Търгове

Заповед № РД -09-1292 02.11.2016 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и на основание правомощията ми, дадени ми със заповед                       № РД-09-1282 от 31.10.2016 г. на Кмета на Община „Марица“

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

 

І. Откривам процедура по реда на ЗОС и ЗСПЗЗ за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, както следва:

А.) На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинска собственост, чл. 24 а, ал.5 и ал. 9 и чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 47 м, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.120, ал.1; чл.145, ал.2; чл.146 и чл.148, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община ”Марица” провеждане на търг за отдаване под наем за период от 5 /пет/ години на имоти, частна общинска собственост, определени като земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, за които съгласно Удостоверение изх. № РД-05-624/25.08.2016 г. на Общинска служба по земеделие „Марица“ няма предявени реституционни претенции, предназначени за отглеждане на полски култури, необлагаема с ДДС сделка, съгласно чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност, както следва:

А.1.) ПИ № 35300.1.49, с площ от 2.488 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване „Нива”, категория при неполивни условия ІV, местност „Нанковица” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК - София, при граници и съседи: ПИ № 35300.1.51; ПИ № 35300.1.31; ПИ № 35300.1.48 и ПИ № 35300.1.33, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 2736 от 18.10.2016 г.,

А.2.) ПИ № 35300.1.195, с площ от 1.553 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване „Нива”, категория при неполивни условия ІV, местност „Половин могила” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК - София, при граници и съседи: ПИ № 35300.1.174; ПИ № 35300.1.202; ПИ № 35300.1.155, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 2733 от 17.10.2016 г.,

 

 

А.3.) А.4.) ПИ № 35300.2.24, с площ от 8.001 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване „Нива”, категория при неполивни условия ІV, местност „Чокур конак” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК - София, при граници и съседи: ПИ № 35300.2.162; ПИ № 35300.2.26; ПИ № 35300.2.60; ПИ № 35300.2.238, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 2711 от 15.09.2016 г.,

А.4.) ПИ № 35300.5.70, с площ от 3.042 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване „Нива”, категория при неполивни условия VІ, местност „Долни ливади” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК - София, при граници и съседи: ПИ № 35300.5.69; ПИ № 35300.5.123; ПИ № 35300.5.38; ПИ № 35300.5.122; ПИ № 35300.5.121 и ПИ № 35300.5.71, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 0495-07 от 28.05.2007 г.,

А.5.) ПИ № 35300.8.69, с площ от 3.531 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване „Нива”, категория при неполивни условия ІV, местност „Чакъла” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК - София, при граници и съседи: ПИ № 35300.8.16; ПИ № 35300.8.43; ПИ № 35300.8.139; ПИ № 35300.8.19; ПИ № 35300.8.105 и ПИ № 35300.8.106, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 1393 от 11.01.2011 г.,

А.6.) ПИ № 35300.14.126, с площ от 1.146 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване „Нива”, категория при неполивни условия ІV, местност „До Кедерица” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК - София, при граници и съседи: ПИ № 35300.14.127; ПИ № 35300.503.685; ПИ № 35300.503.684; ПИ № 35300.503.683; ПИ № 35300.503.996 и ПИ № 35300.14.511, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 2496 от 20.08.2015 г.,

А.7.) ПИ № 35300.14.131, с площ от 2.469 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване „Нива”, категория при неполивни условия ІІІ, местност „До Кедерица” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК - София, при граници и съседи: ПИ № 35300.503.999; ПИ № 35300.14.511 и ПИ № 35300.14.130, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 2497 от 20.08.2015 г.,

А.8.) ПИ № 35300.14.139, с площ от 0.501 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване „Нива”, категория при неполивни условия V, местност „До Кедерица” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК - София, при граници и съседи: ПИ № 35300.14.20; ПИ № 35300.14.152; ПИ № 35300.14.133 и ПИ № 35300.14.132, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 2737 от 18.10.2016 г.,

