Търгове

Заповед №РД- 09-1407/25.11.2016 г.

На основание правомощията ми дадени с Решение № 401, взето с протокол № 12 от 04.11.2016г. на ОбС „Марица“, както и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, във вр. с чл. 2, ал. 1 от ЗОС, при условията на чл. 50, ал. 1 и  ал. 3, чл. 145, ал. 1 и чл. 146 от НПУРОИ на Община „Марица” и чл. 5, ал. 1, ал. 2  и  ал. 4  от НРУППОТДОДТ на Община “Марица и Решение № 370, взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г. на Общински съвет „Марица”

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :

 

І. Откривам процедура по реда на ЗОС за провеждане на публичен  търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /години/ години на следния недвижим имот общинска собственост:

  1. Част от УПИ VII – младежки дом и читалище, от кв.23, по плана на с. Царацово, Община „Марица“ – област Пловдив, съответстващ на ПИ № 78080.501.864, целият с площ от 2112 кв.м, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), с административен адрес на имота: с. Царацово, п.к. 4204, ул. “Иван Арабаджията”, № 2—4, при граници и съседи: ПИ № 78080.501.294, ПИ № 78080.501.1125, ПИ № 78080.501.1106 и ПИ № 78080.501.295, по КК и КР  на с. Царацово, Община “Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД 18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, за разполагане на преместваем обект – „Павилион за тото-пункт”, с площ за разполагане 12,00 кв.м., съгласно одобрена и влязла в сила схема за разполагане, приета с Решение № 9, взето с Протокол № 24 от 08.08.2016 г. на ЕСУТ при Община “Марица” и одобрена от Директора на д-я УТ на Община “Марица” на основание чл.142, ал. 6, т.1, във връзка с чл. 56 от ЗУТ и НРУППОТДОДТ и от Общински съвет на Община “Марица” с Решение № 308, взето с Протокол № 9 от 29.08.2016 г., актуван с Акт за публична общинска собственост  № 2 от 27.08.2000 г.
  2. Целта на отдаването под наем на терена – публична общинска собственост, подробно описан в т. І.1 от настоящата заповед е с цел използването му за търговска дейност като тото пункт.
  3. Съгласно приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на община “Марица” и Тарифата към нея, началната тръжна месечна наемна цена е 1.20 лв. /един лев и двадесет стотинки/ за кв.м. без ДДС или 14.40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки / без ДДС за 12,00 кв.м.

Данък върху добавената стойност се начислява върху окончателната месечната наемна цена при сключване на договора за наем.

ІІ. Условия за участие: В търга за посочения обект могат да участват кандидати, които са регистрирани като търговец съгласно Търговския закон и не са в процедура по ликвидация или по несъстоятелност.  Не се допускат до участие в търга лица, които имат парични задължения към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.

Кандидатите да имат сключен договор с ДП „Български спортен тотализатор“, относно обслужването на обекта по предназначение, а именно като тото пункт.

ІІІ. Размер на депозит за участие: 30% от началната тръжна месечна наемна цена.

ІV. Стъпка на наддаване: 10% върху обявената начална тръжна месечна наемна цена.

V.Условия за плащане на депозита: Плащанията да се извършват в български лева. Депозита за участие в търга се внася до 16:00 часа на 15.12.2016 г., в касата на община “Марица”, гр. Пловдив, бул. “Марица”№ 57 А, етаж 3, стая 309 или по набирателна сметка на Община “Марица” BG45SOMB91303359938800, BIC код SOMBBGSF – "Общинска банка" АД ФЦ Пловдив – офис ПЛОВДИВ, след закупуване на тръжна документация с цена 72 лв. с ДДС.

VІ. Вид на търга: публичен явен.

VІІ. Утвърждавам изготвената тръжна документация.

VІІІ. Тръжна документация: Получава се в дирекция „Общинска собственост“, стая № 303 в административната сграда  на Община „Марица” до 16:00 часа на 15.12.2016 г., след заплащане в касата на Община „Марица” в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. “Марица” № 57 А. Цена на 1 брой тръжна документация  – 72 лева с ДДС .

ІХ. Оглед на обекта: до 15.12.2016 г. вкл. от 9:00 до 16:00 часа на място.

Х. Заявление за участие заедно с изискуемите документи: подават се в затворен непрозрачен плик в деловодството на Община “Марица”, гр. Пловдив   до 15.12.2016 г. /вкл./ до 16:00 часа всеки работен ден.

  При участието си в търга, кандидатите да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и данъчни задължения към Общината по постоянен адрес на физическото лице или седалище и адрес на управление на юридическото лице и към Община „Марица”.

ХІ. Особени условия в търга: Спечелилият търга участник заплаща  гаранция за добро изпълнение на договорените работи в размер на 300 /триста/ лева, внесена като парична сума в касата на Община „Марица” на бул. “Марица” № 57А, ет. 3, ст. 309 или по банков път- по набирателна сметка на Община “Марица” BG 45 SOMB 9130 33 59938800, BIC код SOMBBGSF – „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ ПЛОВДИВ, преди подписване на договора за наем.

ХІІ. Дата, място и час на провеждане на публичния явен търг: 16.12.2016  г. от 11:00 часа в сградата на Община “Марица” – Област Пловдив със задължително присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица. Явяването на кандидатите - лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.

ХІІІ. Въз основа на резултатите от търга в седемдневен срок след приключването му Кметът на Общината издава заповед, с която обявява спечелилия участник. Въз основа на влязлата в сила заповед за обявяване на спечелилия търга участник се сключва договор за наем на имота, предмет на търга. Спечелилият търга участник е длъжен да заплати в 7 - дневен срок от сключване на договора за наем цената в касата на Община „Марица” в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. “Марица” № 57 А, или по IBAN сметка BG34SOMB91308459938844, код за вид плащане 44 42 00, BIC код на "Общинска банка" АД ФЦ Пловдив – SOMBBGSF /за приходи от наеми на земя/, удостоверено с представяне на съответни документи.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Препис от заповедта да се връчи на Дирекция „ОС” за организация и контрол по провеждането на публичния търг.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс: по административен ред пред областен управител на Пловдив в 14-дневен срок от публикуването или по съдебен ред пред Административен съд гр. Пловдив в 14-дневен срок от публикуването.

 

 

инж. ПЕТЪР МИНКОВ
И.Д. Кмет на Община „Марица“
съгласно Решение № 401
взето с протокол № 12
от 04.11.2016 г. на ОбС „Марица“

 

Съгласувал:

Лилия Пенева Гл. юрисконсулт           

                                                                      

Съгласувал:

Таня Стайковска – Ст. експерт ОС

 

Изготвил:

Йордан Бончев – Специалист ОСТТ