Конкурси

Заповед № РД-09-436 / 08.04.2015 г.

І. Откривам процедура по реда на ЗОС за провеждането на публичен конкурс по реда на Глава шеста от НПУРОИ на Община „Марица” за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на поземлен имот – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със заповед № РД-18-76 от 20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК- София, за ползване като рибарник за рибовъдство и аквакултури, при начални минимални  конкурсни годишни наемни цени, определени съобразно приетата „Тарифа за началния размер на наема за помещения и терени – общинска собственост по категория на населените места в Община „Марица“ – област Пловдив“, представляваща Приложение № 1 към „Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на Община “Марица”, приета с Решение № 228, взето с протокол № 13 от 22.11.2012 г., актуализирана, изменена и допълнена с Решения, както следва:  № 143, взето с протокол № 6 от 28.05.2013 г., № 227, взето с протокол № 9 от 16.07.2013 г., № 50, взето с протокол № 3 от 04.03.2014 г. и № 54, взето с протокол № 3 от 23.03.2015 г.  на Общински съвет „Марица” – област, както следва:

- Поземлен имот № 73242.165.259, с обща площ от 67.114 дка, с трайно предназначение „ Територия, заета от води и водни обекти ”, начин на трайно ползване „Рибарник”, местност „Каменен азмак” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със заповед № РД – 18 - 76 от 20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК - София при граници и съседи: ПИ № 73242.165.1; № 73242.94.35; № 73242.94.34; № 73242.165.336; № 73242.165.240, актуван с Акт за частна общинска собственост № 73 от 01.10.2003 г.

Първоначална минимална конкурсна годишна наемна цена:

- Период 1-ва година – 21.00 лева (без ДДС) на декар за година или 1409.39 лева /без ДДС/ за 67.114 дка за година.

- Период 2-10 години – 25.00 лева (без ДДС) на декар за година или 1677.85 лева /без ДДС/ за 67.114 дка за година.

Данък върху добавената стойност се начислява върху предложената от кандидатите годишна наемна цена.

 Прочетете заповедта