Търгове

Заповед № РД-09- 389/30.03.2018 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.150, ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” - област Пловдив поради възникнали след издаване на мои Заповеди № РД-09-346 от 22.03.2018 г. и № РД-09-347 от 22.03.2018 г., публикувани като обява във вестник „Марица“ от 29.03.2018 г., на сайта на община „Марица“ и в сградата на кметство с. Трилистник, обстоятелства, които правят невъзможно откриването на публичини търгове с явно наддаване за продажба на поземлени имоти, собственост на община „Марица“

 

О Т М Е Н Я М :

I.Заповеди РД-09-346 от 22.03.2018 г. и № РД-09-347 от 22.03.2018 г., с които са открити процедури и са утвърдени тръжни документи за продажба чрез публични търгове с явно наддаване на:

  1. ПИ №73122.15.54 с обща площ 13 005 кв. м., трайно предназначение на територията „Земеделска” и начин на трайно ползване „Нива”, частна общинска собственост, местност „Калдаръма”, ІІІ кат., при граници: ПИ №73122.15.84, ПИ № 73122.15.55, ПИ №73122.15.52, ПИ №73122.15.53 и ПИ №73122.15.82 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Трилистник, Община “Марица”- област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-14/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София
  2. ПИ №73122.15.154 с обща площ 76 485 кв. м., трайно предназначение на територията „Земеделска” и начин на трайно ползване „Нива”, частна общинска собственост, местност „Калдаръма”, ІІІ кат., при граници: ПИ №73122.15.155, ПИ № 73122.15.156, ПИ №73122.15.157, ПИ №73122.15.84, ПИ №73122.15.82, ПИ № 73122.15.81 и ПИ №73122.15.153 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Трилистник, Община “Марица”- област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-14/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София

II. ЗАКРИВАМ: процедурите по реда на ЗОС за продажба чрез публични търгове с явно наддаване на описаните в т.I общински имоти.

 

Текста на заповедите може да видите на сайта на община „Марица“ www.maritsa.org

 

Кмет на Община „Марица” : (П)                                            Тел. за справки: 032/907-836