Търгове

Заповед № РД-09-1181/08.11.2017 г.

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, ал.1 и ал.2  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община ”Марица” в изпълнение на Решение №286, взето с протокол №12 от 24.10.2017 г. на ОбС “Марица” –  област Пловдив

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

І. Откривам процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на имот – частна общинска собственост, както следва:

 

  1. ПИ №11845.9.37 с площ от 2 007 кв. м., с трайно предназначение на територията "Територия, заета от води и водни обекти" и НТП „Изоставена орна земя“ по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Войводиново, област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-99/12.11.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София

       -    начална тръжна цена – 8 420,00 лева.

Достигнатата продажна цена по време на търга на имот извън регулация е необлагаема с ДДС съгласно Закона за данък върху добавената стойност.

 

II. Вид на търга: явен

III. Стъпка на наддаване: 2% от първоначалната тръжна цена.

IV. Дата, място и час на провеждане: Търга ще се проведе на 05.12.2017 год. от 10:30 ч. в сградата на Община “Марица” на бул. “Марица” № 57 А, гр. Пловдив.

V. Размер на депозит за участие: 30% от началната тръжна цена. Внася се по банков път по набирателна сметка BG45SOMB91303359938800, BIC код SOMBBGSF – ОБЩИНСКА БАНКА АД ФЦ ПЛОВДИВ до 16:00 часа на 28.11.2017 г.

VI. Утвърждавам изготвените тръжни книжа.

VІI.Тръжна документация: Закупува се и се заплаща в касата на партера на Община”Марица”, гр. Пловдив бул. “Марица” № 57 А срещу цена за един комплект тръжна документация – 72,00 лв. с ДДС. Получава се в Дирекция ОС, (стая №305) на Община “Марица”, гр. Пловдив, бул. ”Марица” № 57 А до 16:00 часа на 28.11.2017 г.

VIII. Оглед на имота: Всеки работен ден до 16:00 часа на 28.11.2017 г.

ІX. Заявления за участие: Подават се в затворен непрозрачен плик в деловодството на Община “Марица” – гр. Пловдив, бул. “Марица” № 57 А  до 16:00 часа на 28.11.2017 г.    

           

 

           Кмет на Община „Марица” : (П)                                            Тел. за справки: 032/907-836