Търгове

Заповед № РД- 09-257/20.03.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, във вр. с чл. 2, ал. 1 от ЗОС, при условията чл. 52, ал. 1 и ал. 2, чл. 145, ал. 2 и чл. 146 от НПУРОИ на Община „Марица” и Протокол № 1 от 28.02.2017 г. на Кметския съвет на с. Войводиново, Община „Марица” - област Пловдив придружен със Докладна записка от г-н Димитър Тосев - Кмет на с. Войводиново

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :

 

            І. Откривам процедура по реда на ЗОС за провеждане на публичен  търг с явно наддаване за отдаване  под наем за срок от 5 /пет/ години, на самостоятелни обекти, част от нежилищна сграда – частна общинска собственост, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войводиново, Община “Марица” - област Пловдив, както следва:

 

            І.1. Самостоятелен обект с идентификатор № 11845.63.8.1.1, с площ от 23.00 кв.м., с трайно предназначение „Друг вид самостоятелен обект в сграда”, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатор № 11845.63.8.1.2, под обекта: няма, над обекта: няма.

Самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор № 11845.63.8.1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 11845.63.8, с административен адрес на имота: с. Войводиново, п.к. 4135, ет.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войводиново, Община “Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 18-99 от 12.11.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, актуван като частна общинска собственост с Акт № 2319 от 29.08.2014г., надлежно вписан в Службата по вписванията.

            Целта на отдаването под наем на имота – частна общинска собственост, подробно описан в т. І.1. от настоящата заповед е използването му за търговска дейност - склад.

            Съгласно приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на Община “Марица” и Тарифата към нея, началната тръжна месечна наемна цена е в размер на 0.50 лв. / петдесет стотинки/ за кв.м. без ДДС или 11.50 лв. /единадесет лева и петдесет стотинки/ без ДДС за 23.00 кв.м.

 

            І.2. Самостоятелен обект с идентификатор № 11845.63.8.1.2, с площ от 83.00 кв.м., с трайно предназначение „За търговска дейност”, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори № 11845.63.8.1.1 и № 11845.63.8.1.3, под обекта: няма, над обекта: няма.

            Самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор № 11845.63.8.1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 11845.63.8, с административен адрес на имота: с. Войводиново, п.к. 4135, ет.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войводиново, Община “Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 18-99 от 12.11.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, актуван като частна общинска собственост с Акт № 2319 от 29.08.2014г., надлежно вписан в Службата по вписванията.

            Целта на отдаването под наем на имота – частна общинска собственост, подробно описан в т. І.2. от настоящата заповед е използването му за търговска дейност – промишлени стоки.

            Съгласно приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на Община “Марица” и Тарифата към нея, началната тръжна месечна наемна цена е в размер на 1.60 лв. /един лев и шестдесет стотинки/ за кв.м. без ДДС или 132.80 лв. /сто тридесет и два лева и осемдесет стотинки/ без ДДС за 83.00 кв.м.

 

            І.3. Самостоятелен обект с идентификатор № 11845.63.8.1.3, с площ от 235.00 кв.м., с трайно предназначение „За склад”, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори № 11845.63.8.1.2, под обекта: няма, над обекта: няма.

            Самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор № 11845.63.8.1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 11845.63.8, с административен адрес на имота: с. Войводиново, п.к. 4135, ет.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войводиново, Община “Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 18-99 от 12.11.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, актуван като частна общинска собственост с Акт № 2319 от 29.08.2014г., надлежно вписан в Службата по вписванията.

            Целта на отдаването под наем на имота – частна общинска собственост, подробно описан в т. І.3. от настоящата заповед е използването му за търговска дейност - склад.

            Съгласно приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на Община “Марица” и Тарифата към нея, началната тръжна месечна наемна цена е в размер на 0.50 лв. / петдесет стотинки/ за кв.м. без ДДС или 117.50 лв. /сто и седемнадесет лева и петдесет стотинки/ без ДДС за 235.00 кв.м.

 

            Описаните по т. І.1., т. І.2. и  т. І.3. самостоятелни обекти са с обща площ за отдаване 341.00 кв.м. и обща начална /минимална/ тръжна месечна наемна цена – 261.80 лв. /двеста шестдесет и един лева и осемдесет стотинки/ без ДДС.

            Данък върху добавената стойност се начислява върху окончателната месечната наемна цена при сключване на договора за наем.

