Конкурси

Заповед № РД -09- 207/08.03.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинска собственост при условията на чл. 52, ал. 1 и ал. 2,  чл. 164, ал. 2 и чл.165, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане на Община „Марица”

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

 

 І. Откривам процедура по реда на ЗОС за провеждането на публичен конкурс по реда на Глава шеста от НПУРОИ на Община „Марица” за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на поземлен имот – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със заповед № РД-18-76 от 20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК- София, за ползване като рибарник за рибовъдство и аквакултури, при начални минимални  конкурсни годишни наемни цени, определени съобразно приетата за 2017 г. с Решение           № 8, взето с протокол № 2 от 26.01.2017 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив „Тарифа за началния размер на наема за помещения и терени – общинска собственост по категория на населените места в Община „Марица“ – област Пловдив“, представляваща Приложение № 1 към „Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на Община “Марица”, както следва:

- Поземлен имот № 73242.165.260, с обща площ от 32.887 дка, с трайно предназначение „ Територия, заета от води и водни обекти ”, начин на трайно ползване „Рибарник”, местност „Кривата вада” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със заповед № РД – 18 - 76 от 20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК - София при граници и съседи: ПИ № 73242.165.138 и ПИ № 73242.165.277, актуван с Акт за частна общинска собственост № 72 от 01.10.2003 г.

Първоначална минимална конкурсна годишна наемна цена:

- Период 1-ва година – 21.00 лева (без ДДС) на декар за година или 690.63 лева /без ДДС/ за година за 32.887 дка.

 - Период 2-10 години – 25.00 лева (без ДДС) на декар за година или 822.18 лева /без ДДС/ за година за 32.887 дка.

Данък върху добавената стойност се начислява върху предложената от кандидатите годишна наемна цена.

ІІ. Условия за участие: В конкурса могат да участват само еднолични търговци и юридически лица, които не са в процедура по ликвидация и/или несъстоятелност. 

Не се допускат до участие в конкурса лица, които към датата на конкурса имат парични задължения към Държавата и Община „Марица“ и данъчни задължения към Община „Марица” и Общината по седалище и адрес на управление на едноличния търговец/юридическото лице, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.

Снабдяването с всички необходими документи за започване на работа на обекта е за сметка на наемателя.

ІІІ. Размер на гаранцията за участие: 30 % от първоначалната минимална конкурсна годишна наемна цена без ДДС за първата година или 207.19 лева.

ІV. Условия за плащане на гаранцията за участие в конкурса: Плащанията да се извършват в български лева. След закупуване на конкурсна документация заплащането на гаранцията за участие в конкурс се извършва до 16:00 часа на предния ден от деня за провеждане на конкурса, в касата на общината гр.Пловдив, бул. “Марица” № 57 А, етаж 3, стая № 309 или по Набирателна сметка на Общината BG 45 SOMB 9130 33 59938800 /заплащане на гаранция за участие в конкурс/.

V.Начин и срок на плащане на цената от спечелилия конкурса участник: Определеният наем за първата година се заплаща от спечелилия конкурса в касата на общината в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57 А или по IBAN сметка BG 34 SOMB 9130 84 59938844, код за вид плащане 44 42 00, BIC код на „Общинска банка“ АД ФЦ Пловдив - SOMB BGSF /за приходи от наеми земя/ в 14-дневен срок от датата на сключване на договора, а за всяка следваща в срок определен в заповедта за спечелил конкурса участник.

VІ. Вид на конкурса: публичен

VІІ. Утвърждавам изготвената  конкурсна документация.

VІІІ. Особени условия  за участие в конкурса: съгласно изготвената и утвърдена с настоящата заповед конкурсна документация.

ІХ. Конкурсна документация: Получава се в Дирекция „Общинска собственост“, стая № 303 в административната сграда  на Община „Марица”, след заплащане до 16:00 часа  на предния ден от деня за провеждане на конкурса в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57 А, срещу цена за един комплект конкурсна документация,  неподлежаща на възстановяване, в размер на 72  (седемдесет и два) лева с включен ДДС.

  Х. Оглед на имота: Извършва се всеки работен ден до 16:00 часа на предния ден от деня на провеждане на конкурса. Извършването на огледа от кандидата се удостоверява с подпис и печат от кметството на населеното място върху декларацията за огледа.

ХІ. Подаване на заявления, изискуеми документи и оферти за участие, съгласно изготвената и утвърдена с настоящата заповед конкурсна документация: подават се в затворен непрозрачен плик в деловодството на Община „Марица”, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57 А от деня на публикуване на обявата за провеждане на конкурса до 16:00 часа на предния ден от деня за провеждане на конкурса.

При участието си в конкурса, кандидатите да представят и необходимите документи, че нямат задължения към държавата и Община „Марица“, както и данъчни задължения към Община „Марица” и общината по седалище и адрес на управление на юридическото лице или едноличния търговец.

ХІІ. Дата, място и час на провеждане: Конкурсът  ще се проведе в сградата на Община “Марица” на бул. “Марица” № 57 А, гр. Пловдив на 31.03.2017 г. от 10:30 часа.

Заповедта  да се сведе до знанието на заинтересованите лица .

Препис от заповедта да се връчи на Дирекция „Общинска собственост” за организация и контрол по провеждането на конкурсите.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс: по административен ред пред областен управител на Пловдив в 14 - дневен срок от публикуването или съдебен ред пред Административен съд гр. Пловдив в 14 - дневен срок от публикуването.

 

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ

Кмет на Община „Марица”

 

Съгласувал:

Десислава Клинканова,

Директор дирекция „Общинска собственост”

 

Изготвил:

Таня Стайковска,

Ст. експерт „Общинска собственост”