Търгове

Заповед РД-09-221/09.03.2017 г.,

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, ал.1 и ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община ”Марица” в изпълнение на Решение с №43, взето с протокол №3 от 21.02.2017 г. на ОбС “Марица” –  област Пловдив   

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

І. Откривам процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на имот – частна общинска собственост, както следва:

  1. ПИ № 78080.36.113 с площ 11417 кв. м., с трайно предназначение на територията "Земеделска” и НТП „Нива“, местност „Тахталийски азмак“ по кадастрална карта на с. Царацово, област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, при граници и съседи: ПИ № 78080.37.101; ПИ № 78080.36.4; ПИ № 78080.36.5; ПИ № 78080.36.114; ПИ № 78080.37.111.

           -начална тръжна цена – 11 417,00 лева.                                                            

Достигнатата продажна цена по време на търга на имот извън регулация е необлагаема с ДДС съгласно чл.45, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност.

 

II. Вид на търга: явен

III. Стъпка на наддаване: 2% от първоначалната тръжна цена.

IV. Дата, място и час на провеждане:

Търгът ще се проведе на 29.03.2017 год. от 11:00 ч. в сградата на Община “Марица” на бул. “Марица” № 57 А, гр. Пловдив.

V. Размер на депозит за участие: 30% от началната тръжна цена. Внася се по банков път по набирателна сметка BG45SOMB91303359938800, BIC код SOMBBGSF – ОБЩИНСКА БАНКА АД ФЦ ПЛОВДИВ до 16:00 часа на 28.03.2017 г.

VI. Утвърждавам изготвените тръжни книжа.

VІI.Тръжна документация: Закупува се и се заплаща в касата на партера на Община”Марица”, гр. Пловдив бул. “Марица” № 57 А срещу цена за един комплект тръжна документация – 72,00 лв. с ДДС. Получава се в Дирекция ОС, (стая №305) на Община “Марица”, гр. Пловдив, бул.”Марица” № 57 А до 16:00 часа на 28.03.2017 г.

VIII. Оглед на имота: Всеки работен ден до 16:00 часа на 28.03.2017 г.

ІX.Заявления за участие: Подават се в затворен непрозрачен плик в деловодството на Община “Марица” – гр. Пловдив, бул. “Марица” № 57 А до 16:00 часа на 28.03.2017 г.   

Кмет на Община „Марица” : (П)                                            Тел. за справки: 032/907-836