Търгове

Заповед №РД- 09-1492/21.12.2016 г.

З А П О В Е Д

№ РД -09-1492

21.12.2016 г., гр. Пловдив

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

І. Откривам процедура по реда на ЗОС и ЗСПЗЗ за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, както следва:

А.) На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинска собственост, чл. 24 а, ал.5 и ал. 9 и чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 47 м, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.120, ал.1; чл.145, ал.2; чл.146 и чл.148, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община ”Марица” провеждане на търгове за отдаване под наем за период от 5 /пет/ години на имоти, частна общинска собственост, определени като земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, за които съгласно Удостоверения изх. № РД-05-624/25.08.2016 г. и изх. № РД-05-379/21.06.2016 г. на Общинска служба по земеделие „Марица“ няма предявени реституционни претенции,  необлагаема с ДДС сделка, съгласно чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност, както следва:

А.1.) ПИ № 35300.2.230, предназначен за отглеждане на трайни насаждения (ягоди), с площ от 9.684 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване „Нива”, категория при неполивни условия ІV, местност „Златанова могила” по кадастралната карта и кадастралните регистри на         с. Калековец, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК - София, при граници и съседи: ПИ № 35300.2.229; ПИ № 35300.2.85; ПИ № 35300.2.81 и ПИ № 35300.2.86, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 0225-07 от 24.07.2006 г.,

като във връзка с влязла в сила Заповед № РД-09-1293/02.11.2016 г. за учредяване право на прокарване на водопровод за напояване, преминаващ през имота, не се дължи наемна цена за целия срок на договора за засегнатата площ от трасето при прокарването или 0.363 дка от имота по приложена скица. Наемна цена се дължи за 9.321 дка от имота по приложена скица.

Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 419.45 лева /четиристотин и деветнадесет лева и четиридесет и пет стотинки/ за 9.321 дка, съобразена с Решение № 9, взето с протокол № 1 от 12.01.2016 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив – 45.00 лева на декар.

А.2.) ПИ № 35300.12.108, предназначен за отглеждане на полски култури, с площ от 6.395 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване „Неизползвана нива, (угар, орница)”, категория при неполивни условия ІV, местност „Могилите” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК - София, при граници и съседи: ПИ № 35300.12.122; ПИ № 35300.12.115; ПИ № 35300.12.114; ПИ № 35300.12.59 и ПИ № 35300.12.69, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 123 от 1.09.2004 г.,

като в изпълнение на чл. 24а, ал. 9 от ЗСПЗЗ при сключване на договора за наем със спечелилия търга участник за период от датата на сключване на договора до 30.09.2017 г. вкл., не се дължи наемна вноска за 0.300 дка от имота; дължи се наемна цена за 6.095 дка от имота, наемните цени формирани за месец пропорционално от годишната наемна цена на база резултатите от проведения търг. За всеки следващ период от договора за наем се дължи годишна наемна цена в размер на определената, съгласно резултатите от проведения търг, а за период от 01.10. за последната година от договора за наем до края на наемния договор, наемна цена формирана за месец пропорционално от годишната наемна цена на база резултатите от проведения търг.

Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 115.11 лева /сто и петнадесет лева и единадесет стотинки/ за 6.395 дка, съобразена с Решение № 9, взето с протокол № 1 от 12.01.2016 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив – 18.00 лева на декар.

Забележка: Търговете се обявяват под условие във връзка с разпоредбите на чл. 19 от ЗСПЗЗ и § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, а именно:

- Обявените за отдаване под наем поземлени имоти по т. А се отдават под наем за период от 5 /пет/ години, като при наличие на предявени реституционни претенции за имотите като земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, договорът за наем се прекратява едностранно от страна на Общината от началото на следващата стопанска година с писмено предизвестие до наемателя без оглед на срока му.

Б.) На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинска собственост; чл. 24 а, ал.5 и ал. 9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; чл. 47 м, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; чл.120, ал.1, чл.145, ал.2, чл.146 и чл.148, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община ”Марица”– област Пловдив провеждане на търгове за отдаване под наем за период от 5 /пет/ години на имоти, представляващи земи за земеделско ползване извън регулацията на населените места, предназначени за отглеждане на полски култури, необлагаема с ДДС сделка, съгласно чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност,  частна общинска собственост, както следва:

Б.1.) ПИ № 35300.1.111, с площ от 4.083 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване „Нива”, категория при неполивни условия ІV, местност „Горни ливади” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК - София, при граници и съседи: ПИ № 35300.1.183; ПИ № 35300.1.5; ПИ № 35300.1.4; ПИ № 35300.1.110 и ПИ № 35300.1.83, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 2734 от 17.10.2016 г.

Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 73.49 лева /седемдесет и три лева и четиридесет и девет стотинки/ за 4.083 дка, съобразена с Решение № 9, взето с протокол № 1 от 12.01.2016 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив – 18.00 лева на декар.

