Конкурси

Заповед № РД-09-132/15.02.2017 г., гр. Пловдив

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, при условията на чл. 50, чл. 164, ал.1 и чл. 165, ал. 1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”, в изпълнение на Решение № 416, взето с протокол № 13 от 15.12.2016 г. на Общински съвет „Марица” – област Пловдив

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

            І. Откривам процедура по реда на ЗОС за провеждане на публичен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на самостоятелен обект, публична общинска собственост, ведно с правото на достъп до общите и обслужващите помещения, както следва:

            - Самостоятелен обект с идентификатор № 62858.501.174.2.6, с площ от 18.50 кв.м., с предназначение „За обслужваща дейност за битови услуги”, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори № 62858.501.174.2.7; 62858.501.174.2.5, под обекта: няма; над обекта: № 62858.501.174.2.9.

            Самостоятелният обект се намира на първия етаж от сграда с идентификатор № 62858.501.174.2, разположена в поземлен имот с идентификатор № 62858.501.174, с административен адрес на имота: с. Рогош, ул. Васил Левски № 57, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, община “Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, актувани като публична общинска собственост с Акт за ПОС № 10 от 23.02.2001 г., надлежно вписан в Службата по вписванията.

            Самостоятелният обект е с обща площ за наемане 18.50 кв.м. и целта на отдаването му под наем е използването му за фризьорски и козметични услуги.

            Съгласно приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на Община “Марица”, началната конкурсна месечна наемна цена е 1.60 /един лев и шестдесет стотинки/ лева на кв.м. без ДДС или 29.60 лв.  /двадесет и девет лева и шестдесет стотинки/ без ДДС за 18.50 кв.м.

            Данък върху добавената стойност се начислява върху окончателната месечната наемна цена при сключване на договора за наем.

 

            ІІ. Условия за участие в конкурса, както следва:

            – Описаният в т. І самостоятелен обект се отдава под наем, при условие, че се ползва единствено за целта, за която е предоставен, а именно за фризьорски и козметични услуги, като собствеността му не може да бъде придобивана по давност или по друг начин, не може да се преотстъпва за ползване, да се ползва съвместно по договор с трети лица, да се отдава под наем или да се пренаема. Поддържането и текущите ремонти на отдадения под наем описан в т. І самостоятелен обект, предназначен за фризьорски и козметични услуги се извършва от лицето, на което е предоставен, с грижата на добрия стопанин, като застрахователните вноски за обекта са за сметка на наемателя за срока на договора. Ако самостоятелният обект по т. І не се използва за това, за което е отдаден под наем, наемното отношение да бъде прекратено;

            – В конкурса могат да участват само кандидати, притежаващи документ, удостоверяващ придобита специалност в областта на фризьорството или козметиката

            – Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещението.

            – Не се допускат до участие в конкурса лица, които имат парични задължения към държавата, Община „Марица“ и към обшината по постоянен адрес на физическото лице или по седалище и адрес на управление на юридическото лице или ЕТ, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.

 

            ІІІ. Размер на гаранция за участие в конкурс: 30 % от обявената начална конкурсна месечна наемна цена.

 

            ІV. Условия за плащане на гаранцията за участие в конкурс: Внася се до 16:00 часа на 06.03.2017 г.  в касата на Община “Марица”, гр. Пловдив, бул. ”Марица”, № 57 А, етаж. 3, стая 309 или по набирателна сметка на Община “Марица” BG45SOMB91303359938800, BIC код SOMBBGSF – „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ ПЛОВДИВ, след закупуване на конкурсна документация с цена 72 лв. с ДДС.

 

            V. Условия за плащане на крайна наемна цена от спечелилия конкурса участник: Първата месечна наемна вноска се заплаща от спечелилия конкурса в касата на Община „Марица” – област Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57 А или по IBAN сметка BG34SOMB91308459938844, код за вид плащане: 44 41 00 /приходи от наеми на имущество /, BIC код на „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ ПЛОВДИВ - SOMBBGSF, в 7 - дневен срок от сключване на договора за наем, а всяка следваща месечна наемна вноска се заплаща в срок, определен в заповедта за спечелил конкурса участник.

 

            . Вид на конкурса: публичен.

 

            VІІ. Утвърждавам изготвената конкурсна документация.

 

            VІІІ. Конкурсна документация: Получава се в дирекция „Общинска собственост“, стая № 303 в административната сграда  на Община „Марица” до 16.00 часа на  02.03.2017 г., след заплащане в касата на Община “Марица”, гр. Пловдив, бул. ”Марица” № 57 А - цена на 1 брой  конкурсна документация  – 72 лева с ДДС.

 

            ІX. Оглед на обекта: от 9:00 часа по местонахождение на обекта. Извършва се всеки работен ден до 16:00 часа на  06.03.2017 г. Извършването на огледа от кандидат се удостоверява с подпис и печат от кметството на населеното място върху декларацията за огледа.

 

            X. Подаване на конкурсна документация: До 16:00 часа на 03.2017 г. в деловодството на Община  ”Марица”, бул.”Марица”, № 57 А в запечатан непрозрачен плик.

            Ценовото предложение се поставя в отделен малък непрозрачен плик, приложен в големия плик за участие.

 

            XІ. Особени условия в конкурса: Спечелилият конкурса участник заплаща  гаранция за добро изпълнение на договорените работи в размер на 300 /триста/ лева, внесена като парична сума в касата на Община „Марица” на бул. “Марица” № 57А, ет. 3, ст. 309 или по набирателна сметка на Община “Марица” BG45SOMB91303359938800, BIC код SOMBBGSF – „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ ПЛОВДИВ, преди подписване на договора за наем.

 

            XІІ. Дата, място и час на провеждане: Конкурса ще се проведе в сградата на  Община “Марица” на бул. „Марица“ № 57А, гр. Пловдив в присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица от 11:00 часа на  07.03.2017 г.

            Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

            Препис от заповедта да се връчи на Дирекция ОС за организация и контрол по провеждането на публичния явен конкурс.

            Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс: по административен ред пред Областен управител на гр. Пловдив в 14 - дневен срок от публикуването или по съдебен ред пред Административен съд гр. Пловдив в 14 - дневен срок от публикуването.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ

Кмет на Община „Марица

 

Съгласували:

Десислава Клинканова- Директор дирекция ОС

Лилия Пенева - Гл. юрисконсулт

 

Изготвил:

Николай Лазаров - Гл. експерт ОС