Търгове

Заповед № РД-09-370/18.04.2017г.

З А П О В Е Д

№ РД- 09-370/18.04.2017 г., гр. Пловдив

На основание правомощията, дадени ми със Заповед № РД-09-362/13.04.2017 г. на Кмета на Община „Марица“ и във връзка с чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, във вр. с чл. 2, ал. 1 от ЗОС, при условията на чл. 50, чл. 145, ал. 1 и чл. 146 от НПУРОИ на Община „Марица” и чл. 5, ал. 1, ал. 2  и  ал. 4  от НРУППОТДОДТ на Община “Марица и Решение № 80, взето с протокол № 4 от 28.03.2017 г. на Общински съвет „Марица”

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :

І. Откривам процедура по реда на ЗОС за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 2 /две/ години, на част от oбщински имот, представляващ терен за разполагане на преместваем обект - „Кафе автомат” в ПИ с идентификатор №87669.502.532, по КК и КР на с. Ясно поле, пред УПИ ХV – 548 /съответстващ на ПИ №87669.502.548 по КК и КР/, от кв. 31, по плана на с. Ясно поле, Община „Марица“ – област Пловдив, както следва:

            - Част от общински имот, публична общинска собственост, представлявяащ терен за разполагане  на преместваем обект – „Кафе автомат”, с площ за разполагане 0,50 кв.м., съгласно одобрена схема за временно разполагане, приета с Решение № 8, взето с Протокол № 36 от 18.11.2016 г. на ЕСУТ при Община “Марица” и одобрена от Директора на д-я УТ на Община “Марица” на основание чл.142, ал. 6, т.1, във връзка с чл. 56 от ЗУТ и НРУППОТДОДТ.

Теренът представлява част от ПИ № 87669.502.532, целият с площ от  7613 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За второстепенна улица, с административен адрес на имота: с. Ясно поле, п.к. 4139, ул. “1-ва”, по КК и КР  на с. Ясно поле, Община “Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД 18-63/19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София.

Целта на отдаването под наем на терена – публична общинска собственост, подробно описан в настоящата заповед е използването му за разполагане на преместваем обект – „Кафе автомат”

Съгласно приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на община “Марица” и Тарифата към нея, началната тръжна месечна наемна цена е в размер на 16.00 лв. /шестнадесет лева/ за кв.м. без ДДС или 8.00 лв. /осем лева/ без ДДС за 0.50 кв.м.

Данък върху добавената стойност се начислява върху окончателната месечната наемна цена при сключване на договора за наем.

ІІ. Условия за участие: В търга за посочения обект могат да участват кандидати, които са регистрирани като търговец съгласно Търговския закон и не са в процедура по ликвидация или по несъстоятелност. Не се допускат до участие в търга лица, които имат парични задължения към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.

ІІІ. Размер на депозит за участие: 30% от началната тръжна месечна наемна цена.

ІV. Стъпка на наддаване: 10% върху обявената начална тръжна месечна наемна цена.

V. Условия за плащане на депозита: Плащанията да се извършват в български лева. Депозита за участие в търга се внася до 16:00 часа на 08.05.2017 г., в касата на община “Марица”, гр. Пловдив, бул. “Марица”№ 57 А, етаж 2, стая 309 или по набирателна сметка на Община “Марица” BG45SOMB91303359938800, BIC код SOMBBGSF – "Общинска банка" АД ФЦ Пловдив – офис ПЛОВДИВ, след закупуване на тръжна документация с цена 72 лв. с ДДС.

VІ. Вид на търга: публичен явен.

VІІ. Утвърждавам изготвената тръжна документация.

VІІІ. Тръжна документация: Получава се в дирекция „Общинска собственост“, стая № 303 в административната сграда  на Община „Марица” до 16:00 часа на 08.05.2017 г., след заплащане в касата на Община „Марица” в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. “Марица” № 57 А. Цена на 1 брой тръжна документация  – 72 лева с ДДС .

ІХ. Оглед на обекта: до 08.05.2017 г. вкл. от 9:00 до 16:00 часа на място.

Х. Заявление за участие заедно с изискуемите документи: подават се в затворен непрозрачен плик в деловодството на Община “Марица”, гр. Пловдив   до 08.05.2017 г. /вкл./ до 16:00 часа всеки работен ден.

При участието си в търга, кандидатите да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и данъчни задължения към Общината по постоянен адрес на физическото лице или седалище и адрес на управление на юридическото лице и към Община „Марица”.

ХІ. Дата, място и час на провеждане на публичния явен търг: 09.05.2017  г. от 10:30 часа в сградата на Община “Марица” – Област Пловдив със задължително присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица. Явяването на кандидатите - лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.

ХІІ. Въз основа на резултатите от търга в седемдневен срок след приключването му Кметът на Общината издава заповед, с която обявява спечелилия участник. Въз основа на влязлата в сила заповед за обявяване на спечелилия търга участник се сключва договор за наем на имота, предмет на търга.

Спечелилият търга участник е длъжен да заплати в 7 - дневен срок от сключване на договора за наем цената в касата на Община „Марица” в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. “Марица” № 57 А, или по IBAN сметка BG 34 SOMB 9130 84 59938844, BIC код SOMBBGSF – „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ ПЛОВДИВ, код за вид плащане 44 42 00 /за приходи от наеми на земя/, удостоверено с представяне на съответни документи.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Препис от заповедта да се връчи на Дирекция „ОС” за организация и контрол по провеждането на публичния търг.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс: по административен ред пред областен управител на Пловдив в 14-дневен срок от публикуването или по съдебен ред пред Административен съд гр. Пловдив в 14-дневен срок от публикуването.

 

инж. ПЕТЪР МИНКОВ
Зам. Кмет на Община „Марица“
И.Д. Кмет съгласно Заповед
№ РД-09-362/13.04.2017 г.
на Кмета на Общината