Конкурси

Заповед № РД- 09-260/15.03.2016г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, при условията на чл. 50, чл. 164, ал. 1 и чл. 165, ал. 1 от НПУРОИ на община „Марица”, в изпълнение на Решение № 78, взето с Протокол № 3 от 25.02.2016г. на Общински съвет „Марица” – област Пловдив за откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на самостоятелни обекти – публична общинска собственост – с цел използването им за фризьорски и козметични услуги.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Откривам процедура по реда на ЗОС за провеждане на публичен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на самостоятелни обекти, публична общинска собственост, с цел използването им за фризьорски и козметични услуги, както следва:

- Самостоятелен обект с идентификатор № 62858.501.174.2.1, с площ от 18.00 кв.м., с предназначение „За обслужваща дейност за битови услуги”, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори №№ 62858.501.174.2.5; 62858.501.174.2.2, под обекта: няма, над обекта: № 62858.501.174.2.9.

- Самостоятелен обект с идентификатор № 62858.501.174.2.2, с площ от 17.40 кв.м., с предназначение „За обслужваща дейност за битови услуги”, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори №№ 62858.501.174.2.1; 62858.501.174.2.5 и 62858.501.174.2.3, под обекта: няма, над обекта: № 62858.501.174.2.9.

Самостоятелните обекти се намират в сграда с идентификатор № 62858.501.174.2, разположена в поземлен имот с идентификатор № 62858.501.174, с административен адрес на имота: с. Рогош, ул. Васил Левски, ет. 1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, община “Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, актувани като публична общинска собственост с Акт за ПОС № 10 от 23.02.2001 г., надлежно вписан в Службата по вписванията.

Самостоятелните обекти са с обща площ за наемане 35.40 кв.м. и целта на отдаването им под наем е използването им за фризьорски и козметични услуги.

Съгласно приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на Община “Марица”, началната конкурсна месечна наемна цена е 1.60 /един лев и шестдесет стотинки/ лева на кв.м. без ДДС или 56.64 лв. /петдесет и шест лева и шестдесет и четири стотинки/ без ДДС за 35.40 кв.м.

ІІ. Условия за участие: В конкурса могат да участват само кандидати, притежаващи документ, удостоверяващ придобита специалност в областта на фризьорството и козметиката, вкл. грижа и естетика за ноктите и грижа и кожата.

В конкурса могат да участват кандидати, които са регистрирани като търговец съгласно Търговския закон и не са в процедура по ликвидация и/или несъстоятелност. Не се допускат до участие в конкурса лица, които имат парични задължения към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.

ІІІ. Размер на гаранция за участие в конкурса: 30 % от началната конкурсна месечна наемна цена.

ІV. Условия за плащане на гаранцията: Гаранция за участие в конкурса се внася до 16:00 часа на 04.04.2016 г. в касата на Община “Марица”, гр. Пловдив, бул. ”Марица”, 57 А, етаж. 3, стая 309 или по набирателна сметка на Община “Марица” BG 45SOMB 9130 33 59938800, BIC код SOMBBGSF – „Общинска банка“ АД – офис Пловдив, след закупуване на конкурсна документация с цена 72 лева с ДДС.

V. Особени условия в конкурса: Спечелилият конкурса участник заплаща гаранция за добро изпълнение на договорените работи в размер на 300 /триста/ лева, внесена като парична сума в касата на Община „Марица” на бул. “Марица” № 57А, ет. 3, ст. 309 или по банков път по сметка на Община „Марица” BG 45SOMB 9130 33 59938800, BIC код SOMBBGSF – „Общинска банка“ АД – офис Пловдив, преди подписване на договора за наем.

. Условия за плащане на определения наем от спечелилия конкурса участник:           Първата наемна вноска, изчислена от датата на сключване на договора, се заплаща от спечелилия конкурса в седемдневен срок от сключване на договора за наем, а за всеки следващ месец наемната цена се заплаща от НАЕМАТЕЛЯ в срок до 10-то число на текущия месец в касата на Община „Марица” – област Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Марица“, №57 А или по IBAN сметка BG 34 SOMB 91308459938844, код за вид плащане 44 41 00, BIC код на „Общинска банка“ АД – офис Пловдив – SOMBBGSF.

I. Вид на конкурса: публичен.

VІІI. Получава се в Дирекция „Общинска собственст“, стая № 303 в административната сграда на Община „Марица” до 16:00 часа на 04.04.2016 г., след заплащане в касата на Община “Марица”, гр. Пловдив, бул. “Марица”, №57 А. Цена на 1бр. конкурсна документация – 72 лева с ДДС .

ІX. Оглед на обектите: от 9:00 часа по местонахождение на имота. Извършва се всеки работен ден до 16:00 часа на 04.04.2016 г.

Х. Подаване на конкурсна документация: До 16:00 часа на 04.04.2016 г. в деловодството на Община ”Марица”, бул.”Марица”, № 57А в запечатан непрозрачен плик. Ценовото предложение се поставя в отделен малък непрозрачен плик, приложен в големия плик за участие.

ХI. Дата, място и час на провеждане: Конкурсът ще се проведе на 05.04.2016 г. от 10:30 ч. в сградата на Община “Марица” на бул. „Марица“ № 57А, гр. Пловдив със задължително присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица, както следва:

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

  Препис от заповедта да се връчи на Дирекция ОС за организация и контрол по провеждането на публичните явни конкурси.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс: по административен ред пред Областен управител на Пловдив в 14 - дневен срок от публикуването или съдебен ред пред Административен съд гр. Пловдив в 14 - дневен срок от публикуването.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ

Кмет на Община „Марица”