Конкурси

Заповед № РД-09-432/­­08.04.2015г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост при условията на чл. 52, ал. 1 и ал. 2, чл. 164 ал. 2 и чл.165 ал. 1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане на Община „Марица”

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Откривам процедура по реда на ЗОС за провеждане на публичен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на части от самостоятелен обект – частна общинска собственост в с. Войводиново, Община „Марица” – област Пловдив, както следва:

І.1. Част от от самостоятелен обект с идентификатор № 11845.63.9.1.1, с площ за отдаване 98.00 кв. м., целия с площ от 294.00 кв.м., с трайно предназначение „За обществено хранене”, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма.

Самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор № 11845.63.9.1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 11845.63.9, с административен адрес на имота: с. Войводиново, ет.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войводиново, община “Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 18-99 от 12.11.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, актувани като частна общинска собственост с Акт за ЧОС №0508-02/28.06.2007г., надлежно вписан в Службата по вписванията.

Целта на отдаването под наем на гореописаната част ( площ - 98.00 кв. м.) от самостоятелен обект – частна общинска собственост, подробно описана в т. І.1 от настоящата заповед е използването й за търговска дейност, по предназначение “ За обществено хранене”.

Съгласно Раздел II, т. 3 от приложение към приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на Община “Марица”, началната конкурсна месечна наемна цена е 2.50 /два лева и петдесет стотинки/ лева на кв.м. без ДДС или 245.00 /двеста четиридесет и пет лева/ лева без ДДС за 98.00 кв.м. ДДС се начислява върху предложената от кандидатите месечна наемна цена.

І.2. Част от от самостоятелен обект с идентификатор № 11845.63.9.1.1, с площ за отдаване 138.00 кв. м., целия с площ от 294.00 кв.м., с трайно предназначение „За обществено хранене”, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма.

Самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор № 11845.63.9.1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 11845.63.9, с административен адрес на имота: с. Войводиново, ет.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войводиново, община “Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 18-99 от 12.11.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, актувани като частна общинска собственост с Акт за ЧОС №0508-02/28.06.2007г., надлежно вписан в Службата по вписванията.

Целта на отдаването на под наем на гореописаната част ( площ – 138.00 кв. м.) от самостоятелен обект – частна общинска собственост, подробно описан в т. І.2 от настоящата заповед е използването й за сервизни помещения.

Съгласно Раздел I, т. 13 от приложение към приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на Община “Марица”, началната конкурсна месечна наемна цена е 0.50 /петдесет стотинки / стотинки на кв.м. без ДДС или 69.00 /шестдесет и девет лева/ лева без ДДС за 138.00 кв.м. ДДС се начислява се върху предложената от кандидатите месечна наемна цена.

Описаните по т. І.1. и т. І.2. части от самостоятелен обект са с обща площ за отдаване 236.00 кв.м., обща начална /минимална/ конкурсна месечна наемна цена – 314.00 /триста и четиринадесет лева/ лева без ДДС. ДДС се начислява върху предложената от кандидатите месечна наемна цена.

ІІ. Условия за участие: В конкурса могат да участват кандидати, които са регистрирани като търговец съгласно Търговския закон и не са в процедура по ликвидация и/или несъстоятелност. Не се допускат до участие в конкурса лица, които имат парични задължения към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.

III. Размер на гаранцията за участие: 30 % от общата началната конкурсна месечна наемна цена.

ІV. Условия за плащане на гаранцията: Гаранция за участие в конкурса се внася до 16:00 часа на 24.04.2015 г. в касата на Община “Марица”, гр. Пловдив, бул. ”Марица”, № 57 А, етаж. 3, стая 309 или по набирателна сметка на Община “Марица” BG93CREX92603315816100, BIC код CREXBGSF – ТОКУДА БАНК АД – офис ПЛОВДИВ, след закупуване на конкурсна документация с цена 72 лева с ДДС.

  1. Особени условия в конкурса: Спечелилият конкурса участник заплаща гаранция за добро изпълнение на договорените работи в размер на 300 /триста/ лева, внесена като парична сума в касата на Община „Марица” на бул. “Марица” № 57А, ет. 3, ст. 309 или по банков път по сметка на Община „Марица” BG93CREX92603315816100 на “Токуда Банк”АД, офис Пловдив, преди подписване на договора за наем.

. Условия за плащане на определения наем от спечелилия конкурса участник: Първата наемна вноска, изчислена към датата на сключване на договора, се заплаща от спечелилия конкурса в седемдневен срок от сключване на договора за наем, а за всеки следващ месец наемната цена се заплаща от НАЕМАТЕЛЯ в срок до 10-то число на текущия месец в касата на Община „Марица” – област Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Средец” № 16 или по IBAN сметка BG09CREX92608415816100, код за вид плащане 44 41 00, BIC код на ТОКУДА БАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ - CREXBGSF /за приходи от наеми имущество/.

. Вид на конкурса: публичен

VІІ. Утвърждавам изготвената конкурсна документация.

VІІI.Конкурсна документация: Получава се в Дирекция „Общинска собственст“, стая № 303 в административната сграда на Община „Марица” до 16:00 часа на 24.04.2015 г., след заплащане в касата на Община “Марица”, гр. Пловдив, ул. ”Средец” № 16, цена на 1бр. конкурсна документация – 72 лева с ДДС .

ІХ. Оглед на обектите: от 9:00 часа на място. Извършва се всеки работен ден до 16:00 часа на 24.04.2015 г.

Х. Подаване на конкурсна документация: до 24.04.2015 г. /вкл./ до 16:00 часа в деловодството на Община ”Марица”, бул.”Марица”, № 57А в запечатан непрозрачен плик.

ХI. Дата, място и час на провеждане на публичния конкурс: 27.04.2015 г. от 10:00 часа в заседателна зала в сградата на Община “Марица” – област Пловдив.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Препис от заповедта да се връчи на Дирекция ОС за организация и контрол по провеждането на публичния конкурс.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс: по административен ред пред областен управител на Пловдив в 14 - дневен срок от публикуването или съдебен ред пред Административен съд гр. Пловдив в 14 - дневен срок от публикуването.