Конкурси

Заповед № РД-09-395/02.04.2018 г.

З А П О В Е Д

№ РД-09-395/02.04.2018 г., гр. Пловдив

 

            На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, при условията на чл. 50, чл. 164, ал. 1 и чл. 165, ал. 1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”, в изпълнение на Решение № 355, взето с протокол № 14 от 19.12.2017 г. на Общински съвет „Марица” – област Пловдив

Н А Р Е Ж Д А М :

І. Откривам процедура по реда на ЗОС за провеждане на публичен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на самостоятелни обекти - част от нежилищна сграда, ведно с правото на достъп до общите и обслужващите помещения, за извършване на търговска дейност /фармацевтични услуги - аптека/ в с. Манолско Конаре, Община “Марица” – област Пловдив, както следва:

- Самостоятелен обект с идентификатор № 47113.502.27.1.8, с площ от 25,50 кв.м., с предназначение „За търговска дейност”, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори №  47113.502.27.1.7, №  47113.502.27.1.6, №  47113.502.27.1.2, № 47113.502.27.1.1, под обекта: няма, над обекта: № 47113.502.27.1.9;

- Самостоятелен обект с идентификатор № 47113.502.27.1.7, с площ от 2,30 кв.м., с предназначение „Друг самостоятелен обект в сграда”, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори № 47113.502.27.1.8, № 47113.502.27.1.5, № 47113.502.27.1.6, под обекта: няма, над обекта: № 47113.502.27.1.9;

- Самостоятелен обект с идентификатор № 47113.502.27.1.6, с площ от 2,10 кв.м., с предназначение „Друг вид самостоятелен обект в сграда”, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори № 47113.502.27.1.8, № 47113.502.27.1.7, № 47113.502.27.1.5, № 47113.502.27.1.4, №  47113.502.27.1.2 под обекта: няма, над обекта: № 47113.502.27.1.9;

- Самостоятелен обект с идентификатор № 47113.502.27.1.5, с площ от 11,50 кв.м., с предназначение „За склад”, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори № 47113.502.27.1.6, №  47113.502.27.1.7, №  47113.502.27.1.4, № 47113.502.27.1.2 под обекта: няма, над обекта: № 47113.502.27.1.9.

Самостоятелните обекти са с обща площ от 41.40 кв.м и се намират в сграда с идентификатор № 47113.502.27.1, построена в поземлен имот с идентификатор №  47113.502.27, с административен адрес на имота: с. Манолско Конаре, п.к. 4138, ул. „9-та”, № 4, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Манолско Конаре, Община “Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-62/19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-1018/16.08.2012 г. на Началника на СГКК – Пловдив, актуван като публична общинска собственост с Акт за ПОС № 12 от 21.02.2001 г., надлежно вписан в Службата по вписванията.

Съгласно приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на Община “Марица”, началната конкурсна месечна наемна цена е 1,50 лв. /един лев и петдесет стотинки/ на кв.м. без ДДС или 62.10 лв. /шестдесет и два лева и десет стотинки/ без ДДС за 41,40 кв.м.

Данък върху добавената стойност се начислява върху окончателната месечната наемна цена при сключване на договора за наем.

ІІ. Условия за участие в конкурса, както следва:

– В конкурса за посочения обект могат да участват кандидати, които са регистрирани като търговец съгласно Търговския закон и не са в процедура по ликвидация или по несъстоятелност.

– Описаните в т. І самостоятелни обекти се отдават под наем, при условие, че се ползват единствено за целта, за която се предоставят, а именно за извършване на търговска дейност /фармацевтични услуги - аптека/, като собствеността им не може да бъде придобивана по давност или по друг начин, не може да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, да се отдават под наем или да се пренаемат. Поддържането и текущите ремонти на отдадените под наем описани в т. І самостоятелни обекти, предназначени за извършване на търговска дейност /фармацевтични услуги - аптека/ се извършва от лицето, на което са предоставени, с грижата на добрия стопанин. Ако самостоятелните обекти по т. І не се използват за това, за което са отдадени под наем, наемното отношение да бъде прекратено;

– Кандидатите за участие да притежават образователно-квалификационна степен ”Магистър - фармацевт“;

–  Кандидатите да имат сключен договор с РЗОК/НЗОК или да сключат такъв в 30-дневен срок след подписване на договор за наем;

– Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на самостоятелните обекти;

– Не се допускат до участие в конкурса лица, които имат парични задължения към държавата, Община „Марица” , Общината по постоянен адрес на физическото лице или седалище и адрес на юредическото  лице , установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.

ІІІ. Размер на гаранция за участие в конкурс: 30 % от обявената начална конкурсна месечна наемна цена.

ІV. Условия за плащане на гаранцията за участие в конкурса: Внася се до 16:00 часа на 13.04.2018 г.  в касата на Община “Марица”, гр. Пловдив, бул. ”Марица”, № 57 А, етаж. 3, стая 309 или по набирателна сметка на Община “Марица” BG45SOMB91303359938800, BIC код SOMBBGSF – „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ ПЛОВДИВ, след закупуване на тръжна документация с цена 72 лв. с ДДС.

V. Условия за плащане на крайна наемна цена от спечелилия конкурса участник: Първата месечна наемна вноска се заплаща от спечелилия конкурса в касата на Община „Марица” – област Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57 А или по IBAN сметка BG34SOMB91308459938844, код за вид плащане: 44 41 00 /приходи от наеми на имущество /, BIC код на „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ ПЛОВДИВ - SOMBBGSF, в 7 - дневен срок от сключване на договора за наем, а всяка следваща месечна наемна вноска се заплаща в срок, определен в заповедта за спечелил конкурса участник.

. Вид на конкурса: публичен.

VІІ. Утвърждавам изготвената конкурсна документация.

VІІІ. Конкурсна документация: Получава се в дирекция „Общинска собственост“, стая № 303 в административната сграда  на Община „Марица” до 16:00 часа на 13.04.2018 г., след заплащане в касата на Община “Марица”, гр. Пловдив, бул. ”Марица” № 57 А - цена на 1 брой  конкурсна документация  – 72 лева с ДДС .

ІX. Оглед на обекта: От 9:00 часа по местонахождение на обекта. Извършва се всеки работен ден до 16:00 часа на 13.04.2018 г.

X. Подаване на конкурсна документация: До 16:00 часа на 13.04.2018 г. в деловодството на Община ”Марица”, бул.”Марица”, № 57 А в запечатан непрозрачен плик.

Ценовото предложение се поставя в отделен малък непрозрачен плик, приложен в големия плик за участие.

XІ. Особени условия в конкурса: Спечелилият конкурса участник заплаща  гаранция за добро изпълнение на договорените работи в размер на 300 лв. /триста лева/, внесена като парична сума в касата на Община „Марица” на бул. “Марица” № 57А, ет. 3, ст. 309 или по набирателна сметка на Община “Марица” BG45SOMB91303359938800, BIC код SOMBBGSF – „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ ПЛОВДИВ, преди подписване на договора за наем.

XІІ. Дата, място и час на провеждане: Конкурса ще се проведе в сградата на  Община “Марица” на бул. „Марица“ № 57А, гр. Пловдив в присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица от 13:00 часа на 30.04.2018 г.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Препис от заповедта да се връчи на Дирекция ОС за организация и контрол по провеждането на публичния конкурс.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс: по административен ред пред Областен управител на гр. Пловдив в 14 - дневен срок от публикуването или по съдебен ред пред Административен съд гр. Пловдив в 14 - дневен срок от публикуването.

 

 

 

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ

Кмет на Община „Марица