Търгове

Заповед РД- 09-218/09.03.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, във вр. с чл. 2, ал. 1 от ЗОС, при условията на чл. 145, ал. 2 и чл. 146 от НПУРОИ на Община „Марица” и Протокол № 2 от 08.02.2017 г. на Кметския съвет на с. Царацово, Община „Марица” - област Пловдив придружен със становище от   г-н Димитър Петров - Кмет на с. Царацово

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :

 

            І. Откривам процедура по реда на ЗОС за провеждане на публичен  търг с явно наддаване за отдаване  под наем за срок от 5 /пет/ години, за извършване на дейности от финансов характер, ведно с правото на достъп до общите и обслужващи помещения, на самостоятелен обект с идентификатор № 78080.501.372.1.4 - част от нежилищна сграда – частна общинска собственост, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община “Марица” - област Пловдив, както следва:

 

  1. Самоятоятелен обект с идентификатор № 78080.501.372.1.4, с площ 18.00 кв.м., с предназначение „За обслужваща дейност за битови услуги”, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори №№ 78080.501.372.1.5 и 78080.501.372.1.3, под обекта: няма, над обекта: няма.

            Самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор № 78080.501.372.1, построена в поземлен имот с идентификатор № 78080.501.372, с административен адрес на имота: с. Царацово, п.к. 4204, ул. „Васил Левски”, № 2, ет.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община “Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78 от 05.12.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, актуван като частна общинска собственост с Акт № 09 от 02.03.2001г., надлежно вписан в Службата по вписванията.

  1. Целта на отдаването под наем на имота – частна общинска собственост, подробно описан в т. І.1 от настоящата заповед е използването му за извършване на дейности от финансов характер.
  2. Съгласно приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на Община “Марица” и Тарифата към нея, началната тръжна месечна наемна цена е в размер на 3.00 лв. /три лева/ за кв.м. без ДДС или 54.00 лв. /петдесет и четири лева/ без ДДС за 18.00 кв.м.

            Данък върху добавената стойност се начислява върху окончателната месечната наемна цена при сключване на договора за наем.

 

            ІІ. Условия за участие:

            - Описаният в т.І. самостоятелен обект се отдава под наем, при условие, че се ползва единствено за целта, за която се предоставя, а именно за извършване на дейности от финансов характер - като собствеността му не може да бъде придобивана по давност или по друг начин, не може да се преотстъпва за ползване, да се ползва съвместно по договор с трети лица, да се отдава под наем или да се пренаема. Поддържането и текущите ремонти на отдадения под наем описан в т.І. самостоятелен обект се извършва от лицето, на което е предоставен под наем, с грижата на добрия стопанин. Ако самостоятелния обект по т. І не се използва за това, за което е отдаден под наем, наемното отношение да бъде прекратено;

            - В търга могат да участват еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ.

            - Не се допускат до участие в търга лица, които имат парични задължения към държавата или към общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.

            - Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на самостоятелния обект по предназначение;

 

            ІІІ. Размер на депозит за участие: 30% от началната тръжна месечна наемна цена.

 

            ІV. Стъпка на наддаване: 10% върху обявената начална тръжна месечна наемна цена.

 

            V.Условия за плащане на депозита: Плащанията да се извършват в български лева. Депозита за участие в търга се внася до 16:00 часа на 28.03.2017 г., в касата на община “Марица”, гр. Пловдив, бул. “Марица”№ 57 А, етаж 3, стая 309 или по набирателна сметка на Община “Марица” BG45SOMB91303359938800, BIC код SOMBBGSF – "Общинска банка" АД ФЦ Пловдив – офис ПЛОВДИВ, след закупуване на тръжна документация с цена 72 лв. с ДДС.

 

            VІ. Вид на търга: публичен явен.

 

            VІІ. Утвърждавам изготвената тръжна документация.

 

            VІІІ. Тръжна документация: Получава се в дирекция „Общинска собственост“, стая № 303 в административната сграда  на Община „Марица” до 16:00 часа на 28.03.2017 г., след заплащане в касата на Община „Марица” в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. “Марица” № 57 А. Цена на 1 брой тръжна документация  – 72 лева с ДДС .

 

            ІХ. Оглед на обекта: до 28.03.2017 г. вкл. от 9:00 до 16:00 часа на място.

 

            Х. Заявление за участие заедно с изискуемите документи: подават се в затворен непрозрачен плик в деловодството на Община “Марица”, гр. Пловдив   до 28.03.2017 г. /вкл./ до 16:00 часа всеки работен ден.

            При участието си в търга, кандидатите да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и данъчни задължения към Общината по седалище и адрес на управление на юридическото лице/едноличния търговец и към Община „Марица”.

 

           ХІ. Особени условия в търга: Спечелилият търга участник заплаща гаранция за добро изпълнение на договорените работи в размер на 300 /триста/ лева, внесена като парична сума в касата на Община „Марица” на бул. “Марица” № 57А, ет. 2, ст. 309 или по банков път- по набирателна сметка на Община “Марица” BG 45 SOMB 9130 33 59938800, BIC код SOMBBGSF – „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ ПЛОВДИВ, преди подписване на договора за наем.

 

           ХІІ. Дата, място и час на провеждане на публичния явен търг: 29.03.2017  г. от 10:30 часа в сградата на Община “Марица” – Област Пловдив със задължително присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица. Явяването на кандидатите - лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.

 

           ХІІІ. Въз основа на резултатите от търга в седемдневен срок след приключването му Кметът на Общината издава заповед, с която обявява спечелилия участник. Въз основа на влязлата в сила заповед за обявяване на спечелилия търга участник се сключва договор за наем на имота, предмет на търга.   Спечелилият търга участник е длъжен да заплати в 7 - дневен срок от сключване на договора за наем цената в касата на Община „Марица” в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. “Марица” № 57 А, или по IBAN сметка BG 34 SOMB 9130 84 59938844, BIC код SOMBBGSF – „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ ПЛОВДИВ, код за вид плащане 44 41 00 /за приходи от наеми на имущество/, удостоверено с представяне на съответни документи.

 

            Кмет на Община „Марица” : (П)                                            Тел. за справки: 032/907-836