Търгове

Заповед № РД-09-348/11.04.2017г.

З А П О В Е Д

№ РД- 09-348/11.04.2017 г., гр. Пловдив

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, във вр. с чл. 2, ал. 1 от ЗОС, при условията на чл. 50, ал. 1 и  ал. 3, чл. 145, ал. 1 и чл. 146 от НПУРОИ на Община „Марица” и чл. 5, ал. 1, ал. 2  и  ал. 4  от НРУППОТДОДТ на Община “Марица и Решение № 79, взето с протокол № 4 от 28.03.2017 г. на Общински съвет „Марица”

 Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :

І. Откривам процедура по реда на ЗОС за провеждане на публичен  търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /години/ години на следния недвижим имот общинска собственост:

  1. Част ПИ № 73242.501.785 съответстващ на от УПИ II – Парк, поликлиника и кметство от кв. 36, по плана на с. Труд, Община „Марица“ – област Пловдив, целият с площ от 10236 кв.м, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, с административен адрес на имота: с. Труд, п.к. 4199, ул. “Никола Петков”, № 11, по КК и КР на с. Труд, Община “Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД 18-76/20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, за разполагане на преместваем обект – „Павилион за закуски и навес към него”, с обща площ за разполагане 50,60 кв.м., съгласно одобрена и влязла в сила схема за разполагане, приета с Решение № 9, взето с Протокол № 36 от 18.11.2016 г. на ЕСУТ при Община “Марица” и одобрена от Директора на д-я УТ на Община “Марица” на основание чл.142, ал. 6, т.1, във връзка с чл. 56 от ЗУТ и НРУППОТДОДТ и от Общински съвет на Община “Марица” с Решение № 435, взето с Протокол № 13 от 15.12.2016 г., актуван с Акт за публична общинска собственост  № 73 от 18.10.2006 г.
  2. Целта на отдаването под наем на терена – публична общинска собственост, подробно описан в т. І.1 от настоящата заповед е с цел използването му за търговска дейност като павилион за закуски и навес към него.
  3. Съгласно приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на община “Марица” и Тарифата към нея, началната тръжна месечна наемна цена е 1.50 лв. /един лев и петдесет стотинки/ за кв.м. без ДДС или 75.90 лв. /седемдесет и пет лева и деветдесет стотинки / без ДДС за 50,60 кв.м.

Данък върху добавената стойност се начислява върху окончателната месечната наемна цена при сключване на договора за наем.

ІІ. Условия за участие:

 - В търга могат да участват  еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ.

- Не се допускат до участие в търга лица, които имат парични задължения към държавата, данъчни задължения към Община „Марица“ и към общината по седалище и адрес на управление, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.

ІІІ. Размер на депозит за участие: 30% от началната тръжна месечна наемна цена.

ІV. Стъпка на наддаване: 10% върху обявената начална тръжна месечна наемна цена.

V. Условия за плащане на депозита: Плащанията да се извършват в български лева. Депозита за участие в търга се внася до 16:00 часа на 02.05.2017 г., в касата на община “Марица”, гр. Пловдив, бул. “Марица”№ 57 А, етаж 3, стая 309 или по набирателна сметка на Община “Марица” BG45SOMB91303359938800, BIC код SOMBBGSF – "Общинска банка" АД ФЦ Пловдив – офис ПЛОВДИВ, след закупуване на тръжна документация с цена 72 лв. с ДДС.

VІ. Вид на търга: публичен явен.

VІІ. Утвърждавам изготвената тръжна документация.

VІІІ. Тръжна документация: Получава се в дирекция „Общинска собственост“, стая № 303 в административната сграда  на Община „Марица” до 16:00 часа на 02.05.2017 г., след заплащане в касата на Община „Марица” в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. “Марица” № 57 А. Цена на 1 брой тръжна документация  – 72 лева с ДДС .

ІХ. Оглед на обекта: до 02.05.2017 г. вкл. от 9:00 до 16:00 часа на място.

Х. Заявление за участие заедно с изискуемите документи: подават се в затворен непрозрачен плик в деловодството на Община “Марица”, гр. Пловдив   до 02.05.2017 г. /вкл./ до 16:00 часа всеки работен ден.

При участието си в търга, кандидатите да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и данъчни задължения към Общината по постоянен адрес на физическото лице или седалище и адрес на управление на юридическото лице и към Община „Марица”.

ХІ. Особени условия в търга: Спечелилият търга участник заплаща  гаранция за добро изпълнение на договорените работи в размер на 300 /триста/ лева, внесена като парична сума в касата на Община „Марица” на бул. “Марица” № 57А, ет. 3, ст. 309 или по банков път- по набирателна сметка на Община “Марица” BG 45 SOMB 9130 33 59938800, BIC код SOMBBGSF – „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ ПЛОВДИВ, преди подписване на договора за наем.

ХІІ. Дата, място и час на провеждане на публичния явен търг: 03.05.2017  г. от 11:00 часа в сградата на Община “Марица”,  гр. Пловдив, бул. “Марица” № 57 А  със задължително присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица. Явяването на кандидатите - лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.

ХІІІ. Въз основа на резултатите от търга в седемдневен срок след приключването му Кметът на Общината издава заповед, с която обявява спечелилия участник. Въз основа на влязлата в сила заповед за обявяване на спечелилия търга участник се сключва договор за наем на имота, предмет на търга. Спечелилият търга участник е длъжен да заплати в 7 - дневен срок от сключване на договора за наем цената в касата на Община „Марица” в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. “Марица” № 57 А, или по IBAN сметка BG34SOMB91308459938844, код за вид плащане 44 42 00, BIC код на "Общинска банка" АД ФЦ Пловдив – SOMBBGSF /за приходи от наеми на земя/, удостоверено с представяне на съответни документи.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Препис от заповедта да се връчи на Дирекция „ОС” за организация и контрол по провеждането на публичния търг.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс: по административен ред пред областен управител на Пловдив в 14-дневен срок от публикуването или по съдебен ред пред Административен съд гр. Пловдив в 14-дневен срок от публикуването.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ

Кмет на Община „Марица