Конкурси

Заповед № РД -09- 315/15.03.2018 г.

З А П О В Е Д

№ РД-09-315/15.03.2018 г., гр. Пловдив

 

            На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, при условията на чл. 50, чл. 164, ал. 1 и чл. 165, ал. 1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”, в изпълнение на Решение № 352, взето с протокол № 14 от 19.12.2017 г. на Общински съвет „Марица” – област Пловдив

Н А Р Е Ж Д А М :

            І. Отклековец, Обривам процедура по реда на ЗОС за провеждане на публичен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на самостоятелен обект - част от нежилищна сграда, ведно с правото на достъп до общите и обслужващите помещения, с цел осъществяване на здравни услуги – практика за първична помощ по дентална медицина, в с. Кащина “Марица” – област Пловдив, както следва:

            - Самостоятелен обект с идентификатор № 35300.502.412.2.5, с площ от 17,00 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори №№ 35300.502.412.2.4, 35300.502.412.2.1, 35300.502.412.2.6 под обекта: няма, над обекта: няма.

            Самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор № 35300.502.412.2, построена в поземлен имот с идентификатор № 35300.502.412, с административен адрес на имота: с. Калековец, п.к. 4147, пл. „Възраждане”, ет.1, обект К-5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, Община “Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-13/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, актуван като публична общинска собственост с Акт за ПОС № 7 от 29.07.1999 г., надлежно вписан в Службата по вписванията.

            Съгласно приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на Община “Марица”, началната конкурсна месечна наемна цена е 5.00 лв. /пет лева/ на кв.м. без ДДС или 85.00 лв. /осемдесет и пет лева/ без ДДС за 17,00 кв.м.

            Данък върху добавената стойност се начислява върху окончателната месечната наемна цена при сключване на договора за наем.

            ІІ. Условия за участие в конкурса, както следва:

            – В конкурса за посочения обект могат да участват кандидати, които са регистрирани като търговец съгласно Търговския закон и не са в процедура по ликвидация или по несъстоятелност.

            – Описаният в т. І самостоятелен обект се отдава под наем, при условие, че се ползва единствено за целта, за която е предоставен, а именно за стоматологичен кабинет, като собствеността му не може да бъде придобивана по давност или по друг начин, не може да се преотстъпва за ползване, да се ползва съвместно по договор с трети лица, да се отдава под наем или да се пренаема. Поддържането и текущите ремонти на отдадения под наем описан в т. І самостоятелен обект, предназначен за стоматологичен кабинет се извършва от лицето, на което е предоставен, с грижата на добрия стопанин, като застрахователните вноски за обекта са за сметка на наемателя за срока на договора. Ако самостоятелният обект по т. І не се използва за това, за което е отдаден под наем, наемното отношение да бъде прекратено;

            – Кандидатите за участие да притежават образователно-квалификационна степен ”Магистър по дентална медицина“. Да не са с отнети права, да упражняват медицинска професия в Република България и да нямат финансови задължения към държавата или Община „Марица” към датата на конкурса;

            – Кандидатите да имат сключен договор с РЗОК/НЗОК или да сключат такъв в 30-дневен срок след подписване на договор за наем;

            – Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на самостоятелния обект;

            – Не се допускат до участие в конкурса лица, които имат парични задължения към държавата или Община „Марица”, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.

            –  Кабинетът да работи целогодишно.

            ІІІ. Размер на гаранция за участие в конкурс: 30 % от обявената начална конкурсна месечна наемна цена.

            ІV. Условия за плащане на гаранцията за участие в конкурса: Внася се до 16:00 часа на 28.03.2018 г.  в касата на Община “Марица”, гр. Пловдив, бул. ”Марица”, № 57 А, етаж. 3, стая 309 или по набирателна сметка на Община “Марица” BG45SOMB91303359938800, BIC код SOMBBGSF – „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ ПЛОВДИВ, след закупуване на конкурсна документация с цена 72 лв. с ДДС.

           V. Условия за плащане на крайна наемна цена от спечелилия конкурса участник: Първата месечна наемна вноска се заплаща от спечелилия конкурса в касата на Община „Марица” – област Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57 А или по IBAN сметка BG34SOMB91308459938844, код за вид плащане: 44 41 00 /приходи от наеми на имущество /, BIC код на „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ ПЛОВДИВ - SOMBBGSF, в 7 - дневен срок от сключване на договора за наем, а всяка следваща месечна наемна вноска се заплаща в срок, определен в заповедта за спечелил конкурса участник.

            . Вид на конкурса: публичен.

            VІІ. Утвърждавам изготвената конкурсна документация.

       VІІІ. Конкурсна документация: Получава се в дирекция „Общинска собственост“, стая № 303 в административната сграда  на Община „Марица” до 16:00 часа на 28.03.2018 г., след заплащане в касата на Община “Марица”, гр. Пловдив, бул. ”Марица” № 57 А - цена на 1 брой  конкурсна документация  – 72 лева с ДДС .

            ІX. Оглед на обекта: От 9:00 часа по местонахождение на обекта. Извършва се всеки работен ден до 16:00 часа на 28.03.2018 г.

           X. Подаване на конкурсна документация: До 16:00 часа на 28.03.2018 г. в деловодството на Община ”Марица”, бул.”Марица”, № 57 А в запечатан непрозрачен плик.

Ценовото предложение се поставя в отделен малък непрозрачен плик, приложен в големия плик за участие.

            XІ. Особени условия в конкурса: Спечелилият конкурса участник заплаща  гаранция за добро изпълнение на договорените работи в размер на 300 лв. /триста лева/, внесена като парична сума в касата на Община „Марица” на бул. “Марица” № 57А, ет. 3, ст. 309 или по набирателна сметка на Община “Марица” BG45SOMB91303359938800, BIC код SOMBBGSF – „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ ПЛОВДИВ, преди подписване на договора за наем.

            XІІ. Дата, място и час на провеждане: Конкурса ще се проведе в сградата на  Община “Марица” на бул. „Марица“ № 57А, гр. Пловдив в присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица от 11:00 часа на 11.04.2018 г.

            Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

            Препис от заповедта да се връчи на Дирекция ОС за организация и контрол по провеждането на публичния конкурс.

            Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс: по административен ред пред Областен управител на гр. Пловдив в 14 - дневен срок от публикуването или по съдебен ред пред Административен съд гр. Пловдив в 14 - дневен срок от публикуването.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ

Кмет на Община „Марица