Конкурси

Заповед № РД-09-1290/¬¬01.10 2015г

На основание правомощията ми, дадени ми със Заповед № РД-09-1226/18.09.2015 г. на Кмета на Община „Марица” и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост при условията на чл. 52, ал. 1 и ал. 2, чл. 164 ал. 2 и чл.165 ал. 1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община „Марица”

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Откривам процедура по реда на ЗОС за провеждане на публичен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на самостоятелен обект – частна общинска собственост в с. Граф Игнатиево, Община „Марица” - област Пловдив, както следва:

     І.1 Самостоятелен обект с идентификатор № 17806.501.952.1.1, с площ от 342.00 кв.м., с предназначение „За склад”, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори № 17806.501.952.1.6, № 17806.501.952.1.5, № 17806.501.952.1.4 и № 17806.501.952.1.2, под обекта: няма, над обекта: няма.

Самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор № 17806.501.952.1, разположена в поземлен имот с идентификатор№ 17806.501.952, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф Игнатиево, Община „Марица“ - област Пловдив, одобрени със Заповед № 18-4/22.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, актувани като частна общинска собственост с Акт за ЧОС № 0633-04/08.05.2008 г., надлежно вписан в Службата по вписванията, с административен адрес с. Граф Игнатиево, п.к. 4198, ул. Пампорово, № 9, ет. 1.

     І.2. Отдаването под наем на обекта – частна общинска собственост, подробно описан в т. І.1 от настоящата заповед е с цел складиране на селскостопанска продукция, селскостопански торове и селскостопанска техника.

Съгласно приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на община “Марица”, началната конкурсна месечна наемна цена е 0.50 /петдесет стотинки/ стотинки без ДДС на кв. м. или 171.00 /сто и седемдесет и един лева без ДДС/ лева без ДДС за 342.00 кв.м.

ДДС - начислява се върху предложената от кандидатите месечна наемна цена.

ІІ. Условия за участие: В конкурса могат да участват кандидати, които са регистрирани като търговец съгласно Търговския закон и не са в процедура по ликвидация и/или несъстоятелност. Не се допускат до участие в конкурса лица, които имат парични задължения към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.

III. Размер на гаранцията за участие: 30 % от началната конкурсна месечна наемна цена.

IV. Условия за плащане на гаранцията: Гаранция за участие в конкурса се внася до 16:00 часа на 20.10.2015 г. по набирателна сметка на Община “Марица”, BG 93CREX92603315816100, BIC код CREXBGSF – ТОКУДА БАНК АД – офис ПЛОВДИВ, след закупуване на конкурсна документация с цена 72 лв. с ДДС.

V. Особени условия в конкурса: Спечелилият конкурса участник заплаща гаранция за добро изпълнение на договорените работи в размер на 300 /триста/ лева, внесена като парична сума в касата на Община „Марица” на бул. “Марица” № 57А, ет. 3, ст. 309 или по банков път по сметка на Община „Марица” BG93CREX92603315816100 на “Токуда Банк”АД, офис Пловдив, преди подписване на договора за наем.

VI. Условия за плащане на определения наем от спечелилия конкурса участник: Първата наемна вноска, изчислена от датата на сключване на договора, се заплаща от спечелилия конкурса в седемдневен срок от сключване на договора за наем, а за всеки следващ месец наемната цена се заплаща от НАЕМАТЕЛЯ в срок до 10-то число на текущия месец в касата на Община „Марица” – област Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Марица“, № 57 А или по IBAN сметка BG09CREX92608415816100, код за вид плащане 44 41 00, BIC код на ТОКУДА БАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ - CREXBGSF /за приходи от наеми имущество/.

VІI. Вид на конкурса: публичен

VІІI. Утвърждавам изготвената конкурсна документация.

ІХ. Конкурсна документация: Получава се в Дирекция „Общинска собственст“, стая № 303 в административната сграда на Община „Марица” до 16.00 часа на 20.10.2015 година, след заплащане в касата на Община “Марица”, гр. Пловдив, бул. „Марица“, № 57 А, цена на 1бр. конкурсна документация – 72 лева с ДДС .

Х. Оглед на обектите: от 9:00 часа на място. Извършва се всеки работен ден до 16:00 часа на 20.10.2015 година.

ХI. Подаване на конкурсна документация: до 20.10.2015 г. /вкл./ до 16:00 часа в деловодството на Община ”Марица”, бул.”Марица”, № 57А в запечатан непрозрачен плик.

ХII. Дата, място и час на провеждане на публичния конкурс: 21.10.2015 г. от 10:30 часа в заседателна зала в сградата на Община “Марица” – област Пловдив.

            Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

            Препис от заповедта да се връчи на Дирекция ОС за организация и контрол по провеждането на публичния конкурс.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс: по административен ред пред областен управител на Пловдив в 14 - дневен срок от публикуването или съдебен ред пред Административен съд гр. Пловдив в 14 - дневен срок от публикуването.

 

инж. ПЕТЪР МИНКОВ

Зам.-кмет на Община „Марица”

И.Д. Кмет на Община „Марица”,

съгласно Заповед № РД-09-1226

от 18.09.2015 г. на Кмета на Община „Марица