Търгове

Заповед № РД-09-1332/21.12.2017г.

З А П О В Е Д

№ РД-09-1332/21.12.2017 г.,  гр.Пловдив

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, ал.1 и ал.2  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община ”Марица” в изпълнение на Решение №312, взето с протокол №13 от 21.11.2017 г. на ОбС “Марица” –  област Пловдив

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

І. Откривам процедура  по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на имот – частна общинска собственост, както следва:

  1. ПИ № 38950.57.134 с площ 519 кв. м., с трайно предназначение "Урбанизирана територия", НТП "Ниско застрояване (до 10м)" по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК-София, при граници и съседи: ПИ № 38950.502.915; ПИ № 38950.502.916; ПИ № 38950.57.85 и ПИ № 38950.57.133

       -    начална тръжна цена – 2 595,00 лева без ДДС.

Достигнатата продажна цена по време на търга на имот в регулация е облагаема с ДДС съгласно Закона за данък върху добавената стойност.

II. Вид на търга: явен

III. Стъпка на наддаване: 2% от първоначалната тръжна цена.

IV. Дата, място и час на провеждане: Търга ще се проведе на 30.01.2018 год. от 10:30 ч. в сградата на Община “Марица” на бул. “Марица” № 57 А, гр. Пловдив.

V. Размер на депозит за участие: 30% от началната тръжна цена. Внася се по банков път по набирателна сметка BG45SOMB91303359938800, BIC код SOMBBGSF – ОБЩИНСКА БАНКА АД ФЦ ПЛОВДИВ до 16:00 часа на 16.01.2018 г.

VI. Утвърждавам изготвените тръжни книжа.

VІI.Тръжна документация: Закупува се и се заплаща в касата на партера на Община”Марица”, гр. Пловдив бул. “Марица” № 57 А срещу цена за един комплект тръжна документация – 72,00 лв. с ДДС. Получава се в Дирекция ОС, (стая №305) на Община “Марица”, гр. Пловдив, бул. ”Марица” № 57 А до 16:00 часа на 16.01.2018 г.        

VIII. Оглед на имота: Всеки работен ден до 16:00 часа на 16.01.2018 г.

ІX. Заявления за участие: Подават се в затворен непрозрачен плик в деловодството на Община “Марица” – гр. Пловдив, бул. “Марица” № 57 А  до 16:00 часа на 16.01.2018 г.    

 

              Кмет на Община „Марица” : (П)                                            Тел. за справки: 032/907-836