Търгове

Заповед № РД-09-187/14.02.2018г. за отмяна на публичен търг.

З А П О В Е Д

№ РД -09- 187

14.02.2018 г., гр. Пловдив

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 150, ал. 2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица“-област Пловдив, поради възникнали след издаване на моя Заповед № РД-09-115/31.01.2018 г. обстоятелства, във връзка с Докладна записка вх. № 10-00-4-(2)/13.02.2018 г. на Кмета на с. Скутаре, Община „Марица“-област Пловдив, които правят невъзможно провеждането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот– частна общинска собственост на Община “Марица”

І. ОТМЕНЯМ провеждането на публичен  търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на поземлен имот– частна общинска собственост на Община “Марица”, а именно:

А.1.) Поземлен имот с идентификатор  № 66915.17.174 с обща площ от 50.000 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване „Нива“ в местността „Када пара“, при граници и съседи: ПИ № 66915.17.175; ПИ № 66915.17.78 и ПИ № ПИ № 66915.17.75 - частна общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на Скутаре, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед  № РД-18-36 от 06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК,

като в изпълнение на чл. 24а, ал. 9 от ЗСПЗЗ при сключване на договора за наем със спечелилия търга участник за период от датата на сключване на договора до 30.09.2018 г. вкл., не се дължи наемна вноска за 7.406 дка от имота; дължи се наемна цена за 42.594 дка от имота.

Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 1350.00 лева /хиляда триста и петдесет лева/ за 50.000 дка, съобразена с Решение  № 6, взето с протокол  №  1 от 30.01.2018 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив – 27.00 лева на декар.

II. ПРЕКРАТЯВАМ процедурата по реда на ЗОС за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на описания в т. І общински имот.

МОТИВИ: С оглед Докладна записка вх. № 10-00-4-(2)/13.02.2018 г. на Кмета на с. Скутаре, Община „Марица“-област Пловдив, относно Докладна записка на Кмета на с. Скутаре, входирана в Общината № 10-00-4(1)/16.01.2018 г., в която е допусната грешка при описание площта за отдаване под наем на общински ПИ № 66915.17.174 по ККиКР на с. Скутаре, като площта за отдаване под наем не е уточнена.

Допуснатата грешка не подлежи на поправяне в хода на процедурата и същата нарушава правата на всички заинтересовани от участие в процедурата лица, като ги дезинформира. Поставяйки потенциалните участници в неравностойно положение, общината би провела опорочена тръжна процедура, ако не я отмени и прекрати своевременно.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

Димитър Иванов

Кмет на Община „Марица”