Търгове

Заповед № РД -09- 268 06.03.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинска собственост, чл. 24 а, ал.5 и ал. 9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.120, ал.1; чл.145, ал.2; чл.146 и чл.148, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община ”Марица” – област Пловдив

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

 

І. Откривам процедура по реда на ЗОС и ЗСПЗЗ за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за период от 5 /пет/ години на поземлен имот – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” – област Пловдив, за стопански нужди за настаняване на пчелни семейства при спазване изискванията на Закона за пчеларството, както следва:

А.) Поземлен имот с идентификатор № 66915.18.2 с обща площ от 1.923 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване „Нива“ в местността „Вардалите“, при граници и съседи: ПИ № 66915.18.1; ПИ № 66915.18.86; ПИ № 66915.18.4 и ПИ № 66915.18.95 - частна общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на Скутаре, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед  № РД-18-36 от 06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 71.15 (седемдесет и един лева и петнадесет стотинки) лева (без ДДС) за 1.923 дка, съобразена с Решение  № 6, взето с протокол  №  1 от 30.01.2018 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив – 37.00 лева на декар (без ДДС). ДДС се начислява върху годишната наемна цена при сключване на договор.

ІІ. Условия за участие: В търга могат да участват физически лица; физически лица, регистрирани като земеделски производители; кооперации; еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ.

Не се допускат до участие в търга лица, които имат парични задължения към Държавата и данъчни задължения към Община „Марица” и Общината по постоянен адрес на физическото лице, физическото лице, регистрирано като земеделски производител или седалище и адрес на управление на юридическото лице.

ІІІ. Размер на депозит за участие: 10 % от началната тръжна годишна наемна цена.

ІV. Стъпка на наддаване: 10 % от началната тръжна годишна наемна цена.

  1. Такса за участие, съгласно Приложение № 5.2, т. 13 към чл.46, ал.1, т.2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община “Марица”– 25,00 лева.

VІ. Условия за плащане на цената, депозита и таксата за участие в търг за всеки от обявените имоти: След закупуване на тръжна документация заплащането на депозита и таксата за участие е до 16:00 часа на 16.03.2018 г.,  както следва: за депозит в касата на Община „Марица”, гр. Пловдив, бул. “Марица”  № 57 А, етаж 3, стая № 309; такса за участие в търг в касата на Община „Марица“ в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57 А или за депозита по Набирателна сметка на Общината BG 45 SOMB 9130 33 59938800,  /заплащане на депозит за участие в търг/, а за таксата за участие в търг по IBAN сметка BG 34 SOMB 9130 84 59938844, код за вид плащане 44 80 07, BIC код на „Общинска банка“ АД ФЦ Пловдив - SOMB BGSF / такси за административни услуги /.

- Определеният наем за първия период се заплаща от спечелилия търга в касата на Община „Марица“ в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57 А или по IBAN сметка BG 34 SOMB 9130 84 59938844, код за вид плащане 44 42 00, BIC код на „Общинска банка“ АД ФЦ Пловдив - SOMB BGSF /за приходи от наеми земя/ в 14-дневен срок от сключване на договора, а за всеки следващ период определеният наем се заплаща в срок до 10 – то число на месец април на текущата година.

VІІ. Вид на търга : явен.

VІІІ. Утвърждавам изготвените тръжни книжа.

ІХ. Тръжна документация:  Получава се в Дирекция „Общинска собственост“, стая № 303 в административната сграда  на Община „Марица”, след заплащане до 16:00 часа на 16.03.2018 г. в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57 А, срещу цена за един комплект тръжна документация,  неподлежаща на възстановяване, в размер на 72  (седемдесет и два) лева с включен ДДС.

Х. Оглед на имота: от 9:00 часа на място. Извършва се всеки работен ден до 16:00 часа на 16.03.2018 г. Извършването на огледа от кандидатите се удостоверява с подпис и печат от кметството на населеното място върху декларацията за огледа.

ХІ. Заявления за участие, ведно с изискуемите документи от тръжната документация: Подават се от всеки кандидат за участие в търг в затворен непрозрачен плик в информационния център на Община „Марица”, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57 А до 16:00 часа на 16.03.2018 г.

ХІІ. Дата, място и час на провеждане: Търгът ще се проведе на 23.03.2018 г. от 11:00 часа в сградата на Община “Марица” на бул. “Марица” № 57 А, гр. Пловдив със задължително присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.

Заповедта  да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Препис от заповедта да се връчи на Дирекция ОС за организация и контрол по провеждането на търга.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс: по административен ред пред областния управител на гр. Пловдив в 14-дневен срок от публикуването или по съдебен ред пред Административен съд гр. Пловдив в 14 -дневен срок от публикуването.  

 

 

Димитър Иванов

Кмет на Община „Марица”