Конкурси

Заповед № РД- 09-155/09.02.2016 г., гр. Пловдив

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост при условията на чл. 52, ал. 1 и ал. 2, чл. 164 ал. 2 и чл.165 ал. 1 от НПУРОИ на община „Марица” и чл.5, ал.1, ал.3, ал.4 и чл.11 от НРУППОТДОДТ на община “Марица“

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Откривам процедура по реда на ЗОС за провеждане на публичен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на следния преместваем обект - частна общинска собственост:

     І.1. Преместваем обект с идентификатор № 62858.501.3008.1, представляващ „Павилион“, с площ от 18 кв.м., разположен в поземлен имот с идентификатор № 62858.501.3008, начин на трайно ползване: “Обществен селищен парк, градина”, целия с площ от 2338 кв.м., с трайно предназначение на територията: “Урбанизирана”, при граници и съседи на имота: № 62858.501.1084, № 62858.501.1044, № 62858.501.1082, № 62858.501.1017 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, п.к. 4140, област Пловдив с адрес на поземления имот: ул. “Никола Д. Петков”.

     І.2. Целта на отдаването под наем на преместваемия обект – частна общинска собственост, подробно описан в т.I.1. от настоящата заповед е използването му за офис.

Съгласно приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на община “Марица”, началната тръжна месечна наемна цена е 1.60 лв. /един лв. и шестдесет ст. / без ДДС на кв. м. или 28.80 лв. /двадесет и осем лв. и осемдесет ст./ без ДДС за 18.00 кв.м.

ДДС-начислява се върху достигнатата окончателна месечна наемна цена.

ІІ. Условия за участие: В конкурса могат да участват кандидати, които са регистрирани като търговец съгласно Търговския закон и не са в процедура по ликвидация и/или несъстоятелност. Не се допускат до участие в конкурса лица, които имат парични задължения към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.

III. Размер на гаранцията за участие: 30 % от началната конкурсна месечна наемна цена.

ІV. Условия за плащане на гаранцията: Гаранция за участие в конкурса се внася до 16:00 часа на 25.02.2016 г. в касата на Община “Марица”, гр. Пловдив, бул. ”Марица”, 57 А, етаж. 3, стая 309 или по набирателна сметка на Община “Марица” BG 45SOMB 9130 33 59938800, BIC код SOMBBGSF – „Общинска банка“ АД – офис Пловдив, след закупуване на конкурсна документация с цена 72 лева с ДДС.

V. Особени условия в конкурса: Спечелилият конкурса участник заплаща гаранция за добро изпълнение на договорените работи в размер на 300 /триста/ лева, внесена като парична сума в касата на Община „Марица” на бул. “Марица” № 57А, ет. 3, ст. 309 или по банков път по сметка на Община „Марица” BG 45SOMB 9130 33 59938800, BIC код SOMBBGSF – „Общинска банка“ АД – офис Пловдив, преди подписване на договора за наем.

. Условия за плащане на определения наем от спечелилия конкурса участник:        Първата наемна вноска, изчислена от датата на сключване на договора, се заплаща от спечелилия конкурса в седемдневен срок от сключване на договора за наем, а за всеки следващ месец наемната цена се заплаща от НАЕМАТЕЛЯ в срок до 10-то число на текущия месец в касата на Община „Марица” – област Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Марица“, №57 А или по IBAN сметка BG 34 SOMB 91308459938844, код за вид плащане 44 41 00, BIC код на „Общинска банка“ АД – офис Пловдив – SOMBBGSF.

. Вид на конкурса: публичен

VІІ. Утвърждавам изготвената конкурсна документация.

VІІI. Конкурсна документация: Получава се в Дирекция „Общинска собственст“, стая № 303 в административната сграда на Община „Марица” до 16:00 часа на 25.02.2016 г., след заплащане в касата на Община “Марица”, гр. Пловдив, бул. “Марица”, № 57 А, цена на 1бр. конкурсна документация – 72 лева с ДДС .

ІХ. Оглед на обекта: от 9:00 часа на място. Извършва се всеки работен ден до 16:00 часа на 25.02.2016 г.

Х. Подаване на конкурсна документация: до 25.02.2016 г. /вкл./ до 16:00 часа в деловодството на Община ”Марица”, бул.”Марица”, № 57А в запечатан непрозрачен плик.

ХI. Дата, място и час на провеждане на публичния конкурс: 26.02.2016 г. от 10:30 часа в заседателна зала, ет. 2 в сградата на Община “Марица” – област Пловдив.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Препис от заповедта да се връчи на Дирекция ОС за организация и контрол по провеждането на публичния конкурс.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс: по административен ред пред областен управител на Пловдив в 14 - дневен срок от публикуването или съдебен ред пред Административен съд гр. Пловдив в 14 - дневен срок от публикуването.

 

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ

Кмет на Община „Марица”