Заповед №РД-09-1255/25..10.2016г. за определяне границите на районите и вида на предлаганите услуги, както и честотата на сметоизвозване през 2017г.

31.10.2016