 

            ІІ. Условия за участие:

            - Описаните в т.І. самостоятелни обекти се отдават под наем, при условие, че се ползват единствено за целта, за която се предоставят, като собствеността им не може да бъде придобивана по давност или по друг начин, не може да се преотстъпва за ползване, да се ползва съвместно по договор с трети лица, да се отдават под наем или да се пренаемат. Поддържането и текущите ремонти на отдадените под наем описани в т.І. самостоятелни обекти се извършва от лицето, на което са предоставени под наем, с грижата на добрия стопанин. Ако самостоятелните обекти по т. І не се използвта за това, за което са отдадени под наем, наемното отношение да бъде прекратено;

            - В търга могат да участват еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ.

            - Не се допускат до участие в търга лица, които имат парични задължения към държавата или към общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.

            - Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на самостоятелните обекти по предназначение;

 

            ІІІ. Размер на депозит за участие: 30% от началната тръжна месечна наемна цена.

 

            ІV. Стъпка на наддаване: 10% върху обявената начална тръжна месечна наемна цена.

 

            V.Условия за плащане на депозита: Плащанията да се извършват в български лева. Депозита за участие в търга се внася до 16:00 часа на 04.04.2017 г., в касата на община “Марица”, гр. Пловдив, бул. “Марица”№ 57 А, етаж 3, стая 309 или по набирателна сметка на Община “Марица” BG45SOMB91303359938800, BIC код SOMBBGSF – "Общинска банка" АД ФЦ Пловдив – офис ПЛОВДИВ, след закупуване на тръжна документация с цена 72 лв. с ДДС.

 

            VІ. Вид на търга: публичен явен.

 

            VІІ. Утвърждавам изготвената тръжна документация.

 

            VІІІ. Тръжна документация: Получава се в дирекция „Общинска собственост“, стая № 303 в административната сграда  на Община „Марица” до 16:00 часа на 04.04.2017 г., след заплащане в касата на Община „Марица” в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. “Марица” № 57 А. Цена на 1 брой тръжна документация  – 72 лева с ДДС .

 

            ІХ. Оглед на обекта: до 04.04.2017 г. вкл. от 9:00 до 16:00 часа на място.

 

            Х. Заявление за участие заедно с изискуемите документи: подават се в затворен непрозрачен плик в деловодството на Община “Марица”, гр. Пловдив   до 04.04.2017 г. /вкл./ до 16:00 часа всеки работен ден.

            При участието си в търга, кандидатите да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и данъчни задължения към Общината по седалище и адрес на управление на юридическото лице/едноличния търговец и към Община „Марица”.

 

            ХІ. Особени условия в търга: Спечелилият търга участник заплаща гаранция за добро изпълнение на договорените работи в размер на 300 /триста/ лева, внесена като парична сума в касата на Община „Марица” на бул. “Марица” № 57А, ет. 2, ст. 309 или по банков път - по набирателна сметка на Община “Марица” BG 45 SOMB 9130 33 59938800, BIC код SOMBBGSF – „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ ПЛОВДИВ, преди подписване на договора за наем.

 

            ХІІ. Дата, място и час на провеждане на публичния явен търг: 05.04.2017 г. от 10:30 часа в сградата на Община “Марица” – Област Пловдив със задължително присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица. Явяването на кандидатите - лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.

 

            ХІІІ. Въз основа на резултатите от търга в седемдневен срок след приключването му Кметът на Общината издава заповед, с която обявява спечелилия участник. Въз основа на влязлата в сила заповед за обявяване на спечелилия търга участник се сключва договор за наем на имота, предмет на търга.             Спечелилият търга участник е длъжен да заплати в 7 - дневен срок от сключване на договора за наем цената в касата на Община „Марица” в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. “Марица” № 57 А, или по IBAN сметка BG 34 SOMB 9130 84 59938844, BIC код SOMBBGSF – „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ ПЛОВДИВ, код за вид плащане 44 41 00 /за приходи от наеми на имущество/, удостоверено с представяне на съответни документи.

            Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

            Препис от заповедта да се връчи на Дирекция „ОС” за организация и контрол по провеждането на публичния търг.

            Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс: по административен ред пред областен управител на Пловдив в 14-дневен срок от публикуването или по съдебен ред пред Административен съд гр. Пловдив в 14-дневен срок от публикуването.

 

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ
Кмет на Община „Марица“

 

 

Съгласувал:

Десислава Клинканова

Директор д-я ОС

 

Съгласувал:
Лилия Пенева

Гл. юрисконсулт

 

Изготвил:

Йордан Бончев

Специалист ОСТТ