А.9.) ПИ № 35300.16.67, с площ от 1.556 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване „Нива”, категория при неполивни условия ІV, местност „Св. Атанас” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК - София, при граници и съседи: ПИ № 35300.16.55; ПИ № 35300.16.124; ПИ № 35300.16.69 и ПИ № 35300.16.39, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 2738 от 18.10.2016 г.,

всички имоти с обща площ от 24.287 дка /двадесет и четири декара двеста осемдесет и седем квадратни метра/ при обща начална тръжна годишна наемна цена в размер на 437.17 лева /четиристотин тридесет и седем лева и седемнадесет стотинки/, съобразена с Решение № 9, взето с протокол № 1 от 12.01.2016 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив – 18.00 лева на декар.

ЗАБЕЛЕЖКА: В изпълнение на чл. 24а, ал. 9 от ЗСПЗЗ:

  • При сключване на договора за наем със спечелилия търга участник:
  • Не се дължи наемна вноска за обявените за отдаване под наем/части от обявените за отдаване под наем поземлени имоти с обща площ от 4.646 дка за период от датата на сключване на договора до 30.09.2017 г. вкл., формирана за месец пропорционално от годишната наемна цена на база резултатите от проведения търг.
  • Наемна вноска се дължи за обявените за отдаване под наем/части от обявените за отдаване под наем поземлени имоти с обща площ от 19.641 дка за период от датата на сключване на договора до 30.09.2017 г. вкл., формирана за месец пропорционално от годишната наемна цена на база резултатите от проведения търг.

2.) За всеки следващ период от договора за наем се дължи годишна наемна цена  в размер на определената, съгласно резултатите от проведения търг, а за период от 01.10.2026 до края на наемния договор, формирана за месец пропорционално от годишната наемна цена на база резултатите от проведения търг.

  • Забележка: Търгът се обявява под условие във връзка с разпоредбите на чл. 19 от ЗСПЗЗ и § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, а именно:

- Обявените за отдаване под наем поземлени имоти по т. А се отдават под наем за период от 5 /пет/ години, като при наличие на предявени реституционни претенции за имотите като земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, договорът за наем се прекратява едностранно от страна на Общината от началото на следващата стопанска година с писмено предизвестие до наемателя без оглед на срока му.

Б.) На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинска собственост; чл. 24 а, ал.5 и ал. 9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; чл. 47 м, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; чл.120, ал.1, чл.145, ал.2, чл.146 и чл.148, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община ”Марица”– област Пловдив провеждане на търг за отдаване под наем за период от 5 /пет/ години на имоти, представляващи земи за земеделско ползване извън регулацията на с. Калековец, Община „Марица“-област Пловдив, предназначени за отглеждане на полски култури, необлагаема с ДДС сделка, съгласно чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност,  частна общинска собственост, както следва:

Б.1.) ПИ № 35300.1.187, с площ от 6.305 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване „Нива”, категория при неполивни условия ІV, местност „Половин могила” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК - София, при граници и съседи: ПИ № 35300.1.139; ПИ № 35300.1.184; ПИ № 35300.1.129; ПИ № 35300.1.127 и ПИ № 35300.1.128, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 2735 от 18.10.2016 г.,

Б.2.) ПИ № 35300.1.196, с площ от 1.784 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване „Нива”, категория при неполивни условия ІV, местност „Горни ливади” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК - София, при граници и съседи: ПИ № 35300.1.243; ПИ № 35300.1.97; ПИ № 35300.1.31; ПИ № 35300.1.93 и ПИ № 35300.1.297, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 2712 от 15.09.2016 г.,

 Б.3.) ПИ № 35300.2.212, с площ от 1.000 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване „Нива”, категория при неполивни условия ІV, местност „Баткъните” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК - София, при граници и съседи: ПИ № 35300.2.225; ПИ № 35300.2.226; ПИ № 35300.2.120; ПИ № 35300.2.211 и ПИ № 35300.2.102, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 129 от 01.09.2004 г.,

