Търгове

Заповед № РД- 09-552/30.05.2017 г., гр. Пловдив

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, във вр. с чл. 2, ал. 1 от ЗОС, при условията на чл. 50, ал. 1 и  ал. 3, чл. 145, ал. 1 и чл. 146 от НПУРОИ на Община „Марица” и чл. 5, ал. 1, ал. 2  и  ал. 4  от НРУППОТДОДТ на Община “Марица и Решение № 150, взето с протокол № 7 от 16.05.2017 г. на Общински съвет „Марица”

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :

 

            І. Откривам процедура по реда на ЗОС за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /години/ години на следния недвижим имот общинска собственост:

  1. Част от терен в самостоятелен обект с идентификатор № 73242.501.785.1.3, с площ от 13.30 кв.м., с предназначение „Друг вид самостоятелен обект в сграда”, при съседни самостоятелни обект в сградата: на същия етаж: с идентификатори № 73242.501.785.1.1; 73242.501.785.1.2, под обекта: няма; над обекта: няма. Самостоятелният обект се намира на първия етаж от сграда с идентификатор № 73242.501.785.1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 73242.501.785, с административен адрес на имота: с. Труд, п.к. 4199, ул. Никола Петков № 11, ет. 1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, община “Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 18-76/20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София последно изменение, с заповед 18-1529-07.03.2017 г. на Началника на СГКК - Пловдив,  за разполагане на преместваем обект “Банкомат”, с обща площ за разполагане 3,00 кв.м., съгласно одобрена и влязла в сила схема за разполагане, приета с Решение № 2, взето с Протокол № 38 от 02.12.2016 г. на ЕСУТ при Община “Марица” и одобрена от  Главния архитект на Община “Марица” на основание чл.142, ал. 6, т.1, във връзка с чл. 56 от ЗУТ и НРУППОТДОДТ и от Общински съвет на Община “Марица” с Решение № 453, взето с Протокол № 14 от 29.12.2016 г.,  актувани като публична общинска собственост с Акт за ПОС № 14 от 23.03.2001 г., надлежно вписан в Службата по вписванията.
  2. Целта на отдаването под наем на терена – публична общинска собственост, подробно описан в т. І.1 от настоящата заповед е с цел използването му за финансова дейност като “Банкомат”.
  3. Съгласно приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на община “Марица” и Тарифата към нея, началната тръжна месечна наемна цена е 16,00 лв. /шестнадесет лева/ за кв.м. без ДДС или 48,00 лв. /четиридесет и осем лева / без ДДС за 3,00 кв.м.

            Данък върху добавената стойност се начислява върху окончателната месечната наемна цена при сключване на договора за наем.

 

            ІІ. Условия за участие:

            - В търга за посочения обект могат да участват юридически лица, доставчици на платежни услуги, съгл. чл.3 от Закона за платежните услуги и платежните системи.

            - Не се допускат до участие в търга лица, които имат парични задължения към държавата, данъчни задължения към Община „Марица“ и към общината по седалище и адрес на управление, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.

            ІІІ. Размер на депозит за участие: 30% от началната тръжна месечна наемна цена.

            ІV. Стъпка на наддаване: 10% върху обявената начална тръжна месечна наемна цена.

            V.Условия за плащане на депозита: Плащанията да се извършват в български лева. Депозита за участие в търга се внася до 16:00 часа на 16.06.2017 г., в касата на община “Марица”, гр. Пловдив, бул. “Марица”№ 57 А, етаж 3, стая 309 или по набирателна сметка на Община “Марица” BG45SOMB91303359938800, BIC код SOMBBGSF – "Общинска банка" АД ФЦ Пловдив – офис ПЛОВДИВ, след закупуване на тръжна документация с цена 72 лв. с ДДС.

            VІ. Вид на търга: публичен явен.

            VІІ. Утвърждавам изготвената тръжна документация.

            VІІІ. Тръжна документация: Получава се в дирекция „Общинска собственост“, стая № 303 в административната сграда  на Община „Марица” до 16:00 часа на 16.06.2017 г., след заплащане в касата на Община „Марица” в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. “Марица” № 57 А. Цена на 1 брой тръжна документация  – 72 лева с ДДС .

            ІХ. Оглед на обекта: до 16.06.2017 г. вкл. от 9:00 до 16:00 часа на място.

            Х. Заявление за участие заедно с изискуемите документи: подават се в затворен непрозрачен плик в деловодството на Община “Марица”, гр. Пловдив   до 16.06.2017 г. /вкл./ до 16:00 часа всеки работен ден.

            При участието си в търга, кандидатите да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и данъчни задължения към Общината по постоянен адрес на физическото лице или седалище и адрес на управление на юридическото лице и към Община „Марица”.

            ХІ. Особени условия в търга: Спечелилият търга участник заплаща  гаранция за добро изпълнение на договорените работи в размер на 300 /триста/ лева, внесена като парична сума в касата на Община „Марица” на бул. “Марица” № 57А, ет. 3, ст. 309 или по банков път- по набирателна сметка на Община “Марица” BG 45 SOMB 9130 33 59938800, BIC код SOMBBGSF – „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ ПЛОВДИВ, преди подписване на договора за наем.

            ХІІ. Дата, място и час на провеждане на публичния явен търг: 19.06.2017  г. от 11:00 часа в сградата на Община “Марица”,  гр. Пловдив, бул. “Марица” № 57 А  със задължително присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица. Явяването на кандидатите - лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.

            ХІІІ. Въз основа на резултатите от търга в седемдневен срок след приключването му Кметът на Общината издава заповед, с която обявява спечелилия участник. Въз основа на влязлата в сила заповед за обявяване на спечелилия търга участник се сключва договор за наем на имота, предмет на търга. Спечелилият търга участник е длъжен да заплати в 7 - дневен срок от сключване на договора за наем цената в касата на Община „Марица” в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. “Марица” № 57 А, или по IBAN сметка BG34SOMB91308459938844, код за вид плащане 44 41 00, BIC код на "Общинска банка" АД ФЦ Пловдив – SOMBBGSF /за приходи от наеми на имущество/, удостоверено с представяне на съответни документи.

            Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

            Препис от заповедта да се връчи на Дирекция „ОС” за организация и контрол по провеждането на публичния търг.

            Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс: по административен ред пред областен управител на Пловдив в 14-дневен срок от публикуването или по съдебен ред пред Административен съд гр. Пловдив в 14-дневен срок от публикуването.

 

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ

Кмет на Община „Марица

 

Съгласувал:

Десислава Клинканова – Директор дирекция „ОС“

                                                                      

Съгласувал:

Лилия Пенева Гл. юрисконсулт

 

Изготвил:

Йордан Бончев – Специалист „ОСТТ“