Конкурси

Заповед № РД- 09-1182/15.09.2015 г., гр. Пловдив

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, при условията на чл.50, чл.164, ал.1 и чл.165, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община „Марица“, в изпълнение на Решения № 268, взето с Протокол № 9 от 31.08.2015 г. на Общински съвет „Марица” – област Пловдив за откриване на процедури по отдаване под наем за срок от 10 години на помещения – публична общинска собственост – с цел извършване на здравни услуги.

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

І. Откривам процедура по реда на ЗОС за провеждане на публичен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на самостоятелни обекти, публична общинска собственост, с цел извършване на здравни услуги, ведно с правото на достъп до общите и обслужващите помещения, както следва:

І. 1. За извършване на здравни услуги – индивидуална практика за първична помощ по медицина:

- Самостоятелен обект с идентификатор № 78080.501.436.1.5 с площ от 11.10 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж с идентификатори: № 78080.501.436.1.4, № 78080.501.436.1.6, под обекта: № 78080.501.436.1.1, № 78080.501.436.1.3, над обекта: няма.

- Самостоятелен обект с идентификатор № 78080.501.436.1.6, с площ от 15.00 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж с идентификатори: № 78080.501.436.1.5, № 78080.501.436.1.4, № 78080.501.436.1.7 под обекта: № 78080.501.436.1.3, над обекта: няма.

Самостоятелните обекти се намират в сграда с идентификатор № 78080.501.436.1, построена в поземлен имот с идентификатор № 78080.501.436, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, община “Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, актувани като публична общинска собственост с Акт за ПОС № 07/02.03.2001г., надлежно вписан в Службата по вписванията, с административен адрес с. Царацово, ул. Васил Левски, № 1, ет. 2.

Самостоятелните обекти са с обща площ на наемане: 26.10 кв.м. и целта на отдаването им под наем е използването им за здравни услуги – индивидуална практика за първична помощ по медицина.

Отдаването под наем на описаните в т. І.1. самостоятелни обекти да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

Съгласно приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на община “Марица”, началната конкурсна месечна наемна цена е 2.50 /два лв. и петдесет ст. / на кв.м. без ДДС или 65.25 /шестдесет и пет лв. и двадесет и пет ст./ без ДДС за 26.10 кв.м.

Данък върху добавената стойност се начислява при сключване на договора.

ІІ. Условия за участие в конкурсите, както следва:

  1. В конкурса по т. I.1., могат да участват само кандидати, притежаващи диплома за завършено висше образование със степен ”Магистър по медицина“.
  2. Кандидатите да не са с отнети права, да упражняват медицинска професия в Република България и да нямат финансови задължения към държавата и общината към датата на конкурса.
  3. Кандидатите да имат сключен договор с РЗОК/НЗОК или да сключат такъв в 30-дневен срок след подписване на договор за наем.
  4. Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещенията.
  5. Не се допускат до участие в конкурса лица, които имат парични задължения към държавата или Общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.

ІІІ. Размер на гаранция за участие в конкурс: 30 % от обявената начална конкурсна месечна наемна цена.

ІV. Условия за плащане на гаранцията за участие в конкурс: Внася се до 16:00 часа на 01.10.2015 г. в касата на община „Марица“, гр. Пловдив, бул. Марица, № 57 А, етаж. 3, стая 309 или по набирателна сметка на община Марица BG93CREX92603315816100, BIC код CREXBGSF – ТОКУДА БАНК АД – офис ПЛОВДИВ, след закупуване на конкурсна документация.

V. Условия за плащане на крайна наемна цена от спечелилия конкурса участник: Първата месечна наемна вноска се заплаща от спечелилия конкурса в касата на община „Марица“, област Пловдив, гр. Пловдив, бул. Марица № 57А ет.1 или по IBAN сметка BG09CREX92608415816100, код за вид плащане 44 41 00, BIC код на ТОКУДА БАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ - CREXBGSF /за приходи от наеми имущество/ в 7 - дневен срок от сключване на договора за наем, а всяка следваща месечна наемна вноска се заплаща в срок, определен в заповедта за спечелил конкурса участник.

. Вид на конкурсите: публични.

VІІ. Утвърждавам изготвената конкурсна документация.

VІІІ. Конкурсна документация: Получава се в дирекция „Общинска собственост“, стая № 303 в административната сграда на община Марица до 16.00 часа на 02.10.2015 г., след заплащане в касата на община “Марица”, гр. Пловдив, бул. Марица № 57А, ет.1 - цена на 1 брой конкурсна документация – 72 лева с ДДС .

ІX. Оглед на обектите: от 9:00 часа по местонахождение на обектите. Извършва се всеки работен ден до 16:00 часа на 02.10.2015 г.

X. Подаване на конкурсна документация: До 16:00 часа на 02.10.2015 г. в деловодството на община “Марица”, бул. Марица, № 57А в запечатан непрозрачен плик.

Ценовото предложение се поставя в отделен малък непрозрачен плик, приложен в големия плик за участие.

XІ. Особени условия в конкурса: Спечелилият конкурса участник заплаща гаранция за добро изпълнение на договорените работи в размер на 300 /триста/ лева, внесена като парична сума в касата на община „Марица“ на бул. Марица № 57А, ет. 3, ст. 309 или по банков път по сметка на община Марица BG93CREX92603315816100 на “Токуда Банк”АД, офис Пловдив, преди подписване на договора за наем.

XІІ. Дата, място и час на провеждане: конкурса ще се проведат в сградата на община Марица на бул. Марица № 57А, гр. Пловдив в присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица от 10:30 часа на 05.10.2015 г.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

    Препис от заповедта да се връчи на Дирекция ОС за организация и контрол по провеждането на публичните явни конкурси.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс: по административен ред пред Областен управител на Пловдив в 14 - дневен срок от публикуването или по съдебен ред пред Административен съд гр. Пловдив в 14 - дневен срок от публикуването.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ

Кмет на Община „Марица”