Конкурси

Заповед № РД-09-436 / 08.04.2015 г.

     На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинска собственост при условията на чл. 52, ал. 1 и ал. 2, чл. 164, ал. 2 и чл.165, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане на Община „Марица”

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Откривам процедура по реда на ЗОС за провеждането на публичен конкурс по реда на Глава шеста от НПУРОИ на Община „Марица” за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на поземлен имот – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със заповед № РД-18-76 от 20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК- София, за ползване като рибарник за рибовъдство и аквакултури, при начални минимални конкурсни годишни наемни цени, определени съобразно приетата „Тарифа за началния размер на наема за помещения и терени – общинска собственост по категория на населените места в Община „Марица“ – област Пловдив“, представляваща Приложение № 1 към „Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на Община “Марица”, приета с Решение № 228, взето с протокол № 13 от 22.11.2012 г., актуализирана, изменена и допълнена с Решения, както следва: № 143, взето с протокол № 6 от 28.05.2013 г., № 227, взето с протокол № 9 от 16.07.2013 г., № 50, взето с протокол № 3 от 04.03.2014 г. и № 54, взето с протокол № 3 от 23.03.2015 г. на Общински съвет „Марица” – област, както следва:

- Поземлен имот № 73242.165.259, с обща площ от 67.114 дка, с трайно предназначение „ Територия, заета от води и водни обекти ”, начин на трайно ползване „Рибарник”, местност „Каменен азмак” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със заповед № РД – 18 - 76 от 20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК - София при граници и съседи: ПИ № 73242.165.1; № 73242.94.35; № 73242.94.34; № 73242.165.336; № 73242.165.240, актуван с Акт за частна общинска собственост № 73 от 01.10.2003 г.

Първоначална минимална конкурсна годишна наемна цена:

           - Период 1-ва година – 21.00 лева (без ДДС) на декар за година или 1409.39 лева /без ДДС/ за 67.114 дка за година.

           - Период 2-10 години – 25.00 лева (без ДДС) на декар за година или 1677.85 лева /без ДДС/ за 67.114 дка за година.

Данък върху добавената стойност се начислява върху предложената от кандидатите годишна наемна цена.

ІІ. Условия за участие: В конкурса могат да участват само еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в Изпълнителната агенция по рибовъдство и аквакултури /ИАРА/, във връзка с чл. 25, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите, като лица занимаващи се с отглеждане и развъждане на риба и други водни организми и производството на носители на генетичен материал от хидробионти и не са в процедура по ликвидация и/или несъстоятелност.

Не се допускат до участие в конкурса лица, които към датата на конкурса имат парични задължения към държавата, общината по постоянен адрес на юридическото лице или едноличния търговец и към Община „Марица”, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.

Снабдяването с всички необходими документи за започване на работа на обекта е за сметка на наемателя.

ІІІ. Размер на гаранцията за участие: 30 % от първоначалната минимална конкурсна годишна наемна цена без ДДС за първата година.

ІV. Условия за плащане на гаранцията за участие в конкурса: Плащанията да се извършват в български лева. След закупуване на конкурсна документация заплащането на гаранцията за участие в конкурс се извършва до 16:00 часа на предния ден от деня за провеждане на конкурса, в касата на общината гр.Пловдив, бул. “Марица” № 57 А, етаж 3, стая № 309 или по набирателна сметка на Община “Марица” BG93CREX92603315816100, BIC код CREXBGSF – ТОКУДА БАНК АД – офис ПЛОВДИВ /заплащане на гаранция за участие в конкурс/.

  1. Начин и срок на плащане на цената от спечелилия конкурса участник: Определеният наем за първата година се заплаща от спечелилия конкурса в касата на Община „Марица” – област Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Средец” № 16 или по IBAN сметка BG09CREX92608415816100, код за вид плащане 44 42 00, BIC код на ТОКУДА БАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ - CREXBGSF /за приходи от наеми земя/ в 14-дневен срок от датата на сключване на договора, а за всяка следваща в срок определен в заповедта за спечелил конкурса участник.

VІ. Вид на конкурса: публичен

VІІ. Утвърждавам изготвената конкурсна документация.

VІІІ. Особени условия за участие в конкурса: съгласно изготвената и утвърдена с настоящата заповед конкурсна документация.

ІХ. Конкурсна документация: Получава се в Дирекция „Общинска собственст“, стая № 303 в административната сграда на Община „Марица” до 16.00 часа на предния ден от деня за провеждане на конкурса, след заплащане в касата на Община “Марица”, гр. Пловдив, ул. ”Средец” № 16. Цена на 1бр. конкурсна документация – 72 лева с ДДС, неподлежаща на възстановяване.

Х. Оглед на имота: от 9:00 часа на място. Извършва се всеки работен ден до 16:00 часа на предния ден от деня за провеждане на конкурса.

ХІ. Подаване на заявления, изискуеми документи и оферти за участие, съгласно изготвената и утвърдена с настоящата заповед конкурсна документация: подават се в затворен непрозрачен плик в деловодството на Община „Марица”, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57 А от деня на публикуване на обявата за провеждане на конкурса до 16:00 часа на предния ден от деня за провеждане на конкурса.

При участието си в конкурса, кандидатите да представят и необходимите документи, че нямат задължения към държавата, както и данъчни задължения към Община „Марица” и общината по седалище и адрес на управление на юридическото лице или едноличния търговец.

ХІІ. Дата, място и час на провеждане: Конкурсът ще се проведе в сградата на Община “Марица” на бул. “Марица” № 57 А, гр. Пловдив на 24.04.2015 г. от 10:00 часа. В случай, че няма подадени оферти за участие в конкурса, допускам възможност за удължаване на срока за подаване на оферти, съгласно чл. 165, ал. 2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община ”Марица”.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица .

Препис от заповедта да се връчи на Дирекция „Общинска собственост” за организация и контрол по провеждането на конкурсите.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс: по административен ред пред областен управител на Пловдив в 14 - дневен срок от публикуването или съдебен ред пред Административен съд гр. Пловдив в 14 - дневен срок от публикуването.