Б.4.) ПИ № 35300.2.224, с площ от 5.807 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване „Нива”, категория при неполивни условия ІV, местност „Златанова могила” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК - София, при граници и съседи: ПИ № 35300.2.49; ПИ № 35300.2.48; ПИ № 35300.2.223 и ПИ № 35300.2.43, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 0575-07 от 07.01.2008 г.,

Б.5.) ПИ № 35300.4.11, с площ от 3.064 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване „Нива”, категория при неполивни условия VІ, местност „Гьопса” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК - София, при граници и съседи: ПИ № 35300.4.3; ПИ № 35300.4.85 и ПИ № 35300.4.46, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 68 от 19.01.2004 г.,

Б.6.) ПИ № 35300.4.85, с площ от 4.891 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване „Нива”, категория при неполивни условия VІ, местност „Гьопса” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК - София, при граници и съседи: ПИ № 35300.4.11; ПИ № 35300.4.3; ПИ № 35300.4.86; ПИ № 35300.4.84; ПИ № 35300.4.48 и ПИ № 35300.4.46, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 0607-07 от 17.03.2008 г.,

Б.7.) ПИ № 35300.4.96, с площ от 6.429 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя”, категория при неполивни условия VІ, местност „Гьопса” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК - София, при граници и съседи: ПИ № 35300.2.144; ПИ № 35300.4.23; ПИ № 35300.4.2; ПИ № 35300.4.89; ПИ № 35300.4.88 и ПИ № 35300.4.97, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 1593 от 21.10.2011 г.,

Б.8.) ПИ № 35300.11.52, с площ от 1.291 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя”, категория при неполивни условия VІ, местност „Назърпара” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК - София, при граници и съседи: ПИ № 35300.11.43; ПИ № 35300.1.26; ПИ № 35300.1.26; ПИ № 35300.1.27; ПИ № 35300.1.28; ПИ № 35300.1.29; ПИ № 35300.1.23 и ПИ № 35300.9.9, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 2714 от 21.09.2016 г.,

всички имоти с обща площ от 30.571 дка /тридесет декара петстотин седемдесет и един квадратни метра/ при обща начална тръжна годишна наемна цена в размер на 550.28 лева /петстотин и петдесет лева и двадесет и осем стотинки/, съобразена с Решение № 9, взето с протокол № 1 от 12.01.2016 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив – 18.00 лева на декар.

ЗАБЕЛЕЖКА: В изпълнение на чл. 24а, ал. 9 от ЗСПЗЗ:

1.)  При сключване на договора за наем със спечелилия търга участник:

  • Не се дължи наемна вноска за обявените за отдаване под наем/части от обявените за отдаване под наем поземлени имоти с обща площ от 11.255 дка за период от датата на сключване на договора до 30.09.2017 г. вкл., формирана за месец пропорционално от годишната наемна цена на база резултатите от проведения търг.
  • Наемна вноска се дължи за обявените за отдаване под наем/части от обявените за отдаване под наем поземлени имоти с обща площ от 19.316 дка за период от датата на сключване на договора до 30.09.2017 г. вкл., формирана за месец пропорционално от годишната наемна цена на база резултатите от проведения търг.

2.) За всеки следващ период от договора за наем се дължи годишна наемна цена  в размер на определената, съгласно резултатите от проведения търг, а за период от 01.10.2026 до края на наемния договор, формирана за месец пропорционално от годишната наемна цена на база резултатите от проведения търг.

ІІ. Условия за участие: В търговете могат да участват физически лица; физически лица, регистрирани като земеделски производители; кооперации; еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ.

Не се допускат до участие в търговете лица, които имат парични задължения към Държавата и данъчни задължения към Община „Марица” и Общината по постоянен адрес на физическото лице, физическото лице, регистрирано като земеделски производител или седалище и адрес на управление на юридическото лице.

ІІІ. Размер на депозит за участие в търг: 10 % от общата начална тръжна годишна наемна цена за обявените имоти в б. А и 10 % от общата начална тръжна годишна наемна цена за обявените имоти  в б. Б.

ІV. Стъпка на наддаване: 10 % от общата начална тръжна годишна наемна цена за обявените имоти в б. А и 10 % от общата начална тръжна годишна наемна цена за обявените имоти за обявените имоти  в б. Б.

