Търгове

Заповед № РД -09-340/22.03.2018 г.

З А П О В Е Д

№ РД-09-340/22.03.2018 г.,  гр.Пловдив

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, ал.1 и ал.2  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община ”Марица” в изпълнение на Решение №96, взето с протокол №4 от 06.03.2018 г. на ОбС “Марица” –  област Пловдив

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

І. Откривам процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на имот – частна общинска собственост, както следва:

  1. ПИ №66915.17.18 с площ от 9 927 кв. м., с трайно предназначение на територията „Земеделска” и НТП „Нива“ в местността „Када пара“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36 от 06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: ПИ № 66915.17.94; ПИ № 66915.17.81; ПИ № 66915.17.84 и ПИ № 66915.17.21

       -    начална тръжна цена – 9 927,00 лева.

           Достигнатата продажна цена по време на търга на имот извън регулация, е необлагаема с ДДС съгласно Закона за данък върху добавената стойност.

II. Вид на търга: явен

III. Стъпка на наддаване: 2% от първоначалната тръжна цена.

IV. Дата, място и час на провеждане: Търга ще се проведе на 03.05.2018 год. от 10:30 ч. в сградата на Община “Марица” на бул. “Марица” № 57 А, гр. Пловдив.

V. Размер на депозит за участие: 30% от началната тръжна цена. Внася се по банков път по набирателна сметка BG45SOMB91303359938800, BIC код SOMBBGSF – ОБЩИНСКА БАНКА АД ФЦ ПЛОВДИВ до 16:00 часа на 13.04.2018 г.

VI. Утвърждавам изготвените тръжни книжа.

VІI.Тръжна документация: Закупува се от името на участника в търга и се заплаща в касата на партера на Община”Марица”, гр. Пловдив бул. “Марица” № 57 А срещу цена за един комплект тръжна документация – 72,00 лв. с ДДС. Получава се в Дирекция ОС, (стая №305) на Община “Марица”, гр. Пловдив, бул. ”Марица” № 57 А до 16:00 часа на 13.04.2018 г.        

VIII. Оглед на имота: Всеки работен ден до 16:00 часа на 13.04.2018 г.

ІX. Заявления за участие: Подават се в затворен непрозрачен плик в деловодството на Община “Марица” – гр. Пловдив, бул. “Марица” № 57 А  до 16:00 часа на 13.04.2018 г.    

Заповедта да се сведе до знанието на заинтерисованите лица.

Препис от Заповедтта да се връчи на Дирекция ОС за организация и контрол по провеждане на търга.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс: по административен ред пред областен управител на гр. Пловдив в 14-дневен срок от публикуването или съдебен ред пред Административен съд гр. Пловдив в 14-дневен срок от публикуването.

 

Кмет на Община „Марица” : (П)                                            Тел. за справки: 032/907-836