Търгове

Заповед №РД- 09-1491/21.12.2016 г.

З А П О В Е Д

№ РД -09-1491

21.12.2016 г., гр. Пловдив

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинска собственост, чл. 24 а, ал.5 и ал. 9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.120, ал.1; чл.145, ал.2; чл.146 и чл.148, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община ”Марица” – област Пловдив

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

І. Откривам процедура по реда на ЗОС и ЗСПЗЗ за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за период от 5 /пет/ години на имоти – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф Игнатиево, Община „Марица” – област Пловдив, представляващи земи за земеделско ползване или части от тях извън регулацията на населените места, необлагаеми с ДДС сделки, съгласно чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност и предназначени за извършване на земеделска дейност за отглеждане на полски култури, както следва:

  1. ПИ № 17806.8.74, с площ от 6.274 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване „Нива”, категория при неполивни условия V, местност „Малък бозалък” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф Игнатиево, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-4 от 22.01.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК - София, при граници и съседи: ПИ № 17806.47.937; ПИ № 17806.8.73; ПИ № 17806.8.60 и ПИ № 17806.8.75, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1792 от 16.02.2012 г.;
  2. ПИ № 17806.23.22, с площ от 4.302 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване „Нива”, категория при неполивни условия VІ, местност „Ракетна площадка” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф Игнатиево, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-4 от 22.01.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК - София, при граници и съседи: ПИ № 17806.23.25; ПИ № 17806.23.21; ПИ № 17806.61.1; ПИ № 17806.23.28 и ПИ № 17806.23.27, актуван с Акт за частна общинска собственост № 93 от 25.09.2003 г.;
  3. ПИ № 17806.27.56, с площ от 3.750 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване „Нива”, категория при неполивни условия V, местност „Мерата” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф Игнатиево, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-4 от 22.01.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК - София, при граници и съседи: ПИ № 17806.61.33; ПИ № 17806.27.75; ПИ № 17806.28.81; ПИ № 17806.27.60 и ПИ № 17806.27.87, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1482 от 11.04.2011 г.;
  4. ПИ № 17806.32.58, с площ от 8.324 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване „Нива”, категория при неполивни условия ІV, местност „Пумпалица” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф Игнатиево, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-4 от 22.01.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК - София, при граници и съседи: ПИ № 17806.32.149; ПИ № 17806.32.76; ПИ № 17806.32.87 и ПИ № 17806.32.93, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1812 от 27.02.2012 г.;
  5. Земеделска земя с площ от 3.762 дка, представляваща част в източната му част от ПИ № 17806.38.42, с трайно предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване „Нива”, категория при неполивни условия V, местност „Гюла” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф Игнатиево, Община „Марица”– област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-4 от 22.01.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК - София, при граници и съседи на целия имот: ПИ № 17806.46.1; ПИ № 17806.38.250; ПИ № 17806.38.257; ПИ № 17806.38.59; ПИ № 17806.38.43 и ПИ № 17806.38.82, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 2011 от 13.03.2013 г.;
  6. ПИ № 17806.40.13, с площ от 8.514 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване „Нива”, категория при неполивни условия VІ, местност „Залъмова могила” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф Игнатиево, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-4 от 22.01.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК - София, при граници и съседи: ПИ № 17806.40.7; ПИ № 17806.40.14; ПИ № 17806.20.435; ПИ № 17806.501.1610 и ПИ № 17806.40.6, актуван с Акт за частна общинска собственост № 135 от 13.01.2004 г.;
  7. ПИ № 17806.40.14, с площ от 8.776 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване „Нива”, категория при неполивни условия VІ, местност „Залъмова могила” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф Игнатиево, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-4 от 22.01.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК - София, при граници и съседи: ПИ № 17806.20.435; ПИ № 17806.40.13 и ПИ № 17806.40.7, актуван с Акт за частна общинска собственост № 136 от 13.01.2004 г.,

всички имоти с обща площ от 43.702 дка /четиридесет и три декара седемстотин и два квадратни метра/, при обща начална тръжна годишна наемна цена в размер на 786.64 лева /седемстотин осемдесет и шест лева и шестдесет и четири стотинки/, съобразена с Решение № 9, взето с протокол № 1 от 12.01.2016 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив – 18.00 лева на декар.

