Търгове

Заповед № РД-09-557/31.05.2017 г., гр.Пловдив

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, ал.1 и ал.2  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община ”Марица” в изпълнение на Решения №141 и №142, взети с протокол №7 от 16.05.2017 г. на ОбС “Марица” –  област Пловдив

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

І. Откривам процедури по реда на ЗОС за продажби, чрез публични търгове с явно наддаване на имоти – частна общинска собственост, както следва:

 

  1. ПИ № 69874.35.37 с площ 1 145 кв. м., трайно предназначение "Земеделска територия", НТП "Изоставена орна земя", местност "Капсидата" по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Строево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-82/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.

       -    начална тръжна цена – 916,00 лева.

 

  1.   ПИ №69874.38.1 с площ 844 кв. м., с трайно предназначение на територията "Земеделска” и НТП „Нива“, местност „Капсидата“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Строево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-82/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, съответстващ на им. № 038001 по КВС.

          -    начална тръжна цена – 675,00 лева. 

 

           Достигнатата продажна цена по време на търга на имот извън регулация е необлагаема с ДДС съгласно Закона за данък върху добавената стойност.

     

II. Вид на търговете: явни

III. Стъпка на наддаване: 2% от първоначалната тръжна цена.

IV. Дата, място и час на провеждане: Търговете ще се проведат на 22.06.2017 год. от 10:30 ч. в сградата на Община “Марица” на бул. “Марица” № 57 А, гр. Пловдив.

V. Размер на депозит за участие: 30% от началната тръжна цена. Внася се по банков път по набирателна сметка BG45SOMB91303359938800, BIC код SOMBBGSF – ОБЩИНСКА БАНКА АД ФЦ ПЛОВДИВ до 16:00 часа на 21.06.2017 г.

VI. Утвърждавам изготвените тръжни книжа.

VІI.Тръжна документация: Закупува се и се заплаща в касата на партера на Община”Марица”, гр. Пловдив бул. “Марица” № 57 А срещу цена за един комплект тръжна документация – 72,00 лв. с ДДС. Получава се в Дирекция ОС, (стая №305) на Община “Марица”, гр. Пловдив, бул. ”Марица” № 57 А до 16:00 часа на 21.06.2017 г.

VIII. Оглед на имотите: Всеки работен ден до 16:00 часа на 21.06.2017 г.

ІX. Заявления за участие: Подават се в затворен непрозрачен плик в деловодството на Община “Марица” – гр. Пловдив, бул. “Марица” № 57 А  до 16:00 часа на 21.06.2017 г.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на заинтерисованите лица.

Препис от Заповедтта да се връчи на Дирекция ОС за организация и контрол по провеждане на търга.

            Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс: по административен ред пред областен управител на гр. Пловдив в 14-дневен срок от публикуването или съдебен ред пред Административен съд гр. Пловдив в 14-дневен срок от публикуването.            

 

 

Кмет на Община „Марица” : (П)                                            Тел. за справки: 032/907-836