Търгове

Заповед № РД-09-1247/21.10.2016 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл.2, ал.1 от ЗОС, при условията на чл. 50, ал. 1, 2, 3 и чл. 140 и чл. 145, ал. 1 от НПУРОИ на Община „Марица” и Решение № 341, взето с протокол № 11 от 27.09.2016 г. на Общински съвет „Марица”

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :

 

І. Откривам процедура по реда на ЗОС за провеждане на публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ / години за извършване на офис дейности, ведно с правото на достъп до общите и обслужващи помещения на самостоятелен обект с идентификатор № 35300.502.412.1.12 - част от нежилищна сграда в с. Калековец, Община “Марица” – област Пловдив, както следва:

 

- Самостоятелен обект с идентификатор № 35300.502.412.1.12, с площ от 29.60 кв.м., с предназначение „За делова и административна дейност”, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори №№ 35300.502.412.1.17, 35300.502.412.1.20, 35300.502.412.1.13, под обекта: с идентификатори №№ 35300.502.412.1.10, 35300.502.412.1.8, над обекта: няма.

Самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор № 35300.502.412.1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 35300.502.412, с административен адрес на имота: с. Калековец, п.к.4147, пл. Възраждане, ет. 3, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, Община “Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-13/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, последно изменени със Заповед № КД-14-16-128/22.01.2014г. на Началника на СГКК – Пловдив, актуван като публична общинска собственост с Акт № 7 от 29.07.1999 г., надлежно вписан в Службата по вписванията.

Самостоятелният обект е с площ за наемане 29.60 кв.м. и целта на отдаването му под наем е използването му за офис дейности.

 

ІІ. Отдаването под наем на описания в т. І. самостоятелен обект да се извърши чрез провеждане на публичен явен търг, като началната тръжна месечна наемна цена е в размер на 2.00 лв. /два лева/ на кв.м. без ДДС или 59.20 лв. /петдесет и девет лева и двадесет стотинки / без ДДС за 29.60 кв.м., определена съгласно раздел II. Критерии при определяне размера на наемните цени, т. II.3 от приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на Община “Марица” и тарифата към нея.

 

ІІІ. Условия за участие:

- Описаният в т.І. самостоятелен обект, ведно с правото на достъп до общите и обслужващи помещения се отдава под наем, при условие, че се ползва единствено за целта, за която се предоставя, а именно за извършване на офис дейности, като собствеността му не може да бъде придобивана по давност или по друг начин, не може да се преотстъпва за ползване, да се ползва съвместно по договор с трети лица, да се отдава под наем или да се пренаема. Поддържането и текущите ремонти на отдадения под наем описан в т.І. самостоятелен обект се извършва от лицето, на което е предоставен под наем, с грижата на добрия стопанин. Ако самостоятелният обект по т. І не се използва за това, за което е отдаден под наем, наемното отношение се прекратява;

- В търга могат да участват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ.

- Не се допускат до участие в търга лица, които имат парични задължения към държавата, данъчни задължения към Община „Марица“ и към общината по седалище и адрес на управление, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.

- Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на самостоятелния обект по предназначение;

 

ІV. Размер на депозит за участие: 30% от началната тръжна месечна наемна цена.

 

V. Стъпка на наддаване: 10% върху обявената начална тръжна месечна наемна цена.

 

VІ. Условия за плащане на депозита: Плащанията да се извършват в български лева. Депозита за участие в търга се внася до 16:00 часа на 09.11.2016 г., в касата на община “Марица”, гр. Пловдив, бул. “Марица”№ 57 А, етаж 3, стая 309 или по набирателна сметка на Община “Марица” BG 45 SOMB 9130 33 59938800, BIC код SOMBBGSF – „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ ПЛОВДИВ, след закупуване на тръжна документация с цена 72 лв. с ДДС.

 

VІІ. Вид на търга: публичен явен.

 

VІІІ. Утвърждавам изготвената тръжна документация.

 

ІХ. Тръжна документация: получава се в деловодството на Община „Марица” до 16.00 часа на 09.11.2016 г., след заплащане в касата на Община “Марица” в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. “Марица” № 57 А. Цена на 1 брой тръжна документация  – 72 лева с ДДС .

Х. Оглед на обекта: от 9:00 часа на място. Извършва се всеки работен ден до 16:00 часа на предния ден от деня за провеждане на търга. Извършването на огледа от кандидата се удостоверява с подпис и печат от кметството на населеното място върху декларацията за огледа.

 

ХІ. Заявление за участие заедно с изискуемите документи: подават се в затворен непрозрачен плик в деловодството на Община “Марица”, гр. Пловдив, бул. “Марица” № 57 А   до 09.11.2016 г. /вкл./ до 16:00 часа всеки работен ден.

  При участието си в търга, кандидатите да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и данъчни задължения към Общината по постоянен адрес на физическото лице или седалище и адрес на управление на юридическото лице и към Община „Марица”. Кандидатите носят пълна отговорност относно подготовката и подаването на изискуемите за участие тръжни документи.

 

І. Особени условия в търга: Спечелилият търга участник заплаща  гаранция за добро изпълнение на договорените работи в размер на 300 /триста/ лева, внесена като парична сума в касата на Община „Марица” на бул. “Марица” № 57А, ет. 3, ст. 309 или по банков път- по набирателна сметка на Община “Марица” BG 45 SOMB 9130 33 59938800, BIC код SOMBBGSF – „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ ПЛОВДИВ, преди подписване на договора за наем.

 

ХІІІ. Дата, място и час на провеждане на публичния явен търг:  10.11.2016 г. от 11:00 часа в сградата на Община “Марица” – област Пловдив със задължително присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.

 Явяването на кандидатите - лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.

 

ХІV. Условия за плащане на цената: Въз основа на резултатите от търга в седемдневен срок след приключването му Кметът на Общината издава заповед, с която обявява спечелилия участник. Въз основа на влязлата в сила заповед за обявяване на спечелилия търга участник се сключва договор за наем на имота, предмет на търга. Спечелилият търга участник е длъжен да заплати в 7 - дневен срок от сключване на договора за наем цената в касата на Община „Марица” в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. “Марица” № 57 А, или по IBAN сметка BG 34 SOMB 9130 84 59938844, код за вид плащане: 44 41 00 /приходи от наеми на имущество /, BIC код на „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ ПЛОВДИВ - SOMBBGSF, удостоверено с представяне на съответни документи.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Препис от заповедта да се връчи на Дирекция „ОС” за организация и контрол по провеждането на публичния търг.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс: по административен ред пред областен управител на Пловдив в 14-дневен срок от публикуването или по съдебен ред пред Административен съд гр. Пловдив в 14-дневен срок от публикуването.

 

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ         

Кмет на Община „Марица”           

 

Съгласувал:

Лилия Пенева – Гл.  юрисконсулт

 

Съгласувал:

Таня Стайковска – Ст. експерт ОС

 

Изготвил:

Йордан Бончев – Специалист ОСТТ