V.Такса за участие в търг, съгласно Приложение № 5.2, т. 13 към чл.46, ал.1, т.2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община “Марица”– 25,00 лева (за б. А и б. Б поотделно).

VІ. Условия за плащане на цената, депозита и таксата за участие в търг: След закупуване на тръжна документация заплащането на депозита и таксата за участие в търг е до 16:00 часа на предния ден от деня за провеждане на търга,  както следва: за депозит в касата на Община „Марица”, гр. Пловдив, бул. “Марица”  № 57 А, етаж 3, стая № 309; такса за участие в търг в касата на Община „Марица“ в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57 А или за депозита по Набирателна сметка на Общината BG 45 SOMB 9130 33 59938800,  /заплащане на депозит за участие в търг/, а за таксата за участие в търг по IBAN сметка BG 34 SOMB 9130 84 59938844, код за вид плащане 44 80 07, BIC код на „Общинска банка“ АД ФЦ Пловдив - SOMB BGSF / такси за административни услуги /.

  • Определеният наем за период от датата на сключване на договора до 30.09.2017 г. вкл. се заплаща от спечелилия търга в касата на Община „Марица“ в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57 А или по IBAN сметка BG 34 SOMB 9130 84 59938844, код за вид плащане 44 42 00, BIC код на „Общинска банка“ АД ФЦ Пловдив - SOMB BGSF /за приходи от наеми земя/ в 14-дневен срок от сключване на договора, а за всеки следващ период определения наем се заплаща в срок до 10 – то число на месец октомври на текущата стопанска година.

VІІ. Вид на търговете : явни.

VІІІ. Утвърждавам изготвените тръжни книжа.

ІХ. Тръжна документация:  Получава се в Дирекция „Общинска собственост“, стая № 303 в административната сграда  на Община „Марица”, след заплащане до 16:00 часа  на предния ден от деня за провеждане на търга в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57 А, срещу цена за един комплект тръжна документация (за б. А и б. Б поотделно),  неподлежаща на възстановяване, в размер на 72.00  (седемдесет и два) лева с включен ДДС.

Х. Оглед на имотите: от 9:00 часа на място. Извършва се всеки работен ден до 16:00 часа на предния ден от деня на провеждане на търговете. Извършването на огледа от кандидата се удостоверява с подпис и печат от кметството на населеното място върху декларацията за огледа.

ХІ. Заявления за участие, ведно с изискуемите документи от тръжната документация: Подават се от всеки кандидат за участие в търговете по б. А и по б. Б в затворен непрозрачен плик в информационния център на Община „Марица”, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57 А до 16:00 часа на предния ден от деня за провеждане на търга. Кандидатите носят пълна отговорност относно подготовката и подаването на изискуемите за участие тръжни документи.

При участието си в търг, кандидатите да представят и необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и данъчни задължения към Община „Марица” и Общината по постоянен адрес на физическото лице, физическото лице, регистрирано като земеделски производител или седалище и адрес на управление на юридическото лице, кооперацията.

ХІІ. Дата, място и час на провеждане: Търговете ще се проведат на 22.11.2016 г. от 10:30 часа в сградата на Община “Марица” на бул. “Марица” № 57 А, гр. Пловдив със задължително присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.

Заповедта  да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Препис от заповедта да се връчи на Дирекция ОС за организация и контрол по провеждането на търга.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс: по административен ред пред областния управител на гр. Пловдив в 14-дневен срок от публикуването или съдебен ред пред Административен съд гр. Пловдив в 14-дневен срок от публикуването.  

 

 

инж. ПЕТЪР МИНКОВ

Зам. кмет на Община „Марица”

И.Д. Кмет на Община „Марица“,

съгласно Заповед № РД-09-1282 от 31.10.2016 г.

на Кмета на Общината

 

Съгласувал:

Лилия Пенева, Гл. юрисконсулт

 

Изготвил:

Таня Стайковска, Старши експерт ОС