Конкурси

ЗАПОВЕД № РД-09-204/20.02.2018 г. /Конкурс за лекар с.Трилистник/

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, при условията на чл. 50, чл. 164, ал. 1 и чл. 165, ал. 1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”, в изпълнение на Решение № 353, взето с протокол № 14 от 19.12.2017 г. на Общински съвет „Марица” – област Пловдив

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

І. Откривам процедура по реда на ЗОС за провеждане на публичен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на самостоятелни обекти - част от нежилищна сграда, ведно с правото на достъп до общите и обслужващите помещения, с цел осъществяване на здравни услуги – практика за първична помощ по медицина, в с. Трилистник, Община “Марица” – област Пловдив, както следва:

            - Самостоятелен обект  с идентификатор № 73122.501.148.2.1, с площ от 11.22 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори №№ 73122.501.148.2.9, 73122.501.148.2.3 и 73122.501.148.2.2,  под обекта: няма, над обекта: няма, находящ се в сграда с идентификатор № 73122.501.148.2, построена в поземлен имот с идентификатор № 73122.501.148, с административен адрес: с. Трилистник, п.к.4141, ул. 6-та № 33, ет.1, обект К-2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Трилистник , Община “Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-14-861/19.02.2008 г. на Началника на СГКК - Пловдив, актуван като публична общинска собственост с Акт за ПОС № 08/22.02.2001г., надлежно вписан в Службата по вписванията.

            - Самостоятелен обект  с идентификатор № 73122.501.148.2.8, с площ от 10.72 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори №№ 73122.501.148.2.7, 73122.501.148.2.6, 73122.501.148.2.4, 73122.501.148.2.3 и 73122.501.148.2.9,  под обекта: няма, над обекта: няма, находящ се в сграда с идентификатор № 73122.501.148.2, построена в поземлен имот с идентификатор № 73122.501.148, с административен адрес: с. Трилистник, п.к.4141, ул. 6-та № 33, ет.1, обект К-8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Трилистник , Община “Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-14-861/19.02.2008 г. на Началника на СГКК - Пловдив, актуван като публична общинска собственост с Акт за ПОС № 08/22.02.2001г., надлежно вписан в Службата по вписванията.

            - Самостоятелен обект  с идентификатор № 73122.501.148.2.4, с площ от 12.84 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори №№ 73122.501.148.2.6, 73122.501.148.2.5, 73122.501.148.2.3 и 73122.501.148.2.8,  под обекта: няма, над обекта: няма, находящ се в сграда с идентификатор № 73122.501.148.2, построена в поземлен имот с идентификатор № 73122.501.148, с административен адрес: с. Трилистник, п.к.4141, ул. 6-та № 33, ет.1, обект К-4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Трилистник , Община “Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-14-861/19.02.2008 г. на Началника на СГКК - Пловдив, актуван като публична общинска собственост с Акт за ПОС № 08/22.02.2001г., надлежно вписан в Службата по вписванията.

Самостоятелните обекти са с обща площ за наемане 34,78 кв.м. и целта на отдаването им под наем е използването им за здравни услуги –  практика за първична помощ по медицина /лекарски кабинет/.

            Съгласно приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на Община “Марица”, началната конкурсна месечна наемна цена е 2.50 /два лева и петдесет стотинки/ лева на кв.м. без ДДС или 86,95 лв. /осемдесет и шест лева и деветдесет и пет стотинки/ без ДДС за 34,78 кв.м.

            Данък върху добавената стойност се начислява върху окончателната месечната наемна цена при сключване на договора за наем.

 

ІІ. Условия за участие в конкурса, както следва:

            – В конкурса за посочения обект могат да участват кандидати, които са регистрирани като търговец съгласно Търговския закон и не са в процедура по ликвидация или по несъстоятелност.