ІІ. Условия за участие: В търга могат да участват физически лица; физически лица, регистрирани като земеделски производители; кооперации; еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ.

Не се допускат до участие в търговете лица, които имат парични задължения към Държавата и данъчни задължения към Община „Марица” и Общината по постоянен адрес на физическото лице, физическото лице, регистрирано като земеделски производител или седалище и адрес на управление на юридическото лице.

ІІІ. Размер на депозит за участие в търг: 10 % от общата начална тръжна годишна наемна цена за обявените имоти или 78.66 лева.

ІV. Стъпка на наддаване: 10 % от общата начална тръжна годишна наемна цена за обявените имоти или 78.66 лева.

V. Такса за участие в търг за обявените имоти, предназначени за отдаване под наем за земеделско ползване, съгласно Приложение № 5.2, т. 13 към чл.46, ал.1, т.2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община “Марица”– 25,00 лева за всички обявени имоти.

VІ. Условия за плащане на цената, депозита и таксата за участие в търг: След закупуване на тръжна документация заплащането на депозита и таксата за участие в търг е до 16:00 часа на предния ден от деня за провеждане на търга,  както следва: за депозит в касата на Община „Марица”, гр. Пловдив, бул. “Марица”  № 57 А, етаж 3, стая № 309; такса за участие в търг в касата на Община „Марица“ в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57 А или за депозита по Набирателна сметка на Общината BG 45 SOMB 9130 33 59938800,  /заплащане на депозит за участие в търг/, а за таксата за участие в търг по IBAN сметка BG 34 SOMB 9130 84 59938844, код за вид плащане 44 80 07, BIC код на „Общинска банка“ АД ФЦ Пловдив - SOMB BGSF / такси за административни услуги /.

  • Определеният наем за първата година се заплаща от спечелилия търга в касата на Община „Марица“ в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57 А или по IBAN сметка BG 34 SOMB 9130 84 59938844, код за вид плащане 44 42 00, BIC код на „Общинска банка“ АД ФЦ Пловдив - SOMB BGSF /за приходи от наеми земя/ в 14-дневен срок от сключване на договора, а за всяка следваща година определения наем се заплаща в срок до 10 – то число на месец януари на текущата година.

VІІ. Вид на търга : явен.

VІІІ. Утвърждавам изготвените тръжни книжа.

ІХ. Тръжна документация:  Получава се в Дирекция „Общинска собственост“, стая № 303 в административната сграда  на Община „Марица”, след заплащане до 16:00 часа  на предния ден от деня за провеждане на търга в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57 А, срещу цена за един комплект тръжна документация,  неподлежаща на възстановяване, в размер на 72  (седемдесет и два) лева с включен ДДС.

Х. Оглед на имотите: от 9:00 часа на място. Извършва се всеки работен ден до 16:00 часа на предния ден от деня на провеждане на търга. Извършването на огледа от кандидата се удостоверява с подпис и печат от кметството на населеното място върху декларацията за огледа.

ХІ. Заявления за участие, ведно с изискуемите документи от тръжната документация: Подават се от всеки кандидат за участие в търга в затворен непрозрачен плик в информационния център на Община „Марица”, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57 А до 16:00 часа на предния ден от деня за провеждане на търга. Кандидатите носят пълна отговорност относно подготовката и подаването на изискуемите за участие тръжни документи.

При участието си в търга, кандидатите да представят и необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и данъчни задължения към Община „Марица” и Общината по постоянен адрес на физическото лице, физическото лице, регистрирано като земеделски производител или седалище и адрес на управление на юридическото лице, кооперацията.

ХІІ. Дата, място и час на провеждане: Търгът ще се проведе на 19.01.2017 г. от 10:30 часа в сградата на Община “Марица” на бул. “Марица” № 57 А, гр. Пловдив със задължително присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.

Заповедта  да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Препис от заповедта да се връчи на Дирекция ОС за организация и контрол по провеждането на търга.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс: по административен ред пред областния управител на гр. Пловдив в 14-дневен срок от публикуването или съдебен ред пред Административен съд гр. Пловдив в 14-дневен срок от публикуването.  

 

Димитър Иванов

Кмет на Община „Марица”