Търгове

Заповед № РД-09-295/29.03.2017 г.

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, ал.1 и ал.2  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община ”Марица” в изпълнение на Решение №121, взето с протокол №7 от 31.08.2009 г., изменено с Решение №292, взето с протокол №11 от 25.11.2014 г. на ОбС “Марица” –  област Пловдив и Решение №44, взето с протокол №3 от 21.02.2017 г. на ОбС “Марица” –  област Пловдив

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

І. Откривам процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публични търгове с явно наддаване на имоти – частна общинска собственост, както следва:

 

  1. ПИ № 11845.502.456 с площ 3 239 кв. м., с Трайно предназначение „Урбанизирана територия” и начин на трайно ползване „За друг вид застрояване”,

ведно със:

              -ПИ №11845.502.456.1 – сграда за битови услуги със застроена площ 258 кв. м.;

              -ПИ №11845.502.456.2 – сграда за битови услуги със застроена площ 10 кв. м.;

              -ПИ №11845.502.456.3 – сграда за битови услуги със застроена площ 36 кв. м.;

по Кадастралната Карта и Кадастралните регистри на с. Войводиново, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София

     

       -   начална тръжна цена – 86 320,00 лева без ДДС, в т. ч.:

                                          земя – 74 500,00 лева без ДДС

                                          сгради – 11 820,00 лева  

 

  1. ПИ № 78080.56.8 с площ 2 500 кв. м., с трайно предназначение на територията "Земеделска” и НТП „Овощна градина“, местност „Керемедчийката“ по кадастрална карта на с. Царацово, област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, при граници и съседи: ПИ №78080.142.144; ПИ №78080.56.9; ПИ №78080.56.2; ПИ №78080.142.145

          -начална тръжна цена – 17 500,00 лева

 

Достигнатата продажна цена по време на търга на имот в регулация е облагаема с ДДС съгласно Закона за данък върху добавената стойност.

 

II. Вид на търговете: явни

III. Стъпка на наддаване: 2% от първоначалната тръжна цена.

IV. Дата, място и час на провеждане:

Търговете ще се проведат на 19.04.2017 год. от 10:30 ч. в сградата на Община “Марица” на бул. “Марица” № 57 А, гр. Пловдив.

V. Размер на депозит за участие: 30% от началната тръжна цена. Внася се по банков път по набирателна сметка BG45SOMB91303359938800, BIC код SOMBBGSF – ОБЩИНСКА БАНКА АД ФЦ ПЛОВДИВ до 16:00 часа на 18.04.2017 г.

VI. Утвърждавам изготвените тръжни книжа.

VІI.Тръжна документация: Закупува се и се заплаща в касата на партера на Община”Марица”, гр. Пловдив бул. “Марица” № 57 А срещу цена за един комплект тръжна документация – 72,00 лв. с ДДС. Получава се в Дирекция ОС, (стая №305) на Община “Марица”, гр. Пловдив, бул. ”Марица” № 57 А  до 16:00 часа на 18.04.2017 г.

VIII. Оглед на имотите: Всеки работен ден до 16:00 часа на 18.04.2017 г.

ІX. Заявления за участие: Подават се в затворен непрозрачен плик в деловодството на Община “Марица” – гр. Пловдив, бул. “Марица” № 57 А до 16:00 часа на 18.04.2017 г.             

          

          Кмет на Община „Марица” : (П)                                   Тел. за справки: 032/907-836