            – Описаните в т. І самостоятелни обекти се отдават под наем, при условие, че се ползват единствено за целта, за която са предоставени, а именно за извършване на здравни услуги - практика за първична помощ по медицина, като собствеността им не може да бъде придобивана по давност или по друг начин, не може да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, да се отдават под наем или да се пренаемат. Поддържането и текущите ремонти на отдадените под наем описани в т. І самостоятелни обекти, предназначени за лекарски кабинет се извършва от лицето, на което са предоставени, с грижата на добрия стопанин, като застрахователните вноски за обектите са за сметка на наемателя за срока на договора. Ако самостоятелните обекти по т. І не се използват за това, за което са отдадени под наем, наемното отношение да бъде прекратено;

            – Кандидатите за участие да притежават образователно-квалификационна степен ”Магистър по медицина“. Да не са с отнети права да упражняват медицинска професия в Република България и да нямат финансови задължения към държавата или Община „Марица” към датата на конкурса;

            – Кандидатите да имат сключен договор с РЗОК/НЗОК или да сключат такъв в 30-дневен срок след подписване на договор за наем;

            – Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на самостоятелните обекти;

            – Не се допускат до участие в конкурса лица, които имат парични задължения към държавата или Община „Марица”, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.

            –  Кабинетът да работи целогодишно.

ІІІ. Размер на гаранция за участие в конкурс: 30 % от обявената начална конкурсна месечна наемна цена.

ІV. Условия за плащане на гаранцията за участие в конкурса: Внася се до 16:00 часа на 07.03.2018 г.  в касата на Община “Марица”, гр. Пловдив, бул. ”Марица”, № 57 А, етаж. 3, стая 309 или по набирателна сметка на Община “Марица” BG45SOMB91303359938800, BIC код SOMBBGSF – „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ ПЛОВДИВ, след закупуване на тръжна документация с цена 72 лв. с ДДС.

V. Условия за плащане на крайна наемна цена от спечелилия конкурса участник: Първата месечна наемна вноска се заплаща от спечелилия конкурса в касата на Община „Марица” – област Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57 А или по IBAN сметка BG34SOMB91308459938844, код за вид плащане: 44 41 00 /приходи от наеми на имущество /, BIC код на „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ ПЛОВДИВ - SOMBBGSF, в 7 - дневен срок от сключване на договора за наем, а всяка следваща месечна наемна вноска се заплаща в срок, определен в заповедта за спечелил конкурса участник.

. Вид на конкурса: публичен.

VІІ. Утвърждавам изготвената конкурсна документация.

VІІІ. Конкурсна документация: Получава се в дирекция „Общинска собственост“, стая № 303 в административната сграда  на Община „Марица” до 16:00 часа на 07.03.2018 г., след заплащане в касата на Община “Марица”, гр. Пловдив, бул. ”Марица” № 57 А - цена на 1 брой  конкурсна документация  – 72 лева с ДДС .

ІX. Оглед на обекта: От 9:00 часа по местонахождение на обекта. Извършва се всеки работен ден до 16:00 часа на 07.03.2018  г.

X. Подаване на конкурсна документация: До 16:00 часа на 03.2018 г. в деловодството на Община ”Марица”, бул.”Марица”, № 57 А в запечатан непрозрачен плик.

Ценовото предложение се поставя в отделен малък непрозрачен плик, приложен в големия плик за участие.

XІ. Особени условия в конкурса: Спечелилият конкурса участник заплаща  гаранция за добро изпълнение на договорените работи в размер на 300 лв. /триста лева/, внесена като парична сума в касата на Община „Марица” на бул. “Марица” № 57А, ет. 3, ст. 309 или по набирателна сметка на Община “Марица” BG45SOMB91303359938800, BIC код SOMBBGSF – „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ ПЛОВДИВ, преди подписване на договора за наем.

XІІ. Дата, място и час на провеждане: Конкурса ще се проведе в сградата на  Община “Марица” на бул. „Марица“ № 57А, гр. Пловдив в присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица от 11:00 часа на 20.03.2018 г.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Препис от заповедта да се връчи на Дирекция ОС за организация и контрол по провеждането на публичния конкурс.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс: по административен ред пред Областен управител на гр. Пловдив в 14 - дневен срок от публикуването или по съдебен ред пред Административен съд гр. Пловдив в 14 - дневен срок от публикуването.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ

Кмет на Община „Марица