Б.2.) ПИ № 69874.32.28, с площ от 18.400 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване „Нива”, категория при неполивни условия V, местност „Капсидата” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Строево, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-82 от 05.12.2007 год. на Изпълнителния директор на АГКК - София, при граници и съседи: ПИ № 69874.31.40; ПИ № 69874.32.27; ПИ № 69874.32.15; ПИ № 69874.33.22 и ПИ № 69874.33.19, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 0817-15 от 06.04.2009 г.

Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 331.20 лева /триста тридесет и един лева и двадесет стотинки/ за 18.400 дка, съобразена с Решение № 9, взето с протокол № 1 от 12.01.2016 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив – 18.00 лева на декар.

ІІ. Условия за участие: В търговете могат да участват физически лица; физически лица, регистрирани като земеделски производители; кооперации; еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ.

Не се допускат до участие в търговете лица, които имат парични задължения към Държавата и данъчни задължения към Община „Марица” и Общината по постоянен адрес на физическото лице, физическото лице, регистрирано като земеделски производител или седалище и адрес на управление на юридическото лице.

ІІІ. Размер на депозит за участие в търг за всеки от обявените имоти: 10 % от началната тръжна годишна наемна цена.

ІV. Стъпка на наддаване за всеки от обявените имоти: 10 % от началната тръжна годишна наемна цена.

V. Такса за участие в търг за всеки от обявените имоти, съгласно Приложение № 5.2, т. 13 към чл.46, ал.1, т.2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община “Марица”– 25,00 лева.

VІ. Условия за плащане на цената, депозита и таксата за участие в търг за всеки от обявените имоти: След закупуване на тръжна документация заплащането на депозита и таксата за участие в търг е до 16:00 часа на предния ден от деня за провеждане на търга,  както следва: за депозит в касата на Община „Марица”, гр. Пловдив, бул. “Марица”  № 57 А, етаж 3, стая № 309; такса за участие в търг в касата на Община „Марица“ в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57 А или за депозита по Набирателна сметка на Общината BG 45 SOMB 9130 33 59938800,  /заплащане на депозит за участие в търг/, а за таксата за участие в търг по IBAN сметка BG 34 SOMB 9130 84 59938844, код за вид плащане 44 80 07, BIC код на „Общинска банка“ АД ФЦ Пловдив - SOMB BGSF / такси за административни услуги /.

  • Определеният наем се заплаща от спечелилия търга в касата на Община „Марица“ в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57 А или по IBAN сметка BG 34 SOMB 9130 84 59938844, код за вид плащане 44 42 00, BIC код на „Общинска банка“ АД ФЦ Пловдив - SOMB BGSF /за приходи от наеми земя/ в 14-дневен срок от сключване на договора за първия период, а за всеки следващ период определения наем се заплаща в срок до 10 – то число на месец януари на текущата година.

VІІ. Вид на търговете : явни.

VІІІ. Утвърждавам изготвените тръжни книжа.

ІХ. Тръжна документация:  Получава се в Дирекция „Общинска собственост“, стая № 303 в административната сграда  на Община „Марица”, след заплащане до 16:00 часа  на предния ден от деня за провеждане на търг в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57 А, срещу цена за един комплект тръжна документация поотделно за всеки от обявените имоти,  неподлежаща на възстановяване, в размер на 12  (дванадесет) лева с включен ДДС.

Х. Оглед на имотите: от 9:00 часа на място. Извършва се всеки работен ден до 16:00 часа на предния ден от деня на провеждане на търговете. Извършването на огледа от кандидат се удостоверява с подпис и печат от кметството на населеното място върху декларацията за огледа.

ХІ. Заявления за участие, ведно с изискуемите документи от тръжната документация за всеки от обявените имоти: Подават се от всеки кандидат за участие в търг в затворен непрозрачен плик в информационния център на Община „Марица”, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57 А до 16:00 часа на предния ден от деня за провеждане на търга. Кандидатите носят пълна отговорност относно подготовката и подаването на изискуемите за участие тръжни документи.

При участието си в търга, кандидатите да представят и необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и данъчни задължения към Община „Марица” и Общината по постоянен адрес на физическото лице, физическото лице, регистрирано като земеделски производител или седалище и адрес на управление на юридическото лице, кооперацията.

ХІІ. Дата, място и час на провеждане: Търговете ще се проведат на 18.01.2017 г. от 10:30 часа в сградата на Община “Марица” на бул. “Марица” № 57 А, гр. Пловдив със задължително присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.

Заповедта  да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Препис от заповедта да се връчи на Дирекция ОС за организация и контрол по провеждането на търга.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс: по административен ред пред областния управител на гр. Пловдив в 14-дневен срок от публикуването или съдебен ред пред Административен съд гр. Пловдив в 14-дневен срок от публикуването.  

 

Димитър Иванов

Кмет на Община „Марица”