Търгове

Заповед № РД-09-355/12.04.2017 г.

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, ал.1 и ал.2  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община ”Марица” в изпълнение на Решение №77, взето с протокол №4 от 28.03.2017 г. на ОбС “Марица” –  област Пловдив

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

І. Откривам процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на имот – частна общинска собственост, както следва:

 

  1. ПИ № 17806.501.1694, с площ 14 281 кв. м., с трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП „За търговски обект, комплекс“, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф Игнатиево, Община „Марица”, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-4/22.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, изм. със Заповед № КД-14-16-373/15.03.2011 г. на Началника на СГКК- Пловдив, съответстващ на УПИ ІІ-1694-пазар за производители на селскостоп. продукция от кв. 82 по ЗРП, съгласно Заповед № РД-09-161/02.03.2011 година.      

       -    начална тръжна цена – 171 372,00 лева с ДДС

 

            Съобразно т.6 на Решение №77, взето с протокол №4 от 28.03.2017 г. на ОбС “Марица” – област Пловдив, публичния търг ще се проведе при специални условия: Купувачът се задължава да предприеме действия по установяване на точното местоположение на съществуваща подземна инфраструктура (кабел, ВиК съоръжения), преминаваща през имота. При необходимост от изместването й, същото да извърши за собствена сметка на осн. чл.73 от ЗУТ, преди влизане в сила на разрешение за строеж за инвестиционен проект. 

                                     

II. Вид на търга: явен

III. Стъпка на наддаване: 2% от първоначалната тръжна цена.

IV. Дата, място и час на провеждане:

Търгът ще се проведе на 10.05.2017 год. от 10:30 ч. в сградата на Община “Марица” на бул. “Марица” № 57 А, гр. Пловдив.

V. Размер на депозит за участие: 30% от началната тръжна цена. Внася се по банков път по набирателна сметка BG45SOMB91303359938800, BIC код SOMBBGSF – ОБЩИНСКА БАНКА АД ФЦ ПЛОВДИВ до 16:00 часа на 09.05.2017 г.

VI. Утвърждавам изготвените тръжни книжа.

VІI.Тръжна документация: Закупува се и се заплаща в касата на партера на Община”Марица”, гр. Пловдив бул. “Марица” № 57 А срещу цена за един комплект тръжна документация – 72,00 лв. с ДДС. Получава се в Дирекция ОС, (стая №305) на Община “Марица”, гр. Пловдив, бул. ”Марица” № 57 А  до 16:00 часа на 09.05.2017 г.

VIII. Оглед на имота: Всеки работен ден до 16:00 часа на 09.05.2017 г.

ІX. Заявления за участие: Подават се в затворен непрозрачен плик в деловодството на Община “Марица” – гр. Пловдив, бул. “Марица” № 57 А до 16:00 часа на 09.05.2017 г.             

          

          Заповедта да се сведе до знанието на заинтерисованите лица.

Препис от Заповедтта да се връчи на Дирекция ОС за организация и контрол по провеждане на търга.

            Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс: по административен ред пред областен управител на гр. Пловдив в 14-дневен срок от публикуването или съдебен ред пред Административен съд гр. Пловдив в 14-дневен срок от публикуването.

             

 

 

Кмет на Община „Марица” : (П)                                                                                      Тел. за справки: 032/907-836