Търгове

Заповед № РД-09-1392/22.11.2016 г.

На основание правомощията, дадени ми с Решение №401, взето с протокол №12/04.11.2016 г. на ОбС „Марица“ и във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, ал.1 и ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община ”Марица” в изпълнение на Решение с №356, взето с протокол №12 от 04.11.2016 г. на ОбС “Марица” –  област Пловдив   

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

І. Откривам процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на имот – частна общинска собственост, както следва:

 

  1. ПИ №78080.50.26 с площ 39 000 кв. м., с трайно предназначение на територията "Земеделска” и НТП „Нива“, местност „Керемедчийката“ по кадастрална карта на с. Царацово, област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, при граници и съседи: ПИ № 78080.142.138; ПИ № 78080.50.24; ПИ № 78080.50.23; ПИ № 78080.50.3; ПИ № 78080.142.140; ПИ № 78080.50.25.

           -начална тръжна цена – 273 000,00 лева.

                                                                     

Достигнатата продажна цена по време на търга на имот извън регулация е необлагаема с ДДС съгласно чл.45, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност.

 

II. Вид на търга: явен

III. Стъпка на наддаване: 2% от първоначалната тръжна цена.

IV. Дата, място и час на провеждане:

Търгът ще се проведе на 15.12.2016 год. от 10:30 ч. в сградата на Община “Марица” на бул. “Марица” № 57 А, гр. Пловдив.

V. Размер на депозит за участие: 30% от началната тръжна цена. Внася се по банков път по набирателна сметка BG45SOMB91303359938800, BIC код SOMBBGSF – ОБЩИНСКА БАНКА АД ФЦ ПЛОВДИВ до 16:00 часа на 14.12.2016 г.

VI. Утвърждавам изготвените тръжни книжа.

VІI.Тръжна документация: Закупува се и се заплаща в касата на партера на Община”Марица”, гр. Пловдив бул. “Марица” № 57 А срещу цена за един комплект тръжна документация – 72,00 лв. с ДДС. Получава се в Дирекция ОС, (стая №305) на Община “Марица”, гр. Пловдив, бул.”Марица” № 57 А до 16:00 часа на 14.12.2016 г.

VIII. Оглед на имота: Всеки работен ден до 16:00 часа на 14.12.2016 г.

ІX. Заявления за участие: Подават се в затворен непрозрачен плик в деловодството на Община “Марица” – гр. Пловдив, бул. “Марица” № 57 А до 16:00 часа на 14.12.2016 г.             

               

       Кмет на Община „Марица” : (П)                                            Тел. за справки: 032/907-836