Търгове

Заповед РД-09-293/28.03.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинска собственост, чл. 24 а, ал.5 и ал. 9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.120, ал.1; чл.145, ал.2; чл.146 и чл.148, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община ”Марица” – област Пловдив

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

 

І. Откривам процедура по реда на ЗОС и ЗСПЗЗ за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти – частна общинска собственост. В изпълнение на чл. 24а, ал. 9 от ЗСПЗЗ при сключване на договорите за наем със спечелилите търговете участници за период от датата на сключване на договор до 30.09.2017 г. вкл. не се дължи наемна вноска за имоти/части от имоти, които не попадат в актуалния към датата на подписване на договора специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ (ДВ, бр. 15 от 2015 г.); дължи се наемна цена за имоти/части от имоти, които попадат в специализирания слой, наемните цени формирани за месец пропорционално от годишната наемна цена на база резултатите от проведения търг. За всеки следващ период от договора за наем се дължи годишна наемна цена в размер на определената, съгласно резултатите от проведения търг, а за период от 01.10. за последната година от договора за наем до края на наемния договор, наемна цена формирана за месец пропорционално от годишната наемна цена на база резултатите от проведения търг.

А./ Отдаване под наем за период от 5 /пет/ години на поземлени имоти – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войсил, Община „Марица” – област Пловдив, представляващи земи за земеделско ползване или части от тях извън регулацията на населеното място, необлагаеми с ДДС сделки, съгласно чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност и предназначени за извършване на земеделска дейност за отглеждане на полски култури, както следва:

А.1.) ПИ № 12019.1.68, с площ от 13.999 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване „Нива”, категория при неполивни условия V, местност „Господарски лъки” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войсил, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-83 от 05.12.2007 год. на Изпълнителния директор на АГКК - София, при граници и съседи: ПИ № 12019.1.65; ПИ № 12019.1.642; ПИ № 12019.1.64 и ПИ № 12019.1.118, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 1529 от 28.05.2011 г.

Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 279.98 лева /двеста седемдесет и девет лева и деветдесет и осем стотинки/ за 13.999 дка, съобразена с Решение  № 7, взето с протокол  № 2 от 26.01.2017 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив – 20.00 лева на декар.

А.2.) ПИ № 12019.19.84, с площ от 11.999 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване „Нива”, категория при неполивни условия ІV, местност „Беговица” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войсил, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-83 от 05.12.2007 год. на Изпълнителния директор на АГКК - София, при граници и съседи: ПИ № 12019.19.23; ПИ № 12019.19.44; ПИ № 12019.19.83 и ПИ № 12019.19.45, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 21 от 24.02.2003 г.

Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 239.98 лева /двеста тридесет и девет лева и деветдесет и осем стотинки/ за 11.999 дка, съобразена с Решение  № 7, взето с протокол  № 2 от 26.01.2017 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив – 20.00 лева на декар.

Забележка: За имота съществуват ограничителни условия върху използването му, съгласно Заповед  № РД-368 от 16.06.2008 г. за обявяване на защитена зона „Оризища Цалапица“, издадена от министъра на околната среда и водите, обн. ДВ, бр. 56 от 20.06.2008 г. и в сила от 20.06.2008 г., както следва:

  • Забранява се премахването на характеристиките на ландшафта (синори, единични и групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива;
  • Забранява се използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство (пестицидите с общо действие (тотални), които са токсични за всички растителни видове).

А.3.) ПИ № 12019.4.119, с площ от 11.906 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване „Нива”, категория при неполивни условия V, местност „Адърица” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войсил, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-83 от 05.12.2007 год. на Изпълнителния директор на АГКК - София, при граници и съседи: ПИ № 12019.4.120; ПИ № 12019.4.109; ПИ № 12019.4.325; ПИ № 12019.4.324; ПИ № 12019.4.323 и ПИ № 12019.4.108, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 0541-03 от 15.10.2007 г.,

като в изпълнение на чл. 24а, ал. 9 от ЗСПЗЗ при сключване на договора за наем със спечелилия търга участник за период от датата на сключване на договора до 30.09.2017 г. вкл., не се дължи наемна вноска за 0.300 дка от имота; дължи се наемна цена за 11.606 дка от имота.

Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 238.12 лева /двеста тридесет и осем лева и дванадесет стотинки/ за 11.906 дка, съобразена с Решение  № 7, взето с протокол  № 2 от 26.01.2017 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив – 20.00 лева на декар.

А.4.) ПИ № 12019.4.120, с площ от 11.906 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване „Нива”, категория при неполивни условия V, местност „Адърица” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войсил, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-83 от 05.12.2007 год. на Изпълнителния директор на АГКК - София, при граници и съседи: ПИ № 12019.4.40; ПИ № 12019.4.109; ПИ № 12019.4.119 и ПИ № 12019.4.108,   актуван с Акт за частна общинска собственост  № 0545-03 от 15.10.2007 г.,

като в изпълнение на чл. 24а, ал. 9 от ЗСПЗЗ при сключване на договора за наем със спечелилия търга участник за период от датата на сключване на договора до 30.09.2017 г. вкл., не се дължи наемна вноска за 1.000 дка от имота; дължи се наемна цена за 10.906 дка от имота.

Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 238.12 лева /двеста тридесет и осем лева и дванадесет стотинки/ за 11.906 дка, съобразена с Решение  № 7, взето с протокол  № 2 от 26.01.2017 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив – 20.00 лева на декар.

ІІ. Условия за участие: В търговете могат да участват физически лица; физически лица, регистрирани като земеделски производители; кооперации; еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ.

Не се допускат до участие в търговете лица, които имат парични задължения към Държавата и данъчни задължения към Община „Марица” и Общината по постоянен адрес на физическото лице, физическото лице, регистрирано като земеделски производител или седалище и адрес на управление на юридическото лице.

ІІІ. Размер на депозит за участие в търг за всеки от обявените имоти: 10 % от началната тръжна годишна наемна цена.

ІV. Стъпка на наддаване за всеки от обявените имоти: 10 % от началната тръжна годишна наемна цена.

V.Такса за участие в търг за всеки от обявените имоти, съгласно Приложение № 5.2, т. 13 към чл.46, ал.1, т.2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община “Марица”– 25,00 лева.

VІ. Условия за плащане на цената, депозита и таксата за участие в търг за всеки от обявените имоти: След закупуване на тръжна документация заплащането на депозита и таксата за участие в търг е до 16:00 часа на предния ден от деня за провеждане на търга,  както следва: за депозит в касата на Община „Марица”, гр. Пловдив, бул. “Марица”  № 57 А, етаж 3, стая № 309; такса за участие в търг в касата на Община „Марица“ в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57 А или за депозита по Набирателна сметка на Общината BG 45 SOMB 9130 33 59938800,  /заплащане на депозит за участие в търг/, а за таксата за участие в търг по IBAN сметка BG 34 SOMB 9130 84 59938844, код за вид плащане 44 80 07, BIC код на „Общинска банка“ АД ФЦ Пловдив - SOMB BGSF / такси за административни услуги /.

  • Определеният наем се заплаща от спечелилия търга в касата на Община „Марица“ в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57 А или по IBAN сметка BG 34 SOMB 9130 84 59938844, код за вид плащане 44 42 00, BIC код на „Общинска банка“ АД ФЦ Пловдив - SOMB BGSF /за приходи от наеми земя/ в 14-дневен срок от сключване на договора за първия период, а за всеки следващ период определения наем се заплаща в срок до 10 – то число на месец април на текущата година.

VІІ. Вид на търговете : явни.

VІІІ. Утвърждавам изготвените тръжни книжа.

ІХ. Тръжна документация:  Получава се в Дирекция „Общинска собственост“, стая № 303 в административната сграда  на Община „Марица”, след заплащане до 16:00 часа  на предния ден от деня за провеждане на търг в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57 А, срещу цена за един комплект тръжна документация поотделно за всеки от обявените имоти,  неподлежаща на възстановяване, в размер на 12  (дванадесет) лева с включен ДДС.

Х. Оглед на имотите: от 9:00 часа на място. Извършва се всеки работен ден до 16:00 часа на предния ден от деня на провеждане на търговете. Извършването на огледа от кандидат се удостоверява с подпис и печат от кметството на населеното място върху декларацията за огледа.

ХІ. Заявления за участие, ведно с изискуемите документи от тръжната документация за всеки от обявените имоти: Подават се от всеки кандидат за участие в търг в затворен непрозрачен плик в информационния център на Община „Марица”, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57 А до 16:00 часа на предния ден от деня за провеждане на търга. Кандидатите носят пълна отговорност относно подготовката и подаването на изискуемите за участие тръжни документи.

При участието си в търг, кандидатите да представят и необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и данъчни задължения към Община „Марица” и Общината по постоянен адрес на физическото лице, физическото лице, регистрирано като земеделски производител или седалище и адрес на управление на юридическото лице, кооперацията.

ХІІ. Дата, място и час на провеждане: Търговете ще се проведат на 20.04.2017 г. от 10:30 часа в сградата на Община “Марица” на бул. “Марица” № 57 А, гр. Пловдив със задължително присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.

Заповедта  да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Препис от заповедта да се връчи на Дирекция ОС за организация и контрол по провеждането на търговете.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс: по административен ред пред областния управител на гр. Пловдив в 14-дневен срок от публикуването или съдебен ред пред Административен съд гр. Пловдив в 14-дневен срок от публикуването.  

 

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ

Кмет на Община „Марица”

 

 

Съгласувал:

Десислава Клинканова,

Директор дирекция „Общинска собственост”

 

Съгласувал:

Лилия Пенева, Юрисконсулт на Община „Марица“

 

Изготвил:

Таня Стайковска,

Ст. експерт „Общинска собственост”