, с административен адрес: с. Рогош, п.к. 4140, ул. „Васил Левски”, № 59, ет.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, Община “Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34 от 06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, актуван като публична общинска собственост с Акт за ПОС № 10 от 23.02.2001 г., надлежно вписан в Службата по вписванията.

Съгласно приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на Община “Марица” и Тарифата към нея, началната тръжна месечна наемна цена е в размер на 2.00 /два/ лева на кв.м. без ДДС или 160.00 лв. /сто и шестдесет лева/ без ДДС за 80,00 кв.м.

Данък върху добавената стойност се начислява върху окончателната месечната наемна цена при сключване на договора за наем.

ІІ. Условия за участие: Описаният в т. І. самостоятелен обект се отдава под наем, при условие, че се ползва единствено за целта, за която се предоставя, а именно за извършване на търговска дейност /фармацевтични услуги - аптека/ - като собствеността му не може да бъде придобивана по давност или по друг начин, не може да се преотстъпва за ползване, да се ползва съвместно по договор с трети лица, да се отдава под наем или да се пренаема.        Поддържането и текущите ремонти на отдадения под наем описан в т.І. самостоятелен обект се извършва от лицето, на което е предоставен под наем, с грижата на добрия стопанин.      Ако самостоятелния обект по т. І не се използва за това, за което е отдаден под наем, наемното отношение да бъде прекратено;

            - В търга могат да участват еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ.

            - Не се допускат до участие в търга лица, които имат парични задължения към държавата или към общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.

            - Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на самостоятелния обект по предназначение;

ІІІ. Размер на депозит за участие: 30% от началната тръжна месечна наемна цена.

ІV. Стъпка на наддаване: 10% върху обявената начална тръжна месечна наемна цена.

V. Условия за плащане на депозита: Плащанията да се извършват в български лева. Депозита за участие в търга се внася до 16:00 часа на 21.11.2017 г., в касата на община “Марица”, гр. Пловдив, бул. “Марица”№ 57 А, етаж 2, стая 309 или по набирателна сметка на Община “Марица” BG45SOMB91303359938800, BIC код SOMBBGSF – "Общинска банка" АД ФЦ Пловдив – офис ПЛОВДИВ, след закупуване на тръжна документация с цена 72 лв. с ДДС.

VІ. Вид на търга: публичен явен.

VІІ. Утвърждавам изготвената тръжна документация.

VІІІ. Тръжна документация: Получава се в дирекция „Общинска собственост“, стая № 303 в административната сграда  на Община „Марица” до 16:00 часа на 21.11.2017 г., след заплащане в касата на Община „Марица” в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. “Марица” № 57 А. Цена на 1 брой тръжна документация  – 72 лева с ДДС .

ІХ. Оглед на обекта: до 21.11.2017 г. вкл. от 9:00 до 16:00 часа на място.

Х. Заявление за участие заедно с изискуемите документи: подават се в затворен непрозрачен плик в деловодството на Община “Марица”, гр. Пловдив  до 21.11.2017 г. /вкл./ до 16:00 часа всеки работен ден.

ХІ. Особени условия в търга: Спечелилият търга участник заплаща  гаранция за добро изпълнение на договорените работи в размер на 300 /триста/ лева, внесена като парична сума в касата на Община „Марица” на бул. “Марица” № 57А, ет. 2, ст. 309 или по банков път- по набирателна сметка на Община “Марица” BG 45 SOMB 9130 33 59938800, BIC код SOMBBGSF – „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ ПЛОВДИВ, преди подписване на договора за наем.

ХІІ. Дата, място и час на провеждане на публичния явен търг: 28.11.2017 г. от 10:30 часа в сградата на Община “Марица” – Област Пловдив със задължително присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица. Явяването на кандидатите - лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.

ХІІІ. Въз основа на резултатите от търга в седемдневен срок след приключването му Кметът на Общината издава заповед, с която обявява спечелилия участник. Въз основа на влязлата в сила заповед за обявяване на спечелилия търга участник се сключва договор за наем на имота, предмет на търга.

Спечелилият търга участник е длъжен да заплати в 7 - дневен срок от сключване на договора за наем цената в касата на Община „Марица” в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. “Марица” № 57 А, или по IBAN сметка BG 34 SOMB 9130 84 59938844, BIC код SOMBBGSF – „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ ПЛОВДИВ, код за вид плащане 44 41 00 /за приходи от наеми на имущество/, удостоверено с представяне на съответни документи.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Препис от заповедта да се връчи на Дирекция „ОС” за организация и контрол по провеждането на публичния търг.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс: по административен ред пред областен управител на Пловдив в 14-дневен срок от публикуването или по съдебен ред пред Административен съд гр. Пловдив в 14-дневен срок от публикуването.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ
Кмет на Община „Марица“