Конкурси

Заповед № РД-09-261/15.03.2016 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост при условията на чл. 52, ал. 1 и ал. 2, чл. 164 ал. 2 и чл.165 ал. 1 от НПУРОИ на община „Марица”- област Пловдив

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Откривам процедура по реда на ЗОС за провеждане на публичен конкурс за отдаване под наем за срок от 8 /осем/ години на сграда – частна общинска собственост в с. Бенковски, община „Марица” – област Пловдив, както следва:

1.1 Сграда с идентификатор № 03839.501.490.1, с площ от 25 кв. м., с предназначение: Сграда за търговия, находяща се в с. Бенковски, община “Марица”, област Пловдив, с административен адрес: с. Бенковски, п.к. 4201, ул. 5-та по ККиКР на с. Бенковски, одобрена със Заповед № РД-18-81 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 03839.501.490 по ККиКР на с. Бенковски, община “Марица”, област Пловдив, находящ се в с. Бенковски, община “Марица”, област Пловдив, с административен адрес. Бенковски, п.к. 4201, ул. 5-та КККР на с. Бенковски, одобрени със Заповед № РД-18-81 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 68 кв.м., с Трайно предназначение на територията: “Урбанизирана”, начин на трайно ползване “ Ниско застрояване (до 10 м.), при граници и съседи на поземления имот: № 03839.501.988, актувани с Акт за ЧОС № 2234 от 27.03.2014 г., надлежно вписан в Службата по вписванията.

I.2. Целта на отдаването на под наем на сградата – частна общинска собственост, подробно описана в т. І.1 от настоящата заповед е с цел използването й за търговска дейност като тото пункт.

Съгласно приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на община “Марица”, началната тръжна месечна наемна цена е 1.20 лв. /един лев и двадесет стотинки. / без ДДС на кв. м. или 30.00 лв. /тридесет лева/ без ДДС за 25.00 кв.м.

ДДС-начислява се при сключването на договора.

ІІ. Условия за участие: В конкурса могат да участват кандидати, които са регистрирани като търговец съгласно Търговския закон и не са в процедура по ликвидация или по несъстоятелност. Не се допускат до участие в търга лица, които имат парични задължения към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.

            Кандидатите да имат сключен договор с ДП „Български спортен тотализатор“, относно обслужването на обекта по предназначение, а именно като тото пункт.

ІІІ. Размер на гаранцията за участие: 30 % от началната конкурсна месечна наемна цена.

ІV. Условия за плащане на гаранцията: гаранция за участие в конкурса се внася до 16:00 часа на 04.04.2016 г., в касата на Община “Марица”, гр. Пловдив, бул. ”Марица”, № 57 А, етаж. 3, стая 309 или по набирателна сметка на Община “Марица” BG 45SOMB 9130 33 59938800, BIC код SOMBBGSF – „Общинска банка“ АД – офис Пловдив, след закупуване на конкурсна документация с цена 72 лв. с ДДС.

V. Особени условия в конкурса: Спечелилият конкурса участник заплаща гаранция за добро изпълнение на договорените работи в размер на 300 /триста/ лева, внесена като парична сума в касата на Община „Марица” на бул. “Марица” № 57А, ет. 3, ст. 309 или по банков път по сметка на Община „Марица” BG 45SOMB 9130 33 59938800, BIC код SOMBBGSF – „Общинска банка“ АД – офис Пловдив, преди подписване на договора за наем.

. Условия за плащане на определения наем от спечелилия конкурса участник:           Първата наемна вноска, изчислена от датата на сключване на договора, се заплаща от спечелилия конкурса в седемдневен срок от сключване на договора за наем, а за всеки следващ месец наемната цена се заплаща от НАЕМАТЕЛЯ в срок до 10-то число на текущия месец в касата на Община „Марица” – област Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Марица“, №57 А или по IBAN сметка BG 34 SOMB 91308459938844, код за вид плащане 44 41 00, BIC код на „Общинска банка“ АД – офис Пловдив – SOMBBGSF.

VІI. Вид на конкурса: публичен явен.

VІІI. Утвърждавам изготвената конкурсна документация.

VІІI. Конкурсна документация: получава се в Дирекция „Общинска собственст“, стая № 303 в административната сграда на Община „Марица” до 16.00 часа на 04.04.2016 г., след заплащане в касата на Община “Марица”, гр. Пловдив, бул.”Марица”,№ 57 А-Деловодство, цена на 1бр. конкурсна документация – 72 лева с ДДС .

ІХ. Оглед на обектита: от 9:00 часа на място. Извършва се всеки работен ден до 16:00 часа на предния ден от деня за провеждане на конкурса.

Х. Подаване на конкурсна документация: до 04.04.2016 г /вкл./ до 16:00 часа в деловодството на Община ”Марица”, бул.”Марица”, № 57А в запечатан непрозрачен плик.

Ценовото предложение се поставя в отделен малък непрозрачен плик, приложен в големия плик за участие.

ХI. Дата, място и час на провеждане на публичня явен конкурс: 05.04.2016 г. от 10:30 часа в заседателна зала в сградата на Община “Марица” – област Пловдив.

   Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Препис от заповедта да се връчи на Дирекция ОС за организация и контрол по провеждането на публичния явен конкурс.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс: по административен ред пред областен управител на Пловдив в 14 - дневен срок от публикуването или съдебен ред пред Административен съд гр. Пловдив в 14 - дневен срок от публикуването.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ

Кмет на Община „Марица”