Търгове

Заповед № РД-09-1207/23.11.2017 г., гр.Пловдив

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, ал.1 и ал.2  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община ”Марица” в изпълнение на Решение №5, взето с протокол №1 от 29.01.2015 г. на ОбС “Марица” –  област Пловдив

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

І. Откривам процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на имот – частна общинска собственост, както следва:

 

  1. ПИ №47086.501.1104 с площ 603 кв. м., с трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско застрояване" по кадастрална карта на с. Маноле, област Пловдив, одобрена със заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК-София, изменена със заповед № КД-14-16-1266/29.09.2012 г. на Началника на СГКК-Пловдив, идентичен с УПИ ІІІ-501.1104-жилищно застрояване от кв.89 по ЗРП на с. Маноле, при граници ПИ №47086.501.822, ПИ №47086.501.1105, ПИ №47086.501.1102 и ПИ №47086.501.1103.

       -    начална тръжна цена – 6 630,00 лева без ДДС.

 

             Достигнатата продажна цена по време на търга на имот в регулация е облагаема с ДДС съгласно Закона за данък върху добавената стойност.

 

II. Вид на търга: явен

III. Стъпка на наддаване: 2% от първоначалната тръжна цена.

IV. Дата, място и час на провеждане: Търга ще се проведе на 20.12.2017 год. от 10:30 ч. в сградата на Община “Марица” на бул. “Марица” № 57 А, гр. Пловдив.

V. Размер на депозит за участие: 30% от началната тръжна цена. Внася се по банков път по набирателна сметка BG45SOMB91303359938800, BIC код SOMBBGSF – ОБЩИНСКА БАНКА АД ФЦ ПЛОВДИВ до 16:00 часа на 11.12.2017 г.

VI. Утвърждавам изготвените тръжни книжа.

VІI.Тръжна документация: Закупува се и се заплаща в касата на партера на Община”Марица”, гр. Пловдив бул. “Марица” № 57 А срещу цена за един комплект тръжна документация – 72,00 лв. с ДДС. Получава се в Дирекция ОС, (стая №305) на Община “Марица”, гр. Пловдив, бул. ”Марица” № 57 А до 16:00 часа на 11.12.2017 г.        

VIII. Оглед на имота: Всеки работен ден до 16:00 часа на 11.12.2017 г.

ІX. Заявления за участие: Подават се в затворен непрозрачен плик в деловодството на Община “Марица” – гр. Пловдив, бул. “Марица” № 57 А  до 16:00 часа на 11.12.2017 г.   

 

           Кмет на Община „Марица” : (П)                                            Тел. за справки: 032/907-836