Конкурси

Заповед № РД-09-17 / 12.01.20 1 5 г.

Публични конкурси за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години  на общински имоти на територията на Община ”Марица”, област Пловдив, с цел извършване на здравни услуги на основание Заповед  № РД-09-17 от 12.01.2015 г. на Кмета на Община „Марица”, както следва:

І. За извършване на здравни услуги - практика за първична помощ за дентална медицина, а именно:  

І.1. Самоятоятелен обект с идентификатор № 66915.502.479.1.10 в с. Скутаре,   с площ от 17.80 кв.м., с начална конкурсна месечна наемна цена: 89.00 /осемдесет и девет / лв. без ДДС.

І.2. Самостоятелен обект с идентификатор № 47113.502.30.1.4 в с. Манолско Конаре, с площ от 15.00 кв. м. и  начална конкурсна месечна наемна цена: 75.00 /седемдесет и пет/ лева без ДДС.

І.3.  ½ от самостоятелен обект с идентификатор № 73242.501.785.4.2 в с. Труд, целия с площ от 22.50 кв.м., с начална конкурсна месечна наемна цена: 56.25 /петдесет и шест лева и двадесет и пет стотинки  / без ДДС.

І.4. ½ от самостоятелен обект с идентификатор № 73242.501.785.4.2 в с. Труд, целия с площ от 22.50 кв.м., с начална конкурсна месечна наемна цена: 56.25 /петдесет и шест лева и двадесет и пет стотинки  / без ДДС.

ІI. За извършване на здравни услуги - практика за първична медицинска помощ, а именно:

ІI.1. Самостоятелни обекти с идентификатори №№ 66915.502.479.1.2, 66915.502.479.1.5 и66915.502.479.1.6 в с. Скутаре, с обща площ от 39.90 кв. м.  и начална конкурсна месечна наемна цена 99.75 /деветдесет и девет лева и седемдесет и пет стотинки/ лева без ДДС.

ІI.2. Самостоятелни обекти с идентификатори №№ 47113.502.30.1.1 и 47113.502.30.1.2 в с. Манолско Конаре, с обща площ от 28.10 кв. м.  и начална конкурсна месечна наемна цена 70.25 /седемдесет лева и двадесет и пет стотинки/ лева без ДДС.  

ІI.3. Самостоятелни обекти с идентификатори №№ 73242.501.785.4.4, 73242.501.785.4.5 и 73242.501.785.4.7 в с. Труд, с обща площ от 51.80 кв. м.  и начална конкурсна месечна наемна цена 129.50 /сто двадесет и девет лева  и петдесет стотинки/ лева без ДДС .

ІI.4. Самостоятелни обекти с идентификатори №№ 73242.501.785.4.3, 73242.501.785.4.8 и 73242.501.785.4.9 в с. Труд, с обща площ от 46.40 кв. м.  и начална конкурсна месечна наемна цена 116.00 /сто и шестнадесет/ лева без ДДС .

ІІI. Размер на гаранция за участие в конкурсите за всеки от обявените имоти: 30 % от началната конкурсна месечна наемна цена за всеки от обявените имоти.

ІV.Условия за плащане на гаранцията: Гаранция за участие в конкурса се внася до 16:00 часа на предния ден от деня за провеждане на конкурса в касата на Община “Марица”, гр. Пловдив, бул. ”Марица”, № 57 А, етаж. 3, стая 309 или по набирателна сметка на Община “Марица” BG93CREX92603315816100, BIC код CREXBGSF – ТОКУДА БАНК АД – офис ПЛОВДИВ, след закупуване на конкурсна документация с цена 72 лева с ДДС.

V. Вид на конкурсите: публични. 

VI. Конкурсна документация: Получава се в Дирекция „Общинска собственост“, стая № 303 в административната сграда  на Община „Марица” до 16:00 часа на предния ден от деня за провеждане на конкурса, след заплащане в касата на Община “Марица”, гр. Пловдив, ул. ”Средец” № 16.  

I. Подаване на конкурсна документация: До 16:00 часа на предния ден от деня за провеждане на конкурса в деловодството на Община ”Марица”, бул.”Марица”, № 57А в запечатан непрозрачен плик.

VІІ. Дата, място и час на провеждане: Kонкурсите ще се проведат в сградата на  Община “Марица” на бул. „Марица“ № 57А, гр. Пловдив, както следва:

  • За с. Труд, oбщина „Марица“, област Пловдив на 28.01.2015 г. от 10:00 часа;
  • За с. Манолско Конаре, oбщина „Марица“, област Пловдив на 30.01.2015 г. от 10:00 часа;
  • За с. Скутаре, oбщина „Марица“, област Пловдив на 30.01.2015 г. от 10:00 часа; 

Прочетете заповедта