Конкурси

Заповед № РД- 09-1176/06.10.2016 г.

З А П О В Е Д

№ РД- 09-1176/06.10.2016 г., гр. Пловдив

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, при условията на чл.50, чл.164, ал.1 и чл.165, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”, в изпълнение на Решение № 296, взето с протокол № 9 от 29.08.2016 г. на Общински съвет „Марица” – област Пловдив

 

Н А Р Е Ж Д А М :

І. Откривам процедура по реда на ЗОС за провеждане на публичен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на самостоятелен обект, публична общинска собственост, с цел извършване на здравни услуги – индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина, ведно с правото на достъп до общите и обслужващите самостоятелни обекти, както следва:

- Самоятоятелен обект с идентификатор № 03839.501.368.1.6, с площ от 14,50 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори № 03839.501.368.1.11, 03839.501.368.1.7, 03839.501.368.1.5 и 03839.501.368.1.14, под обекта: няма, над обекта: няма.

Самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор № 03839.501.368.1, построена в поземлени имоти с идентификатори № 03839.501.368 и 03839.501.1015 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор № 03839.501.368, с административен адрес: с. Бенковски, п.к. 4201, ул. „12-та”, ет.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бенковски, Община “Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-81 от 05.12.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, актувани като публична общинска собственост с Акт № 17 от 16.02.2001г., надлежно вписан в Службата по вписванията.

Самостоятелният обект е с площ за наемане 14,50 кв.м. и целта на отдаването му под наем е използването му за здравни услуги - индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина.

Съгласно приетата от Общински съвет „Марица“, Тарифа към Методиката за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на Община “Марица”, началната конкурсна месечна наемна цена е 5.00 лв. /пет лева/ на кв.м. без ДДС или 72.50 лв. /седемдесет и два лева и петдесет стотинки / без ДДС за 14,50 кв.м.

ІІ. Условия за участие в конкурса, както следва:

  1. В конкурса могат да участват само кандидати, притежаващи диплома за завършено висше образование със степен ”Магистър лекар по дентална медицина“.
  2. Кандидатите да не са с отнети права, да упражняват медицинска професия в Република България и да нямат финансови задължения към държавата и общината към датата на конкурса.
  3. Кандидатите да имат сключен договор с РЗОК/НЗОК или да сключат такъв в 30-дневен срок след подписване на договор за наем.
  4. Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещението.
  5. Не се допускат до участие в конкурса лица, които имат парични задължения към държавата или Общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.

ІІІ. Размер на гаранция за участие в конкурс: 30 % от обявената начална конкурсна месечна наемна цена.

ІV. Условия за плащане на гаранцията за участие в конкурс: Внася се до 16:00 часа на 21.10.2016 г.  в касата на Община “Марица”, гр. Пловдив, бул. ”Марица”, № 57 А, етаж. 3, стая 309 или по набирателна сметка на Община “Марица” BG45SOMB91303359938800, BIC код SOMBBGSF – „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ ПЛОВДИВ, след закупуване на тръжна документация с цена 72 лв. с ДДС.

  1. V. Условия за плащане на крайна наемна цена от спечелилия конкурса участник: Първата месечна наемна вноска се заплаща от спечелилия конкурса в касата на Община „Марица” – област Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57 А или по IBAN сметка BG34SOMB91308459938844, код за вид плащане: 44 41 00 /приходи от наеми на имущество /, BIC код на „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ ПЛОВДИВ - SOMBBGSF, в 7 - дневен срок от сключване на договора за наем, а всяка следваща месечна наемна вноска се заплаща в срок, определен в заповедта за спечелил конкурса участник.

. Вид на конкурса: публичен.

VІІ. Утвърждавам изготвената конкурсна документация.

VІІІ. Конкурсна документация: Получава се в дирекция „Общинска собственост“, стая № 303 в административната сграда  на Община „Марица” до 16.00 часа на 21.10.2016 г., след заплащане в касата на Община “Марица”, гр. Пловдив, бул. ”Марица” № 57 А - цена на 1 брой  конкурсна документация  – 72 лева с ДДС .

ІX. Оглед на обекта: от 9:00 часа по местонахождение на обекта. Извършва се всеки работен ден до 16:00 часа на 21.10.2016 г.

X. Подаване на конкурсна документация: До 16:00 часа на 21.10.2016 г. в деловодството на Община ”Марица”, бул.”Марица”, № 57 А в запечатан непрозрачен плик.

Ценовото предложение се поставя в отделен малък непрозрачен плик, приложен в големия плик за участие.

XІ. Особени условия в конкурса: Спечелилият конкурса участник заплаща  гаранция за добро изпълнение на договорените работи в размер на 300 /триста/ лева, внесена като парична сума в касата на Община „Марица” на бул. “Марица” № 57А, ет. 3, ст. 309 или по набирателна сметка на Община “Марица” BG45SOMB91303359938800, BIC код SOMBBGSF – „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ ПЛОВДИВ, преди подписване на договора за наем.

 

XІІ. Дата, място и час на провеждане: Конкурса ще се проведе в сградата на  Община “Марица” на бул. „Марица“ № 57А, гр. Пловдив в присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица от 11:00 часа на 24.10.2016 г.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

     Препис от заповедта да се връчи на Дирекция ОС за организация и контрол по провеждането на публичния явен конкурс.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс: по административен ред пред Областен управител на гр. Пловдив в 14 - дневен срок от публикуването или по съдебен ред пред Административен съд гр. Пловдив в 14 - дневен срок от публикуването.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ

Кмет на Община „Марица

 

Съгласувал:

Лилия Пенева

Гл. юрисконсулт

 

Съгласувал:

Таня Стайковска

Ст. експерт ОС

 

Изготвил:

Йордан Бончев

Специалист ОСТТ